Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

januari

De Provincie Noord-Holland kent Hoorn maximaal € 80.000 subsidie toe voor extra bomen in het kader van klimaatadaptatie. In december heeft de gemeente uit deze bijdrage in totaal 500 extra bomen geplant. Wethouders van de gemeente Hoorn zouden binnen twee jaar na vertrek of ontslag geen baan mogen accepteren bij een bedrijf of organisatie waarmee zij als wethouder actieve bemoeienis hebben gehad. De Fractie Tonnaer vraagt het college hiervoor aanvullende integriteitsregels op te stellen en die voor te leggen aan de gemeenteraad. Het ontwerp voor een metamorfose van het Dwaalpark in de wijk Grote Waal dat door groenvoorzieningsbedrijf Grijs kleurt Groen Stadsnatuur uit Enkhuizen is gemaakt, wordt door Stichting Dwaalpark voorgedragen aan de gemeenteraad. In Hoorn zijn volgens de gemeente nu zo’n 5000 kleinere en 100 grote ‘tags’ van graffitivandalen zichtbaar. Weghalen van die ‘handtekeningen’ kost naar schatting € 750.000. De ‘tocht voor de vrijheid’, een wekelijkse vreedzame tocht op woensdag door het centrum van de stad, georganiseerd door Ad Hamaker, vindt nu een jaar plaats en gaat met groeiend aantal deelnemers (nu 100) nog door. Het is een stil protest tegen alle maatregelen die met corona te maken hebben. De schade als gevolg van vuurwerk en vernielingen rond de jaarwisseling bedraagt nu € 29.000 en loopt nog verder op. Niet zonder gevaar was de situatie rond een gasverdeelstationnetje bij het Muntpark in de Kersenboogerd. Het werd op 1 januari door vuurwerk omvergeblazen waardoor leidingen bloot kwamen te liggen. Bedrijventerrein Markermeer, het nautisch bedrijventerrein bij de Schelphoek, is nagenoeg uitverkocht. Nog één kavel is beschikbaar, maar langdurig verhuurd aan de Alliantie Markermeerdijken, die de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. Twee inwoners van Hoorn die al zijn veroordeeld voor illegale graffiti, gaan tegen hun taakstraf in hoger beroep. Het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College, samen goed voor 12 scholen in Noord-Holland, gaan na bestuurlijke fusie met ingang van 1 augustus 2022 verder onder de naam Vonk. Door ‘gebrekkige communicatie’ (volgens Hoorn Lokaal) bestaat er verwarring over de nieuwe regels voor de parkeervergunning in Hoorn nu die digitaal via een scanauto wordt gecontroleerd in plaats van fysiek via het vroegere vignet op de auto. Monumentenzorg, de stichting Koepelkerk, bureau Erfgoed van de gemeente: iedereen volgt nauwgezet de vorderingen die Leonieke Polman en Trees Knapen maken in hun onderzoek naar het oorspronkelijke kleurgebruik in het metselwerk en de voegen van de gevel van de Koepelkerk aan het Grote Noord.
Koepelkerk Grote Noord
12: Koepelkerk Grote Noord.
Woningstichting Het Grootslag doet onderzoek naar de economische, ruimtelijke en politieke haalbaarheid om 18 zorgappartementen voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal te bouwen aan de zuidkant van de wijk Kersenboogerd op de locatie aan Reaal/Lageweg. Juno Kampstra licht, na metingen ter plaatse, zijn bezwaren tegen de aanleg van een ‘calamiteitenweg’ over een tracé langs de PKN kerk in Zwaag toe. Guido Scholtens, directeur van Scholtens Projecten, legt uit dat de ontsluiting van de wijk i. a. Rozenbuurt niet zal leiden tot volledige afsluiting in noodsituaties. Bewoners van de Kersenboogerd vinden dat er verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het zebrapad in de bocht van de Rijnweg bij het NS-station veiliger te maken. De politie in Noord-Holland Noord kampt met een personeelstekort van ongeveer 50 agenten. Ook het basisteam van de politie in Hoorn moet dagelijks prioriteiten stellen om de gevolgen van het tekort te beperken. De gemeente heeft een concept Omgevingsvisie Hoorn gemaakt. Deze wordt in de raadscommissie van 18 januari besproken. Fractie Tonnaer eist dat het college uiterlijk eind januari de uitkomsten van het onderzoek naar joods vastgoed in Hoorn in de Tweede Wereldoorlog bekend maakt. Het onderzoek was eind november vorig jaar al klaar. Het plan voor een hofje met huurappartementen op de plaats waar ooit winkelpassage Blauwe Steen was, wordt aangepast na inspraak. De geplande doorgang in de Nieuwsteeg vervalt en het aantal woningen wordt teruggebracht van 56 naar 34. Naar aanleiding van recente ongevallen op zebrapaden in Hoorn wil de fractie van GroenLinks ingrijpende maatregelen voor de gevaarlijkste oversteekplaatsen laten onderzoeken. Schouwburg Het Park doet mee aan de landelijke actie in de cultuursector om het theater als ludieke actie om te dopen in een kapsalon. Toegang alleen mogelijk als de 1,5- meter- regel wordt aangehouden, een mondkapje wordt gedragen en een QR-code wordt getoond. Dak- of vloerisolatie, koken op inductie, zonnepanelen of groene daken, huiseigenaren en huurders in de gemeente Hoorn kunnen met ingang van 15 januari een subsidie aanvragen voor een deel van deze kosten. De gemeente stelt hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Per maatregel geldt een maximum van € 500. Kunstwerk Omgekeerde Boomkronen van kunstenares Mari Shields op de rotonde in de Berkhouterweg valt ten prooi aan houtrot en wordt verwijderd.
Kunstwerk Omgekeerde Boomkronen Berkhouterweg
18: Kunstwerk Omgekeerde Boomkronen Berkhouterweg
Schouwburg Het Park, Theater Het Pakhuis en het Westfries Museum nemen deel aan de landelijke demonstratie/protestactie Theaterkapsalon. Ambtenaren van ‘handhaving’ constateren dat aan de voorwaarden vanwege corona bij deze eenmalige gebeurtenis wordt voldaan. De theaters verwachten dat na 25 januari hun programma’s kunnen worden uitgevoerd. CDA Hoorn laat het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen inspreken door radio-presentator Chris Wobben. De geluidsopname wordt verspreid onder instellingen en stichtingen waar mensen komen met visuele beperking of die moeite hebben met lezen. Het komt ook op de website van CDA Hoorn. Voor een nieuwbouwplan voor 21 woningen in Blokker melden zich 240 serieuze gegadigden. De stichting Stadslandbouw Hoorn wordt voorlopig niet vervolgd voor de kap van 700 m2 bosplantsoen bij Hoorn80. De Betrokken Poorter (DBP), een bewonersgroep die een eigen plan voor de Poort van Hoorn maakt, bespreekt met 20 Hoornse politici haar plan om een ondergrondse parkeergarage te bouwen met twee lagen. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra woningen in het gebied. Bianca Lockx, Edwin Brands en Alie van Veen zetten een dierenvoedsel- en -spullenbank op. Een vreedzaam protest van actiegroep We Promise, die met een spandoek demonstreerde tegen het standbeeld van J. Pz. Coen, wordt voortijdig opgebroken. De demonstratie was niet tevoren aangekondigd en had geen toestemming. Simon Roselaar is op zijn 105e verjaardag de oudste inwoner van Hoorn. Het CDA en de Fractie Tonnaer stellen schriftelijk vragen aan het college betreffende gebouw C van het stadhuis. Het is niet tot gemeentelijk monument benoemd en over de reden daarvoor en over de bestemming ervan bestaat onduidelijkheid. Het schetsontwerp voor de renovatie van het stadhuis aan de Nieuwe Steen is door het college vastgesteld. De contracten zijn met een aannemer en installateur afgesloten. Gebouw C maakt geen deel uit van de renovatie. Het college stemt in met het projectplan dat het Westfries Museum en pop-up museum Expoost samen indienen. Tijdens de verbouwing van het Museum aan de Roode Steen krijgen beide musea tijdelijk onderdak in de Statenpoort aan de Nieuwstraat. De gemeente heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat grof vuil her en der in de wijk Kersenboogerd wordt gedumpt vanuit auto’s met aanhangers en bedrijfsbusjes, soms met buitenlands kenteken. Het Westfries Museum krijgt het schilderij ‘Riviergezicht bij winter’ van Aert van der Neer (c. 1603-1677) van het Rijksmuseum langdurig in bruikleen. Inlineskater Maik Stam (18) ontvangt van de gemeente Hoorn een sportoorkonde wegens zijn sportieve prestaties, waaronder het behalen van de gouden medaille op het Nederlands kampioenschap in augustus 2021. Burgemeester Jan Nieuwenburg maakt excuses aan Stichting We Promise voor het afbreken van de kleine, vreedzame demonstratie tegen het standbeeld van ‘massamoordenaar’ J.Pz. Coen op de Roode Steen. Uit onderzoek dat de historici Egbert Ottens en Raymund Schütz op verzoek van de gemeente hebben gedaan blijkt dat de gemeente Hoorn in de Tweede Wereldoorlog geen actieve rol heeft gespeeld bij de verkoop van joodse panden. Na de oorlog heeft zij geen navorderingen vanwege niet-betaalde erfpacht, straatbelasting of wisseltonnenstelsel opgelegd aan teruggekeerde joodse eigenaren. De gemeente kocht zelf Slapershaven 2-3 aan. Deze panden gingen in 1953 terug naar de erfgenamen van eigenares Marianne Polak-Levi. Recreatieschap Westfriesland gaat het recreatiegebied De Hulk flink opwaarderen en na voltooiing van de dijkversterking aansluiten op het buitendijkse land.