Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

februari

Na eerder inzage van het rapport geweigerd te hebben, zegt het college aan VOC-H toe een rapport over de beveiliging van het Westfries Museum ter hand te stellen. Het abonnementsgeld van de openbare bibliotheek gaat met 1 euro omhoog. Op deze wijze wordt geprobeerd de vestiging in de Grote Waal open te houden. Daarvoor is steun van de gemeente onontbeerlijk. De raadsvergadering wordt bijgewoond door een groep inwoners van Hoorn. Zij zijn daartoe speciaal door de gemeenteraad uitgenodigd. De meerderheid in de gemeenteraad wijst het plan voor een appartementencomplex aan de Dorpsstraat 143 in Zwaag af. Alle openbare basisscholen in Hoorn hebben hun eigen website in gebruik genomen. De fractie van D66 wijst de vorming van een campus voor het voortgezet onderwijs in Hoorn af. De organen voor het wijkoverleg laten op ludieke wijze weten dat zij zich door de gemeente als vuilnis behandeld voelen: zonder overleg worden rayonchefs gemeentewerken overgeplaatst en wordt hun het deelnemen aan de overlegbijeenkomsten ontzegd. 2500 inwoners hebben meegedacht over de toekomst van de stad. Uit hun reacties is een ‘contourennota’ samengesteld ter voorbereiding van besluitvorming door de gemeenteraad. Het efficiëntieonderzoek dat in september vorig jaar is afgerond, geeft aan dat een fusie van de zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend financiële voordelen oplevert. De gemeenteraad wijst het voorstel om de Hoornse kunst- en cultuurprijs weer in te voeren af vanwege de combinatie sponsoring en gemeente. De Carnavalsoptocht in Zwaag trekt weer zo'n vijftigduizend toeschouwers. De gemeente gaat starterswoningen bouwen met een maximale prijs van rond de € 100.000. Intermaris Woondiensten gaat het 100-jarig bestaan vieren met diverse activiteiten en initiatieven. De gemeenteraad draagt het college op een experiment met één of meer drijvende terrassen in de komende zomer en één of meer winterterrassen in de daarop volgende winter uit te voeren. Uit de experimenten moet blijken of een definitieve regelgeving kan worden opgesteld. De commissie stadsontwikkeling vindt dat de Westerdijk moet worden ontwikkeld tot een boulevard langs het Hoornsche Hop tussen de schouwburg en het Visserseiland. De gemeente laat een onderzoek doen naar de toekomst van de horeca in de binnenstad. Wethouder H. Hansen kondigt aan dat er nu twintig appartementen boven winkels zijn of nog worden gerealiseerd. De gemeente en Woningstichting Intermaris sluiten een samenwerkingsovereenkomst om meer woningen boven winkels te realiseren. Het college verstrekt een bouwvergunning voor een kunstijsbaan en bijbehorende ontsluitingswegen in het gebied Blauwe Berg. Net als drie andere collegeleden in West-Friesland wil wethouder H. Hansen een project voor de bouw van starterswoningen via een kopersvereniging stimuleren. Om financiële redenen schrapt de Stichting Het Paard de traditionele harddraverij op de laatste woensdag van augustus. Omdat de schaduw van de bomen een funeste invloed heeft op de bouwkundige staat van de kerk vraagt de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag de gemeente om de platanen om het gebouw te snoeien. Het college wijst het plan van supermarkt Deen voor de bebouwing van het terrein van de oude schouwburg aan de Westerdijk af. De nieuwe gemeentelijke aankoopronde van beeldende kunst is dit jaar ook bedoeld voor particulieren. Het Westfries Gasthuis krijgt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) de formele toestemming om zelf artsen op te leiden tot internist. Wegenbouwer Ooms wil met de gemeente schone energie uit het Road Energy Systeem aanbieden voor de nieuwbouw in de wijk Bangert en Oosterpolder. Bedrijven op terrein Westfrisia durven het project niet aan. Aan de Lingeweg in de Kersenboogerd wordt een wooncomplex voor Vietnamezen (Lang Hung Vuong) in combinatie met huisvesting voor gehandicapten van Leekerweide door Woningstichting Intermaris gerealiseerd. De vereniging Oud Hoorn verklaart zich tegen de gedeeltelijke sloop van de TSH aan de Johannes Poststraat. Het Horizon College wil, om nieuwbouw te bekostigen, woningen bouwen aan de Provincialeweg. Door de nieuwbouw worden vier bestaande gebouwen vervangen door één schoolgebouw voor ruim 4000 leerlingen. N. Schuitemaker, bewoner van het Pietershof, ontvangt de Eenhoornzegel vanwege zijn zorg voor de woonomgeving van het ouderencomplex aan het Dal. Raadslid E. Wagemaker inventariseert klachten van inwoners van Hoorn over de ontvangst van radio 1, 2 en 3. Het onderzoek van de VU van Amsterdam naar diabetes, bekend onder de naam Hoorn Studie, wordt voortgezet met als nieuwe invalshoek vetzucht. Op een in Hoorn verkocht staatslot valt een prijs van 1 miljoen euro. G. van Tellingen slaat de eerste paal voor het complex horeca en appartementen op de hoek Grote Noord / Rode Steen. Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven reikt in den Haag de scholenbouwprijs 2004 voor voortgezet onderwijs uit aan een delegatie van de winnaar, vmbo-school Titaan. Basisschool Het Spectrum in de Kersenboogerd heeft geen plaats voor 28 kinderen die reeds aangemeld zijn voor het nieuwe schooljaar. De Vereniging Eigenaren Commercieel Onroerend Goed (Veco) presenteert zich in schouwburg het Park. Zij wil betrokken worden bij de ontwikkelingen in de Hoornse binnenstad.