Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1913

Brandweermateriaal.
Voor vernieuwing van het brandweermateriaal verleende de Gemeenteraad een crediet van f 1600.-.

R. K. Wees- en Armenhuis.
In hooger beroep ontzegde het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 11 April 1913, met vernietiging van het vonnis van de Rechtbank te Alkmaar, aan het bestuur van het R. K. Wees- en Armenhuis de ten principale ingestelde vordering tot wijziging van de rangschikking van bedoelde instelling op de lijst van instellingen van weldadigheid.

Gemeente-reiniging.
Besloten werd met ingang van 1 Januari 1914 de gemeentereiniging enz. in eigen beheer te nemen.
In verband met de vele voorbereidende maatregelen welke moesten worden getroffen, benoemde de Gemeenteraad reeds den met de leiding van het bedrijf te belasten directeur den heer N. Voorbergen.

Houten Hoofd.
Opnieuw was het verlangen opgekomen om het Houten Hoofd om te bouwen in een constructie van gewapend beton en de gemeenteraad verleende daartoe zijn medewerking. Wegens het verzet tegen dit raadsbesluit dat weder van verschillende zijden kwam, werd aan dit besluit ook thans geen uitvoering gegeven.

Handelsavondcursus.
Met medewerking van de gemeente kon door de Vereeniging "Volksonderwijs" in deze gemeente een Handelsavondcursus worden geopend.

Hoogebrug.
De z.g. Hoogebrug, die de verbinding vormt tusschen de Oude Doelenkade en de Veermanskade moest tengevolge van haar instorting, welke geen ongelukken veroorzaakte, worden vernieuwd.