Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

januari

The New Year's Dance Party in het tenniscentrum aan de Holenweg werd bezocht door 2000 mensen. Bij de terugblik blijkt dat er organisatorisch verbeteringen nodig zijn. Voortaan zal het stadhuis op donderdagavond geopend zijn voor vrijwel alle diensten van de gemeente. De vijf Hoornse verzorgingsinstellingen gaan nauwer samenwerken en streven er naar om tot één organisatie te komen. Een door de strenge vorst gesprongen afsluiter van de waterleiding in het Keern zorgt voor overlast. Het pand van creativiteitscentrum De Blauwe Schuit aan de Appelhaven zal geschikt gemaakt worden voor bewoning. De Prominentenring van de Federatie Carnavalsverenigingen Groot-Hoorn wordt toegekend aan Jan Brandhoff uit Zwaag. Verontreiniging van de grond bij bedrijventerrein Hoorn 80 zorgt voor vertraging in het plaatsen van vier windmolens aldaar. De Zwemvereniging Hoorn viert haar 25-jarig jubileum. De gemeente Hoorn draagt bijna anderhalf miljoen gulden bij aan de bouw van de derde woongemeenschap voor ouderen. Daarnaast verstrekt zij een lening van fl. 6,7 miljoen om betaalbare huisvesting te kunnen realiseren. Leerlingen van de Johannes Post Mavo brengen door een schaatssponsortocht op het Hoornsche Hop fl. 7.000,- bijeen voor een school in Songea, Tanzania. De politie meldt dat er ten opzichte van 1995 in 1996 dertig procent minder aangiften van woninginbraak zijn gedaan. Bij de gemeente is slechts één bezwaarschrift ingediend tegen de aanleg van een baggerdepot aan de Blauwe Berg. Bij de fractie van D66 in de gemeenteraad neemt A. Helling het voorzitterschap over van P. Klöters. Volgens de directeur van de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk zal binnen twee jaar een aantal zorginstellingen in een nieuw te bouwen groot kantoor gehuisvest worden. In 1996 heeft de gemeente het recordaantal van 9 hectare bedrijfsgrond verkocht. Meer dan de helft daarvan is gelegen op het Westfrisiaterrein in Zwaag. De gemeente neemt maatregelen om de stijging van de onroerende zaakbelasting voor bewoners van goedkope huizen binnen de perken te houden. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe schouwburg wordt ook de bouw van een parkeergarage betrokken. De kosten van zo'n garage worden geraamd op bijna 4 miljoen gulden. De Hoornse binnenstadskermis brengt bij de gemeente ruim fl. 750.000,- in het laatje. Spectaculair is de komst van de 40 meter hoge "Space Fall". De groei van de Kersenboogerd maakt het noodzakelijk om de Jenaplanbasisschool De Boemerang uit te breiden met twee semi-permanente lokalen. Hoorn is een van de proef gemeenten in Nederland waar ervaring wordt opgedaan met een versnelde procedure voor naturalisatie van buitenlandse inwoners. In 1996 leidde dat tot een inhaalslag waardoor het aantal vreemdelingen in Hoorn daalde met 363, onder wie 218 Turken. In het Westfries Museum wordt een Madonnabeeld met het Christuskind op de arm bewaard. Het gerucht dat er van deze Onze Lieve Vrouw van Keins (uit 1475) bijzondere krachten uitgaan brengt het Museum extra in de belangstelling. Bij zijn afscheid na 26 jaar raadslidmaatschap wordt A. Sijm Ridder van de zesde graad in de Orde van Oranje-Nassau. Hem wordt ook de gouden legpenning van de gemeente Hoorn overhandigd. De gemeenteraad is teleurgesteld dat de doelstelling voor de bouw van sociale woningen niet is bereikt. Zij dringt aan op regionale afspraken hierover. Het kantoor van de Stichting Schuldhulpbegeleiding (SHB) wordt plotseling gesloten. Op de hoek Van Dedemstraat-Maelsonstraat zal een 20 meter hoog kantoorgebouw worden gerealiseerd. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Wethouder Hoogkamer gaat onderzoeken of het mogelijk is een veel grotere parkeergarage onder de nieuw te bouwen schouwburg aan te leggen. De fracties van CDA en PvdA dringen daarop aan. Onderzocht wordt of het mogelijk is de bouw van schoollokalen in de Grote Waal zo te combineren met woningbouw dat de lokalen later in het wooncomplex kunnen worden opgenomen. Nationale onderwijsprijs voor West-Friesland College dankzij hulp van 26 leerlingen aan de Antillen, waar een orkaan veel schade had veroorzaakt. Directrice Bult en docent Arie Dekker ontvangen bronzen olifant. In de discussie rond het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn wordt bekeken of bebouwing van een deel van het parkeerterrein op de Vale Hen mogelijk is. Daarin zouden dan grote winkelruimten moeten worden opgenomen. Het Musical Popkoor Broadway (195 leden) viert het eerste lustrum met vier avonden avondvullend optreden in Schouwburg Het Park. Arie van Zoonen ontvangt uit handen van Hans Schipper het eerste exemplaar van "Hoorn Oh Ja 1996". De PvdA in Hoorn vindt dat er een discussie moet komen over mogelijkheden om afval "ondergronds" in te zamelen, zodat bakken en rolemmers uit het straatbeeld verdwijnen. Bewoners van de Cole Porterhof willen zelf een hondenuitlaatplek in hun wijk aanleggen. B. en W. stellen voor een vergoeding voor materiaalkosten en het jaarlijkse onderhoud voor rekening van de gemeente te laten komen. De regio West-Friesland stelt 8,5 miljoen gulden beschikbaar aan Hoorn om het Julianapark langs de kust zelf in te richten en te beheren. De gemeente maakt gebruik van de Wet Voorkeursrecht en legt een claim op de gronden in de gebieden Bangert en Oosterpolder. Grondeigenaren daar moeten, als ze grond willen verkopen, deze eerst aan de de gemeente aanbieden. Zo wordt grondspeculatie voorkomen. In de vergadering van de commissie gemeentewerken en verkeer wordt voorgesteld om één van de voetbalvelden van s.v. Always Forward te gebruiken voor woningbouw. Met de opbrengst van het veld kan dan de renovatie en herinrichting van het Wilhelmina-plantsoen worden bekostigd.