Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1928-1929

…zich gaf, om deze instelling hier te behouden, werd zij toch opgeheven, omdat het Rijk daarmede een groote bezuiniging meende te kunnen bereiken.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
De Raad besloot tot omvorming van het Burgerlijk Armbestuur tot Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

Reorganisatie van Gemeente-diensten.
In dit jaar had een belangrijke reorganisatie plaats van verschillende gemeente-diensten, n.l. het Ontvangerskantoor en het kantoor van den Controleur van de belastingen, welke beide onder de leiding van den Gemeente-ontvanger werden gesteld. De betrekkingen van Directeur van den Reinigingsdienst en die van Algemeen Marktmeester en Waagmeester werden gecombineerd.

Ontslag van ambtenaren op 65-jarigen leeftijd.
De Gemeenteraad besloot, dat aan ambtenaren der gemeente en aan het onderwijzend personeel ontslag zou worden verleend op 65-jarigen leeftijd.

Volksbibliotheek.
De Volksbibliotheek, sedert vele jaren gevestigd in een der lokalen van de voormalige Stads Bank van leening, moest plaats maken voor het Consultatiebureau voor t.b.c.patiënten en zag zich toegewezen een lokaal in de voormalige hulpkazerne aan de Pakhuissteeg.

1929. Gaslevering Zwaag.
De gemeente Zwaag gaf dit jaar eveneens den wensch te kennen om een overeenkomst aan te gaan inzake levering van gas aan haar ingezetenen welk verzoek op gelijke voorwaarden als voor de andere gemeenten golden, werd ingewilligd. De gemeente verstrekte daarvoor een kapitaal van f 37.500.-.