Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (5)

De aanbevelingen

Informatie

In het parochieblad Sursum Corda verschijnt op 2 april 1949 een uitgebreid artikel over het Sint-Werenfridus Lyceum. Dit naar aanleiding van de vele vragen die bij de redactie zijn binnengekomen. In het artikel wordt de volgende informatie gegeven.
Het lyceum omvat een zesjarig gymnasium en een zesjarige hbs [een jaar meer dan gebruikelijk]. De eerste twee leerjaren vormen de onderbouw. Alle leerlingen krijgen daar hetzelfde onderwijs, inclusief Latijn. Daarna volgt de splitsing in gymnasium en hbs. Wie de opleiding met succes afrondt, kan worden toegelaten tot de universiteit of hogeschool. Het diploma gymnasium-a geeft recht op toelating tot de priesterstudie.
Het schoolgeld wordt geheven conform de rijksregeling en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Daarnaast betalen de ouders een bijdrage aan de Stichting Het Werenfridus Lyceum. Voor leerlingen uit Hoorn is dit 60 gulden. Leerlingen die van buiten komen betalen 30 gulden, dit in verband met de reiskosten die zij moeten maken. Voor de leerboeken moet men voor het eerste jaar rekenen op ongeveer 75 gulden.
De lessen beginnen om half negen. Leerlingen die met de bus van buiten komen, kunnen vanaf 8 uur op school terecht. Overblijven gebeurt ook op school, zodat de leerlingen niet zonder toezicht in Hoorn hoeven te verblijven.
Het toelatingsexamen voor het eerste leerjaar is in juli.

'LTB-ers, let op uw zaak'

Burgemeester Elders van Bovenkarspel breekt in het katholieke Nieuw Noordhollands Dagblad van 14 april een lans voor het nieuwe lyceum in Hoorn. Daarbij richt hij zich in het bijzonder tot de ouders met een eigen bedrijf in de land- of tuinbouw (LTB). Hij wijst erop dat bij vele belangrijke beslissingen in het agrarisch beleid zo weinig invloed van katholieke zijde kan worden uitgeoefend, omdat in leidinggevende posities weinig katholieken zijn benoemd.
Dit is volgens Elders te wijten aan het feit 'dat ons Katholiek agrarisch volksdeel veelal niet beschikte over een aantal goed opgeleide katholieke persoonlijkheden waaruit een keuze kon worden gemaakt'. De verklaring hiervoor is volgens de burgemeester dat ouders die hun kinderen naar een katholieke middelbare school wilden zenden als regel grote offers moesten brengen.

J. Elders
In het midden J. Elders, burgemeester van Bovenkarspel van 1935 tot 1965
(foto WFA, fotograaf onbekend)

'Bij onze L.T.B.-ers lag het veelal zó: kleine bedrijven - grote gezinnen, waardoor een harde strijd om het bestaan gevoerd moest worden en geen middelen beschikbaar waren om de kinderen naar dure scholen te zenden. Gelukkig is hier verandering in gekomen door de stichting van het Sint-Werenfridus Lyceum te Hoorn,' aldus Elders.
Burgemeester Elders wijst de boeren en tuinders erop dat in de meeste bedrijven doorgaans maar plaats is voor één opvolger. Het is daarom belangrijk voor de andere kinderen een passend alternatief te vinden.
Hij besluit zijn pleidooi als volgt: 'Laat u voorlichten door een goed principieel katholiek beroepskeuze bureau omtrent de voor uw kinderen te volgen richting, en wanneer voldoende aanleg aanwezig is - en in dit opzicht maakt West-Friesland geen slecht figuur - ga dan eens praten met de rector van het lyceum te Hoorn. Hij zal u gaarne met goede raad ter zijde staan en helpen met het kiezen van een richting voor uw kinderen in welke zij zich later behoorlijk kunnen ontplooien.'

Eerste bevordering en extra lokalen
Op 15 juli 1949 vindt de eerste bevordering plaats in het Gezellenhuis aan de Kerkstraat. Van de 56 leerlingen mogen er 40 door naar het tweede leerjaar, 2 leerlingen moeten een herexamen doen.
De gemeente stelt voor het volgende schooljaar extra lokalen beschikbaar. Het Werenfridus kan gebruik maken van het natuurkundelokaal van Gemeenteschool 3 aan de Johan Messchaertstraat en het overblijflokaal van de blo-school, die in een van de andere barakken gehuisvest is. Voor de gymnastieklessen krijgt de school de beschikking over de gymzaal aan de Kruisstraat.

Kerkstraat ca. 1950
Kerkstraat ca. 1950 met links het Gezellenhuis, later Huis Verloren
(foto VOH, P. Nooteboom)