Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (10)

Scholengemeenschap Tabor

Lumpsum

Begin jaren negentig wordt duidelijk dat ook het katholiek voortgezet onderwijs in West-Friesland anders georganiseerd zal moeten worden. Net als het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zal het voortgezet onderwijs volgens de lumpsum-methode worden gefinancierd. De wetgeving daarvoor wordt afgerond in mei 1995. De nieuwe financiering wordt ingevoerd vanaf augustus 1996.
Het bestuur van een school krijgt in het vervolg jaarlijks op 1 januari een budget toegewezen dat gebaseerd is op het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober van het voorafgaande jaar had. Dit bedrag (de 'lumpsum') gaat voor ongeveer 85% op aan personeelskosten. De rest wordt besteed aan zaken als administratie, schoonmaak, leermiddelen, energiegebruik en het onderhoud van de gebouwen; de kosten voor nieuwbouw blijven voor rekening van de gemeenten.
Schoolbesturen bepalen zelf hoe het budget precies besteed wordt. Deze financiële autonomie geeft schoolbesturen meer vrijheid. Daartegenover staat echter dat scholen meer openheid moeten betrachten over de besteding van hun budget en dat zij grotere financiële risico's lopen. Om deze risico's af te dekken, verenigen scholen zich onder één schoolbestuur.

Ingang De Keyzerstraat
Ingang Scholengemeenschap Werenfridus aan de De Keyzerstraat, mei 2000 (foto VOH, Ton van Weel)

Drie locaties

Aanvankelijk voelt het schoolbestuur van het Werenfridus en Oscar Romero echter niet veel voor een fusie met andere katholieke scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland. Men is bang dat een fusie nadelig uitpakt voor de werkgelegenheid. Maar in 1993 tekent het bestuur samen met drie andere schoolbesturen toch een intentieverklaring, die moet leiden naar een fusie van de katholieke scholen voor voortgezet onderwijs in Hoorn en omgeving.
De betrokken scholen zijn: de Edmar Vergouwen Mavo (Opmeer), de scholengemeenschappen Werenfridus en Oscar Romero (beide in Hoorn), de KTS Sint-Jozef (Hoorn) en Scholengemeenschap Sint-Margriet (Hoorn en Zwaag).


Het gebouw van de Edmar Vergouwen Mavo bij de opening in 1975 (foto WFA, fotograaf onbekend)

Op 25 januari 1995 wordt besloten om per 1 augustus van dat jaar een brede scholengemeenschap te vormen voor (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs, mavo, havo en vwo op rooms-katholieke grondslag. Als blijkt dat het fusieproces meer tijd vergt, wordt de fusie uitgesteld tot 1 augustus 1996.
De fusieschool krijgt de naam Scholengemeenschap Tabor. 'Tabor' is de naam van een berg in het noorden van Israël. Volgens de christelijke overlevering veranderde Jezus op deze berg voor de ogen van enkele van zijn discipelen in een lichtstralend lichaam, terwijl uit een wolk een stem klonk die zei: 'Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem.'
Scholengemeenschap Tabor krijgt drie locaties. Oscar Romero en Werenfridus blijven in hun huidige vorm gehandhaafd. De KTS en Sint-Margriet worden aan de Berkhouterweg samengevoegd tot de locatie d'Ampte. De Edmar Vergouwen Mavo wordt opgeheven. De leerlingen gaan over naar het Werenfridus.

Tabor
Transfiguratie op de berg Tabor, gravure van Cornelis Cort, 16e eeuw
(foto Rijksmuseum)

Johannes Post Mavo

Eind jaren negentig benadert het bestuur van Tabor de collega's van de christelijke Johannes Post Mavo. De Johannes Post Mavo is de laatste categorale mavo in Noord-Holland. De invoering van het vmbo dwingt de school echter op zoek te gaan naar een fusiepartner. Het bestuur van de Johannes Post Mavo wil graag dat de school aan de Gording in de Kersenboogerd verder kan gaan als een dependance van Tabor, met behoud van de eigen protestants-christelijke en onderwijskundige identiteit.
Tijdens de fusiebesprekingen, die vanaf september 1998 worden gevoerd, wordt al snel duidelijk dat deze wensen niet gehonoreerd kunnen worden. In maart 1999 komen de besturen overeen dat de Johannes Post Mavo op zal gaan in de locatie d'Ampte aan de Berkhouterweg. De bestuurlijke fusie vindt plaats op 1 augustus 1999. Het gebouw aan de Gording blijft nog één jaar in gebruik. Daarna wordt de locatie opgeheven. Leerlingen en personeel verhuizen naar de Berkhouterweg.

Tabor College

In 2012 krijgt de scholengemeenschap nieuwe statuten. Daarin wordt onder meer vastgelegd dat de naam Stichting Scholengemeenschap Tabor verandert in 'Stichting Tabor College'.