Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Werenfridus Lyceum (3)

De voorbereidingen

Bedelbrief

De school zal pas in de zomer van 1952 voor het eerste rijkssubsidie ontvangen. Tot die tijd is men dus afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gelovigen, schoolgelden en subsidies van gemeenten. Voorjaar 1948 start het curatorium een inzamelingsactie. Naast de te innen schoolgelden denkt het curatorium nog zo'n 50.000 gulden nodig te hebben om de eerste jaren de salarissen en andere kosten te kunnen betalen.
In de brief waarin om financiële steun voor de nieuwe school wordt gevraagd, schrijft het curatorium: 'In een lang gevoelde behoefte zal binnenkort worden voorzien: In Hoorn is een R.K. Lyceum gesticht, hetwelk op 1 September a.s. met het EERSTE LEERJAAR een aanvang zal nemen.'
De brief eindigt met: 'Niet alleen voor hen die verder gaan studeren is Middelbaar Onderwijs noodzakelijk, ook handel en bedrijf stellen thans zulke eisen, dat zij die in de toekomst daarin de leiding zullen moeten nemen, bijna niet met minder toe kunnen. Onze achterstand in leidende functies, en leidende beroepen is grotendeels te wijten aan een tekort aan Katholiek M.O. en Hoger Onderwijs in het verleden, welnu laten wij zorgen ons in dit opzicht voor de toekomst te dekken.'
Al voordat de brief verspreid is, zijn er toezeggingen binnen van twee keer 1.000 en vijf keer 500 gulden. Particulieren die minstens honderd gulden bijdragen, krijgen een vermelding in het Gulden Stichtingsboek. Ook geestelijken leveren hun financiële bijdrage. Zo is kapelaan Sebastiaan H.J. van der Meer van de Hieronymusparochie te Wognum zo overtuigd van het belang van een katholiek lyceum in Hoorn, dat hij, zoals hij later schrijft, uit zijn karige kapelaanssalaris 100 gulden vrij weet te maken voor de oprichting van de school.

Nieuw Noordhollands Dagblad 1948
Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland, 9 april 1948

Sursum Corda

Uiteraard schaart ook het parochieblad Sursum Corda zich achter het initiatief. Op 3 april 1948 schrijft het: 'Meermalen is ons verzekerd dat we Westfriesland een weldaad zouden bezorgen, als we konden komen tot de oprichting en een Middelbare school. Dus mogen we verwachten, dat de katholieken van Westfriesland deze zegenrijke instelling ook zal waarderen en die waardering zal uiten in grote bijdragen. Er bestaat voor dit onderwijs nog geen gelijkstelling en toch is katholiek onderwijs op dit hogere peil dringend noodzakelijk.
De [Rijks] HBS bevredigt ons niet en Alkmaar is te ver weg. We hebben de overtuiging, dat velen zich met trots zullen laten inschrijven als stichters van ons Werenfridus Lyceum. De H. Werenfridus is een tijdgenoot-missionaris van St. Willibrord, en is te beschouwen als de Apostel van Westfriesland. Hem willen we als zodanig eren door zijn naam aan ons Lyceum te verbinden en tevens de Middelbare school onder zijn bescherming stellen. We rekenen vast op uw aller gebed voor het welslagen en op uw aller medewerking.'

Gebouw katholiek jeugdwerk
Gebouw katholiek jeugdwerk aan de Ramen (foto VOH, Bas Baltus)

Huisvesting

Het blijkt niet eenvoudig om een passend onderkomen te vinden voor de nieuwe school. Aanvankelijk lijkt het gebouw van het katholieke jeugdwerk aan de Ramen geschikt, maar deze mogelijkheid valt af. Een alternatief wordt gevonden in een van de barakken aan de Bontekoestraat, die daar kort voor de Tweede Wereldoorlog zijn neergezet als onderkomen voor gemobiliseerde soldaten. Vijf van deze barakken zijn eind 1947 aangekocht door de gemeente. Eén barak wordt doorverkocht. In juni 1948 besluit de gemeente dat de overige vier barakken dienst zullen gaan doen als tijdelijk onderkomen voor verschillende scholen.
Het Werenfridus Lyceum krijgt de beschikking over een deel van een van de barakken. Het andere deel zal gebruikt worden door de RK Landbouwschool. Beide scholen krijgen de beschikking over drie leslokalen, een kamer voor de schoolleider, een lerarenkamer, toiletten en kleedruimten. Voor het Werenfridus bedraagt de huur 2100 gulden per jaar. De barakken verkeren in slechte staat. De gemeentearchitect zal zijn best doen de houten noodgebouwen voor 1 september 1948 geschikt te maken voor het geven van onderwijs.

Benoemingen

Op 25 maart 1948 benoemt het curatorium de heer Th.H. Noorman van der Dussen tot rector. Noorman van der Dussen is classicus en als leraar klassieke talen verbonden aan het stedelijk gymnasium te Schiedam.
In juli volgt de benoeming van een aantal docenten: drs. E.J. Koning voor Nederlands en geschiedenis, J.B.C. Vinken voor Frans, J. de Wolf voor tekenen, Th. Haring voor Engels, A. Elders voor wiskunde en L.A.A. Broekmans voor lichamelijke oefening. De drie eerstgenoemde leraren zijn tevens werkzaam aan het RK Lyceum in Alkmaar. De heer Haring geeft les aan de HBS in Den Helder, terwijl de beide laatstgenoemden uit Amsterdam komen. Voor de vakken godsdienst en biologie kon nog geen beslissing genomen worden.

Th.H. Noorman van der Dussen
Rector Th.H. Noorman van der Dussen
(foto Gedenkboek Werenfridus 50 jaar, fotograaf onbekend)

Toelatingsexamen

Het eerste toelatingsexamen vindt op 14 juli plaats in de RK Jongensschool aan het Achterom. De aspirant-leerlingen worden 's morgens van half negen tot twaalf en 's middags van twee tot vier aan de tand gevoeld. Er doen 65 leerlingen mee, van wie er 56 direct slagen. De anderen moeten herexamen doen.

Nieuw Noordhollands Dagblad 1948
Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland, 24 juni 1948