Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

april

De Bond van Nederlandse Architecten is vol onbegrip over de wijze waarop de gemeente Hoorn omgaat met de prijsvraag voor een ontwerp van een fietsbrug over de Provincialeweg bij het Keern. De gebouwen van de vroegere drukkerij Noord-Holland aan de Draafsingel worden gesloopt ten behoeve van de bouw van appartementencomplex Eikstaete. Kees Aker wordt als Cornelis Putemmer benoemd tot onbezoldigd stadsdichter van Hoorn. De kop van het Grote Oost zal worden aangepast om de snelheid van het verkeer te beperken. De 17 meter hoge schoorsteen van de vroegere smeltkaasfabriek De Discus achter de panden van de Oude Doelenkade wordt afgebroken. Nu de noodzaak van een 120 meter hoge zendmast niet meer aanwezig is, stellen GroenLinks en de PvdA in Hoorn het college voor om vergunninghouder Nozema / Novec te verzoeken af te zien van de bouw. In een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank in de ontslagzaak tegen projectleider H. Wiebes wordt het college in het gelijk gesteld. Scoutinggroep Martin Luther King viert in juni het 30-jarig bestaan met een reünie voor oud-leden. Provinciale Staten reserveren voorlopig 100 miljoen euro voor de Westfrisiaweg. Op de Blauwe Berg wordt de eerste paal geslagen voor de renovatie van de atletiekbaan van a.v. Hollandia. De fractie van VOC Hoorn komt terug van zijn standpunt om de vorming van een campus voor het voortgezet onderwijs in Hoorn af te wijzen. Piet Schakel neemt afscheid als directeur van Intermaris Woondiensten. ‘Dance against Aids’ in jongerencentrum Manifesto brengt 3500 euro op voor de aidsbestrijding. Met het resultaat van het eerder gehouden korenfestival is er een totaalbedrag van 6900 euro beschikbaar. Autorijschool Gerrit van der Heide bestaat 25 jaar. Gerard Oudt en Leo Giovannangelo ontvangen tijdens de 1100e uitzending van het sportprogramma van Radio Hoorn de bronzen sportpenning van de gemeente Hoorn. Zij zijn vanaf de eerste uitzending in 1986 onafgebroken bij het programma betrokken. Ter vervanging van het Bureau Rechtshulp zal de gemeente bij wijze van proef voor twee jaar een sociaal raadsman/vrouw aanstellen, alleen bedoeld voor inwoners van Hoorn. De gemeenteraad draagt het college op alsnog te onderzoeken of vestiging van een jongerencentrum bij de IJsselweg in Blokker mogelijk is. Zij is van mening dat de voorgestelde plaats bij De Bussel te gevoelig is voor overlast. Bij basisschool De Windvaan, locatie Troubadour, wordt de door kinderen zelf ontworpen speelplek in Volder in Risdam-Zuid in gebruik genomen. De gemeente stelt ook dit jaar een miljoen euro beschikbaar voor starters op de woningmarkt. De Leeuwensprong, het beeld van Jan Jacobs Mulder dat in opdracht van opdracht van Intermaris is gemaakt bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de woningstichting, wordt op zijn plaats aan de Vriendschaplaan onthuld door wethouder Henk Hansen. De uitbreiding van het Waterschapshuis op de hoek Willemsweg/Provincialeweg wordt in gebruik genomen. Het is nu het kantoor van het district Noord-Oost van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat het gebied binnen de West-Friese Omringdijk en de Wieringermeer omvat. Voor plaatsing op de lijst van gegadigden voor een aanleunwoning in Hoorn komen voortaan alleen ouderen in aanmerking met een zorgbehoefte die is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg. De Hoornse brandweer neemt een nieuwe ongevallenwagen in gebruik. Bij de voorbereiding van de aanvrage van vergunning voor de aanleg van een nieuwe jachthaven bij de Schelphoek worden twee mogelijke belemmeringen genoemd: de scherpere wetgeving voor flora en fauna en de bescherming van oude scheepswrakken in het gebied. In de verwachting dat ook het Rijk te zijner tijd een bijdrage zal leveren, kent de gemeente Hoorn het Stoomtram Museum Hoorn-Medemblik wederom € 250.000 subsidie toe. De gemeente gaat akkoord met een proeftijd van twee jaar voor het afmeren van terrasboten in de binnenstad. De redactie van het Noordhollands Dagblad verhuist van de Maelsonstraat naar de Nieuwe Steen 25. De proef met het eurokaartje in de bus in Hoorn (en in Enkhuizen) blijkt een succes te zijn. De plaats waar de voormalige schouwburg Het Park stond, wordt voor een deel ingericht als parkeerterrein. In de komende vier jaren worden 771 bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren. Een speciaal team van de politie (Biketeam) gaat op de fiets surveillances uitvoeren in het stedelijk gebied van Hoorn. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel de gemeente zal bijdragen in de gestegen kosten van theatertechniek, zullen de Hoornse Operette Vereniging en de Zonnebloem volgend jaar van schouwburg Het Park gebruik maken. Burgemeester Onno van Veldhuizen presenteert in het Statencollege de Stichting Hoorn 650, die de voorbereiding van de stadsfeesten in 2007 ter hand gaat nemen. In Den Haag ontvangt Klaas de Hart de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de verkeersveiligheid in Hoorn. Op het stadhuis worden Renate Goudsmit-Neumann (66), Jaap van Goor(65) en Kees Knol (75) uit Zwaag en Willem Bakker uit Hoorn koninklijk onderscheiden. De bestuursrechter in Alkmaar wijst het verzoek om schorsing van de bouw van de kunstijsbaan op de Blauwe Berg af. Buurtbewoners protesteren tegen de aangekondigde sluiting van de supermarkt aan de Drieboomlaan.