Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van Tussenschool tot Ireneschool 11

Nieuwe naam en vglo wordt zelfstandig (1950 – 1975)

Prinses Ireneschool

Eind jaren veertig zijn er plannen om in Hoorn een openbare streekschool voor buitengewoon lager onderwijs (blo) te vestigen. Het duurt even voordat het ervan komt, maar op 1 juni 1950 gaat in een opgeknapte barak aan de Bontekoestraat een openbare blo-school van start.

Het college van B en W grijpt de komst van deze school aan om alle openbare lagere scholen in Hoorn weer een nieuwe naam te geven. Men wil af van de nietszeggende en soms verwarrende aanduiding met cijfers.

Op 31 maart 1950 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het college om de volgende naamswijzigingen door te voeren. Gemeenteschool No. 1 in de Johan Messchaertstraat wordt de Prinses Margrietschool, Gemeenteschool No. 2 in de Muntstraat heet voortaan Prinses Ireneschool en Gemeenteschool No. 3 wordt vernoemd naar Prinses Marijke. De streekschool voor blo wordt de Prinses Beatrixschool.

De vier prinsessen naar wie de openbare lagere scholen in Hoorn in 1950 worden vernoemd width=
De vier prinsessen naar wie de openbare lagere scholen in Hoorn in 1950 worden vernoemd

Vervolg van het vglo

Kort na de bevrijding worden veel maatregelen die de bezetter ten aanzien van het onderwijs heeft doorgevoerd, ongedaan gemaakt. Het achtste leerjaar en de verlenging van de leerplicht blijven voorlopig echter gehandhaafd, zij het niet zonder discussie. De maat-regel bezorgt scholen veel problemen, onder meer doordat er niet genoeg lokalen zijn. Om de scholen tegemoet te komen schort minister Gielen in 1947 de verlenging van de leerplicht voor een periode van drie jaar op. In 1950 gaat de leerplicht weer omhoog.

De gevolgen van deze maatregelen zien we ook terug bij Gemeenteschool No. 2. In het schooljaar 1946-1947 verdwijnt het achtste leerjaar uit het register om er pas met ingang van het schooljaar 1951-1952 weer in op te duiken. Nu met daarbij de vermelding ‘VGLO’.

Per 1 januari 1955 worden deze vglo-klassen omgezet naar een zelfstandige school. Niet lang daarna verhuizen de circa tachtig vglo-leerlingen tijdelijk naar de voormalige huis-houdschool aan het Kerkplein, die eigenlijk afgekeurd is voor het onderwijs. In 1961 krijgt de school de beschikking over het gerenoveerde schoolgebouw Johan Messchaertstraat 3.

Voormalige Huishoudschool en tijdelijk onderkomen van het Gemeentelijk VGLO aan het Kerkplein, ca. 1980 (foto WFA)
Voormalige Huishoudschool en tijdelijk onderkomen van het Gemeentelijk VGLO aan het Kerkplein, ca. 1980 (foto WFA)

Teruglopend leerlingenaantal

Midden jaren zestig floreert de school. In het schooljaar 1963-1964 zijn er zelfs twee eerste klassen met respectievelijk 39 en 41 leerlingen. In totaal telt de school 328 leerlingen, verdeeld over negen groepen.

Geleidelijk verandert de samenstelling van de bevolking in de binnenstad. Het aantal schoolgaande kinderen neemt af. In het schooljaar 1973-1974 telt de Ireneschool nog 214 leerlingen, nu verdeeld over zeven groepen. In de eerste klas zitten 24 leerlingen. Tien jaar eerder waren dat er in totaal 80!

De jaren zeventig

Ondanks het teruglopend leerlingenaantal laat het daardoor steeds kleinere team het er niet bij zitten. In 1973 wordt begonnen met het uitgeven van een schoolkrant om ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren. Ook wil men door middel van dit periodiek wat meer goodwill kweken voor de school.

De leerkrachten doen er alles aan om de school zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De gangen worden opgefleurd met plantenbakken en er komen prikborden voor werkstukken van leerlingen.

In de geest van de jaren zeventig komt ook het onderwerp ‘seksuele voorlichting’ ter sprake tijdens de teamvergaderingen. Als compromis tussen ‘niets doen’ en er ‘les in geven’ besluit men boekjes te zoeken die geschikt zijn om door leerlingen zelf gelezen te worden. De keuze valt op het Ouders van Nu boekje Baby’s groeien in mama’s buik, waarvan in 1975 zeven exemplaren worden aangeschaft.