Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Johannes Post MAVO (7)

De laatste jaren

Invoering vmbo

Midden jaren 90 wordt onder aanvoering van de PvdA-staatssecretaris Netelenbos gewerkt aan een plan voor het samenvoegen van het mavo en het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Hierdoor moet de doorstroming naar het havo en het mbo worden verbeterd. De uitwerking gebeurt tijdens de regeerperiode van kabinet Kok II, onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Loek Hermans. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) gaat van start met ingang van het schooljaar 1999/2000.
Het vmbo kent vier zogeheten 'leerwegen'. Deze geven het niveau aan waarop de leerling studeert en examen doet. Het moeilijkst is de theoretische leerweg met een examen in zes vakken op mavoniveau. Daarnaast kent het vmbo een gemengde leerweg, een kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg. In deze leerwegen volgt de leerling tenminste één praktijkvak op vbo-niveau. Welke leerweg de leerling volgt hangt af van zijn of haar capaciteiten.
Naast de leerwegen zijn er in het vmbo vier sectoren: Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en welzijn. Deze sectoren zijn weer onderverdeeld in afdelingen. De keuze voor een sector en afdeling wordt bepaald door de belangstelling en aanleg van de leerling. De mix van leerweg, sector en afdeling bepaalt in welke vakken en op welk niveau een leerling examen doet.
De Johannes Post MAVO moet als een van de laatste categorale mavo's in Noord-Holland een manier vinden om voort te kunnen bestaan binnen deze nieuwe vmbo-structuur.

Open dag 1993
Het computerlokaal tijdens de open dag in 1993 (foto WFA)

Veertigjarig jubileum

In 1998 viert de school haar 40-jarig jubileum. Hoewel het niet zo gebruikelijk is om als school uitgebreid stil te staan bij een dergelijk jubileum, willen schoolleiding en bestuur deze mijlpaal toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de uitnodiging voor de reünie die op 7 november wordt gehouden, staat waarom: 'Terugkijkend op de onderwijskundige ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de daardoor te verwachten toekomstige ontwikkelingen, is de kans dat wij opnieuw als zelfstandige school een reünie kunnen organiseren erg klein.'
Directeur Harry van Veen verklaart in zijn welkomstwoord bij de reünie nog vol optimisme dat de Johannes Post MAVO 'gewoon doorgaat'. Hij verwacht dat de school, die dan zo'n driehonderd leerlingen en 25 personeelsleden telt, in de toekomst onderwijs in de theoretische en de gemengde leerweg aan zal bieden.
Een paar maanden eerder was er een feest voor personeels- en bestuursleden en hun partners. Op 26 juni reisde het gezelschap af naar een partycentrum in Hoofddorp voor een theaterdiner met de uitdagende titel 'Tuin der lusten'.

Uitnodiging tuin der lusten
Uitnodiging voor het theaterdiner 'Tuin de Lusten'

Fusie

Toen begin jaren negentig de opheffingsnorm voor zelfstandige mavo's werd verhoogd van 120 naar 240 leerlingen, dreigde er voor de Johannes Post MAVO nog geen gevaar. De school telde toen circa driehonderd leerlingen. Maar in de aanloop naar de invoering van het vmbo keert het tij. Het bestuur beseft dat een zelfstandig voortbestaan onderwijskundig en financieel niet mogelijk is. De toezeggingen van minister Deetman uit 1984 zijn inmiddels door de realiteit ingehaald. In januari 1997 stelt de penningmeester vast dat 'de situatie als kleine school zorgelijk en breekbaar is'.
Er wordt contact gezocht met het Clusius College (vbo-groen), dat bereid is de mogelijkheid van een fusie met de Johannes Post MAVO te onderzoeken. Beide scholen zijn afzonderlijk niet in staat de gemengde leerweg aan te bieden. Het wachten is echter op besluitvorming in het parlement over de manier waarop het vmbo precies gestalte zal krijgen.
In oktober 1997 wordt de Johannes Post MAVO benaderd door de directie van de katholieke Scholengemeenschap Tabor met de vraag of men na wil denken over een mogelijke fusie. Dit verzoek verrast directie en schoolbestuur omdat de Johannes Post MAVO een paar jaar eerder bij de vorming van Scholengemeenschap Tabor als fusiepartner nog werd afgewezen.
Tabor stelt echter dat de nieuwe directie en het nieuwe bestuur tot andere inzichten zijn gekomen. Gedacht wordt om in navolging van het basisonderwijs ook in het voortgezet onderwijs te komen tot een bundeling van het protestants-christelijke en het katholiek onderwijs onder één schoolbestuur. Omdat een fusie tussen de Johannes Post MAVO het Clusius College wettelijk (nog) niet mogelijk is, besluit het bestuur het overleg met het Clusius op te schorten.
Er volgen oriënterende gesprekken met diverse geledingen van Scholengemeenschap Tabor. Deze leiden tot een rapport met aanbevelingen dat de instemming krijgt van de medezeggenschapsraad en het personeel van de Johannes Post MAVO. Omdat Tabor nog wat onderzoek wil doen, wordt er nog geen ruchtbaarheid gegeven aan het fusieplan.
In september 1998 geeft Tabor groen licht en kan het fusieoverleg echt van start gaan. Het eerste besprekingen tussen de beide schoolbesturen vinden plaats in december. Het overleg met het Clusius College wordt definitief beëindigd.

Gording 2017
In het schoolgebouw aan de Gording is anno 2017 de Praktijkschool West-Friesland gevestigd

Identiteit

De Johannes Post MAVO is erop gebrand dat de eigen identiteit van de school ook na de fusie herkenbaar zal zijn. De school ziet het liefst dat de locatie Gording gehandhaafd blijft. In het overleg met Tabor wordt echter duidelijk dat dit geen haalbare kaart is. Dan zet de school zich ervoor in het onderwijskundig model van de 'thuiswerkvrije school', waarmee de Johannes Post MAVO zich profileert, mee te nemen naar de nieuwe situatie. Ook deze wens gaat niet in vervulling.
In maart 1999 is duidelijk dat niets een fusie nog in de weg staat. Er is overeenstemming over de formatie, de afvloeiingsvolgorde van het personeel, de leerlingenstromen en de prognoses. De Johannes Post MAVO zal op korte termijn opgaan in de locatie d'Ampte van Tabor.

Tabor College aan de 
	Berkhouterweg/Dampten
De locatie d'Ampte van het Tabor College aan de Berkhouterweg/Dampten anno 2017

In de vergadering van 25 maart 1999 stelt het bestuur gelaten vast dat er geen andere mogelijkheid is. De volgende zinnen uit de notulen spreken voor zich: 'Hoewel deze optie het diepst snijdt in het vlees van de Johannes Post MAVO, beseft een ieder dat er geen andere weg is. Opgaan in het RK bestuur van Tabor lijkt op dit moment het enig haalbare. Als hierbij bereikt kan worden dat op langere termijn de identiteit intern weer ter discussie komt te staan, bijvoorbeeld richting 'interconfessioneel', dan is het meest haalbare bereikt.'
Met ingang van 1 augustus 1999 vindt de bestuurlijke fusie plaats en krijgt het personeel van de Johannes Post MAVO een nieuwe werkgever. De leerlingen blijven nog één jaar aan de Gording. Met ingang van het schooljaar 2000/2001 verhuizen zij naar de vmbo-locatie van de katholieke Scholengemeenschap Tabor aan de Berkhouterweg.
Daarmee komt na ruim veertig jaar een einde aan het protestants-christelijk vervolgonderwijs in Hoorn.

Auteur
Sietse Postma, © 2017

Bronnen o.a.:
- Archief Gemeentebestuur Hoorn 1816-1949 (WFA 0349)
- Archief Gemeentebestuur Hoorn 1950-1978 (WFA 0351)
- Boekholt, P.Th.F.M. en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd, Van Gorcum, Assen/Maastricht (1987)
- Kerkmeijer-de Regt, C., Hoorn in de verdrukking, Hoorn (1953)
- www.verenigingoudhoorn.nl
- Archief Johannes Post MAVO (WFA 0414)
- Visker-Van de Putten, J.M.D., e.a. (red.), 140 jaar protestants-christelijk basisonderwijs Hoorn, Hoorn (2007)
- Visker-Van de Putten, J.M.D., e.a. (red.), Christelijke ULO-school 1957-1968 - Johannes Post-school voor Christelijk MAVO (Hoorn, 2007)
- Christelijke u.l.o. in half jaar uit de grond gestampt, Dagblad voor West-Friesland, 3 september 1957

Illustraties
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn e.a.

Foto's
(Tenzij anders vermeld) Sietse Postma