Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (7)

Een katholieke school

Parochie

De parochie van Hoorn onder leiding van deken Van der Meer speelt een belangrijke rol bij de oprichting van de school. Maar ook daarna blijft de school decennialang nauw verbonden met de katholieke geloofsgemeenschap.
Het katholieke karakter van de school komt bij voorbeeld tot uitdrukking in de gang van zaken op de school. Op de zolder van het nieuwe schoolgebouw aan de De Keyzerstraat wordt in 1955 een kapel ingericht, waar alle leerlingen één keer per week de heilige mis bijwonen. Een jaar later worden de kelk en de ciborie (met een deksel afgesloten kelk waarin de hosties worden bewaard) gestolen. Het oudercomité zorgt voor nieuwe exemplaren.

Engelbewaarderskerk
Engelbewaarderskerk aan de Johannes Poststraat
(foto VOH, P.J.C.M. Titulaer)

Het schooljaar wordt geopend en besloten met een mis, eerst in de Cyriacus en Franciscuskerk op het Grote Noord en later in de Engelbewaarderskerk aan de Johannes Poststraat. Ook met Kerst en Pasen is er een gezamenlijke viering van de eucharistie. Jarenlang begint de school op de eerste vrijdag van de maand - de dag die gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus - met het tweede lesuur, zodat leerlingen in hun eigen parochie naar de mis kunnen.
Het vak godsdienst is een volwaardig vak, waarbij dus ook cijfers worden gegeven. De schooldag begint en eindigt in de klas met gebed.
In de jaren vijftig ontstaat de traditie om voorafgaand aan het eindexamen een heilige mis op te dragen. Vanaf midden jaren zestig krijgen de geslaagden bij hun diploma het Nieuwe Testament.

Interieur Koepelkerk
Interieur Cyriacus en Franciscuskerk aan het Grote Noord
(foto VOH, fotograaf onbekend)

Personeel

Het ligt voor de hand dat het docentencorps aanvankelijk uit katholieke kring wordt gerekruteerd. Een docent die het begin jaren vijftig waagt zich voor de klas kritisch uit te laten over de Katholieke Volkspartij (KVP) moet bij de voorzitter van het curatorium, deken Van der Meer, op het matje komen.
Geleidelijk begint de band met het katholieke geloof echter wat losser te worden. Eind jaren zestig solliciteren bijvoorbeeld steeds vaker niet-katholieke docenten naar een baan op het Werenfridus. In principe kunnen zij worden benoemd, maar alleen als er geen geschikte katholieke tegenkandidaat is. Van bestuursleden wordt nog wel verlangd dat zij van katholieken huize zijn. Maar ook die eis wordt in 1986 losgelaten. Bestuursleden worden wel geacht de uitgangspunten van de school te onderschrijven.

Verkiezings affiche KVP
Verkiezingsaffiche van de Katholieke Volkspartij uit 1963
(foto www.verkiezingsaffiches.nl)

Bestuur en rectoren

Een aantal bestuursleden van het eerste uur blijft de school lang trouw. Bij de oprichting van de school in 1948 wordt deken P. van der Meer voorzitter. Dit blijft hij tot hij in 1959 wordt benoemd tot bisschoppelijk commissaris. Zijn opvolger is mr. J.P. Windhausen, die vanaf 1948 secretaris is. Als Windhausen in 1965 overlijdt, neemt J. Elders zijn functie over. Ook Elders, die tot 1965 burgemeester is van Bovenkarspel, maakte vanaf 1948 deel uit van het curatorium.
Rector Noorman van der Dussen blijft de school dienen tot 1961. Zijn opvolger is A.P.M. de Bie, die de school na twee jaar al weer verlaat. De volgende rector is dr. J.W.B. Zaal, die de school tot zijn pensionering in 1985 trouw blijft.