Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Redactiestatuut website Vereniging Oud Hoorn

dd. 15-11-04
 1. De website www.oudhoorn.nl ondersteunt de doelstelling van de Vereniging Oud Hoorn:

  "Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven."

 2. De inhoudelijke redactie en het technisch onderhoud is door het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn gedelegeerd en opgedragen aan de "Internetwerkgroep", welke onafhankelijk kan publiceren. Het bestuur van de Vereniging ontvangt regelmatig, tenminste eenmaal per jaar een stand van zaken, m.b.t. vorderingen, plannen etc. Een delegatie van het bestuur overlegt hierover met de redactie om lessen te trekken voor de toekomst.

 3. Op basis van de nota vrijwilligersbeleid van de Vereniging kan het bestuur ingeschakeld worden bij meningsverschillen binnen de werkgroep. Het bestuur kan de Internetwerkgroep aanwijzingen geven om door haar gewenste informatie te publiceren.

 4. De website wordt beheerd door leden, vrijwilligers van de Vereniging Oud Hoorn. (Zie ook de nota vrijwilligersbeleid van de Vereniging Oud Hoorn)

 5. De website wordt zonder commerciële banden ontwikkeld en uitgevoerd.

 6. De werkverdeling m.b.t. inhoudelijke en technische activiteiten wordt tenminste drie maal per jaar besproken in een vergadering van de Internetwerkgroep en er is onderling intensief mailverkeer mbt concepten, updates e.d. De actuele werkverdeling wordt op de website bijgehouden, in de rubriek vereniging -> organisatie -> werkgroep Internet.

 7. De werkgroep onderhoudt een nauw overleg met de werkgroep beeldbeheer om ontsluiting van het beeldarchief mede mogelijk te maken. Gezamenlijk wordt contact onderhouden met www.geschiedenisbank-nh.nl om ook daar de archivering van het Hoornse erfgoed te realiseren.

 8. De hosting van de website wordt verzorgd door Caveo B.V.

 9. Op de site staan de volgende disclaimer en copyright-mededelingen:
  - Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.
  - Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.
  - No part of this product may be reproduced in any form without written permission from the owner.

 10. Het Content Management Systeem levert via een gebruiksvriendelijk interface toegang aan dynamische rubrieken als: Nieuwsarchief, Van het bestuur, Activiteiten (wandelingen/lezingen), Gestelde vragen, Teaserblokken (kleine 'menublokjes' rechts op de pagina's), Recent geplaatst. Rubrieken kunnen uitgebreid worden voor werkgroepen van de Vereniging onder eigen redactie.

 11. Inhoud van de Website (najaar 2004):
  · Ontsluiting en archivering van belangrijke gegevens van het bestuur van de Vereniging: Bijv. Correspondentie met de Gemeente Hoorn.
  · Vermelding belangrijke verenigingsactiviteiten: Stadswandelingen, lezingen, winkelactiviteiten, cursussen, ledenvergaderingen, Kwartaalblad
  · Weergave van de geschiedenis van Hoorn
  Bedrijven, Kerken; In voorbereiding: Scholen, Waterbouwkundige ontstaansgeschiedenis van Hoorn, Bouwkunstoverzicht, Kwartaalblad
  · In de actualiteitsrubriek van de website kunnen nieuwsberichten van andere media met bronvermelding geciteerd worden.
  · Op de pagina Oudhoornlinks worden relevante Internetbronnen weergegeven welke aansluiten bij de doelstelling van de Vereniging.
  · In de rubriek "Vereniging" is ruimte opgenomen om binnen de standaard lay-out materialen van werkgroepen, vertegenwoordigingen etc. van de vereniging te vermelden.
  · De openingspagina van de website toont informatie over recent geplaatste artikelen, wijzigingen etc.

 12. Techniek:
  Bij de technische verwerking van de site wordt gebruik gemaakt van de open source php script-taal in combinatie met een MySQL database.
  Invoer van zgn dynamische pagina's in de database is geregeld via het CMS. Statische pagina's worden opgebouwd uit inhoud die handmatig kan worden vormgegeven. Alle inhoud wordt automatisch aangevuld met de standaard-vormgeving van de Vereniging Oud Hoorn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vormgeving middels "stylesheets".
  Gestreefd moet worden naar een zo kort en helder mogelijke navigatie. Eenduidigheid in navigatie heeft prioriteit.
  Bij de zwaarte en lengte van pagina's wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met telefoonmodem gebruik.

 13. Inhoudelijke redactie en technisch onderhoud:
  Dit onderscheid beoogt zowel inhoudelijk als qua techniek en lay-out een hoge standaardkwaliteit te realiseren en anderzijds inhoudelijke rubrieksredactie laagdrempelig te houden. Voor de inhoudelijke eindredactie worden concepten voorgelegd aan ter zake kundige leden van de Vereniging Oud Hoorn.

 14. Gevonden willen worden:
  De website is vooral gericht op leden en (Oud)-Horinezen en wil een digitaal archief worden, met oog voor de actualiteit van vereniging en de monumentale stad.
  Voor de aanmelding bij zoekmachines, verzamelpagina's, etc. wordt onderstaand beleid gehanteerd:
  - Nederlandstalige sites en zoekmachines
  - Er worden geen oneigenlijke (niet met het doel van de Vereniging samenhangende) metatags (verborgen sleutelwoorden) toegepast.
  - Aanmelding alleen bij verzamelpagina's mbt deze regio, monumenten verenigingen, historische verenigingen, archeologie etc.