Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Johannes Post MAVO (2)

Streven naar christelijk vervolgonderwijs

Christelijke bewaarschool en lagere school

Hoorn kent al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw protestants-christelijk onderwijs. In 1866 wordt in een gebouw aan de Peperstraat een christelijke bewaarschool geopend en drie jaar later opent een christelijke school voor lager onderwijs zijn deuren. Daar blijft het voorlopig bij.
In Enkhuizen opent de Vrije Protestantse Schoolvereniging in 1917 de Groen van Prinstererschool voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. In Hoorn duurt het echter tot na de Tweede Wereldoorlog voordat ook daar christelijk vervolgonderwijs van de grond komt.

Bewaarschool Peperstraat
Het pand van de christelijke bewaarschool en de christelijke lagere school in de Peperstraat (foto WFA)

Dominee Frits Slomp*

Op 17 juni 1953 vindt in de studeerkamer van dominee Frits Slomp aan het Keern een bijeenkomst plaats over de deelname aan christelijk vervolgonderwijs door leerlingen uit Hoorn. Het gezelschap bestaat behalve dominee Slomp uit mevrouw Beek-Dijkman en de heren Cardol, De Jager, Kieft en De Vries. In die tijd bezoekt een tiental Hoornse leerlingen de christelijke Groen van Prinsterer ULO in Enkhuizen en reizen enkele leerlingen dagelijks naar Alkmaar om onderwijs te volgen aan het Christelijk Lyceum.

Frits Slomp
Ds. Frits Slomp (foto WFA)

Voor veel ouders blijken de reiskosten een belemmering te zijn om hun kind in Enkhuizen of Alkmaar naar school te sturen. Een van de aanwezigen, de heer Kieft, vertelt dat hij op grond van artikel 13 van de Lager-onderwijswet bij de gemeente Hoorn een verzoek ingediend had voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Dat verzoek werd echter afgewezen. Vervolgens was hij met succes in beroep gegaan bij de provincie. Gedeputeerde Staten vernietigden het besluit van de gemeente Hoorn en sommeerden 75% van de kosten te vergoeden. De gemeente had het er echter niet bij laten zitten en was in hoger beroep gegaan bij de Kroon en werd daar in het gelijk gesteld.
Deze ervaring sterkt het gezelschap bij dominee Slomp in de overtuiging dat er een vereniging moet komen die de deelname aan voortgezet christelijk onderwijs stimuleert en ouders helpt eventuele bezwaren te overwinnen. Daarnaast wil men paraat zijn als zich de mogelijkheid voordoet in Hoorn een christelijke ulo te stichten.
Bij de volgende vergadering op 2 oktober wordt de doelstelling herzien en besluit men zich geheel te richten op het stichten van een eigen ulo.

Vereniging voor Voortgezet Christelijk Onderwijs

Begin februari 1954 wordt in Hoorn een circulaire verspreid waarin 'allen die belangstelling hebben voor christelijk onderwijs' uitgenodigd worden om op 12 februari naar gebouw Rehoboth aan de Turfhaven te komen voor de oprichting van een vereniging die zich in wil zetten voor de stichting van een christelijke ulo in Hoorn.

Ingang zaal Rehoboth
De ingang van zaal Rehoboth aan de Turfhaven (foto Oud Hoorn)

Aangezien het bestuur van de christelijke lagere school aangegeven heeft niet van plan te zijn een ulo in het leven te roepen, besluiten de aanwezigen tot de oprichting van de Vereniging voor Voortgezet Christelijk Onderwijs.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren worden in het voorlopig bestuur vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken benoemd. De bestuursleden zijn: Mevrouw S. Swagerman - Melis en de heren J. Teunissen en G. Westerveld (Nederlands-Hervormd), de heer W. van der Weij (evangelisch-luthers), de heer C. van der Klis (gereformeerd-vrijgemaakt) en de heren P. van der Laan en Kl. de Vries (gereformeerd).
Het bestuur vergadert in 1955 verschillende keren. Daarbij wordt onder meer gesproken over de waarschuwende woorden van het hoofd van de Groen van Prinstererschool, de heer Boerma. Deze is van mening dat er in Hoorn en omgeving te weinig leerlingen voor een christelijke ulo zijn. Bovendien wijst hij erop dat leerkrachten schaars zijn. In het daarop volgende jaar lijkt weinig te gebeuren; het notulenboek van de vereniging bevat geen verslagen uit 1956.

* Frits Slomp was van 1948 tot 1962 evangelisatiepredikant bij de gereformeerde kerk in Hoorn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Slomp onder de schuilnaam 'Frits de Zwerver' actief in het verzet. Klik hier voor een uitgebreide biografie.