Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1883-1884

1883. Gasfabriek.
Niettegenstaande de belangrijke uitbreiding van de gasfabriek, waarmede groote bedragen gemoeid waren, kon reeds onmiddellijk na de overneming van het bedrijf door de gemeente de gasprijs worden verlaagd van f 4.50 per 1000 kub. Eng. voeten tot f 0.12⁵ per M³, terwijl de eerste 10 exploitatiemaanden in 1882 reeds een voordeelig saldo van f 9132.69 hadden opgeleverd.

Uitbreiding Kazerne.
De groote Kazerne aan het Waait je moest dit jaar door het Rijk worden uitgebreid, waartoe door de gemeente grond beschikbaar was gesteld.

Uitbreiding bewaarschool.
Eveneens werd overgegaan tot uitbreiding van de Stadsbewaarschool.

Brug bij Avenhorn.
De brug in de z.g. Jaagweg bij Avenhorn welke ook thans nog eigendom der gemeente is, eischte in 1883 vernieuwing.

1884. Spoorweg Zaandam-Hoorn.
Een zeer belangrijke gebeurtenis n.l. opening van den spoorweg Zaandam-Hoorn werd met groote feesten gevierd. Op 20 Mei kon de lijn voor het publiek worden opengesteld. Voorloopig liepen van Hoorn naar Amsterdam vijf en in omgekeerde richting vier treinen.

Gedempte Turfhaven als harddraverijbaan.
Dit jaar voor het eerst en ter gelegenheid van bovenbedoelde feesten kon op de pas gedempte Turfhaven een harddraverij gehouden worden.

Spoorweg Hoorn-Medemblik.
Besloten werd een aandeel van f 10.000 te nemen in de aan te leggen lokaal-spoorweg Hoorn-Medemblik.