Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Johannes Post MAVO (6)

Een nieuwe school, maar waar?

Permanente ruimtenood

In de jaren 60 en 70 neemt het leerlingenaantal gestaag toe. In 1965 krijgt de school de toezegging dat het gebouw uitgebreid mag worden met één lokaal. Het duurt echter nog tot april 1968 voordat de gemeenteraad officieel akkoord gaat en de aanbouw daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Deze uitbreiding biedt maar korte tijd soelaas want het aantal leerlingen blijft stijgen.

Nieuwe directeur

Per 1 april 1971 gaat directeur De Weerdt, die de school vanaf de oprichting in 1957 heeft geleid, met pensioen. Hij heeft er dan veertig dienstjaren in het onderwijs opzitten. Zijn opvolger is A. de Jong, een gereformeerd schoolhoofd van 41 jaar uit het Groningse Middelstum. Naast de dagelijkse leiding van de school zal hij zich moeten inzetten voor een nieuw gebouw voor zijn school. Dat wordt een taai gevecht met de instanties.

Directeuren de Jong en de Weerdt
Directeur A. de Jong (rechts) met zijn voorganger A.J. de Weerdt in 1981 (foto WFA/Klaas Laan)

De onderwijsinspectie adviseert de school te kiezen voor noodlokalen in plaats van een permanente uitbreiding van het huidige schoolgebouw en op termijn te streven naar nieuwbouw in een van de uitbreidingswijken van Hoorn. In de jaren zeventig verrijzen op het schoolterrein dan ook verschillende noodlokalen om de permanente ruimtenood te lenigen.

Ondertussen passeren diverse mogelijkheden voor een definitieve oplossing van het huisvestingsprobleem de revue: uitbreiding van het bestaande gebouw, de aankoop van het naastgelegen gebouw van de blo-school (buitengewoon lager onderwijs), de overname van een overbodig geworden schoolcomplex in de Risdam of volledige nieuwbouw. Directeur De Jong geeft de voorkeur aan nieuwbouw in de Risdam.
In augustus 1981 zet het ministerie van Onderwijs de Johannes Post MAVO op het scholenbouwprogramma voor de komende vijf jaar. Nieuwbouw komt eindelijk in zicht.

Bestur Mavo 1981
Het bestuur van de Johannes Post MAVO in 1981; tweede rechts voorzitter J. Toet (foto WFA)

Nieuwe Steen

Als in 1982 het 25-jarig jubileum wordt gevierd, is de school volledig uit haar jasje gegroeid. Zelfs de lerarenkamer en de kamer van de directeur zijn in gebruik als leslokaal. Directeur De Jong houdt kantoor in een hokje dat in de centrale hal is getimmerd. Het personeel drinkt koffie in het magazijn.

Plattegrond
Huisvesting begin jaren tachtig: aan de kant van de Tweeboomlaan is een aantal noodlokalen neergezet, directeur De Jong zetelt in een hokje in de centrale hal (Di) en het personeel drinkt koffie in een magazijnruimte (L)

Er ligt een plan klaar voor een nieuwe school met veertien lokalen, een gymlokaal en een aula, verdeeld over twee bouwlagen. Het wachten is op een grondofferte van de gemeente. De school wil de nieuwbouw nu graag realiseren in de Nieuwe Steen, een uitbreidingswijk die centraal gelegen is in de gemeente. Op 19 mei 1982 verzoekt de school de gemeente een bouwterrein aan te kopen aan de Oostergouw.

Kersenboogerd

Tot grote teleurstelling en frustratie van de school wordt deze bouwlocatie echter gegund aan het katholieke voortgezet onderwijs. In 1983 vestigt zich hier scholengemeenschap Oscar Romero, die ontstaan is door de fusie van een afsplitsing van het Werenfridus en de RK MAVO De Nieuw Hoorn.
Als ook het zuidelijk deel van Nieuwe Steen-West als locatie afvalt, rest voor de Johannes Post MAVO de keus tussen de Blokweer en de Kersenboogerd. Met oog op de bereikbaarheid valt de keuze op de Kersenboogerd. Eindelijk kan er worden gebouwd! Nadat het ministerie het ontwerp heeft goedgekeurd wordt het werk aanbesteed. Aannemer HBC is met 2.436.000 gulden de laagste inschrijver. In juli 1983 gaat de eerste paal de grond in.

Eerste paal Kersenboogerd
Eerste paal Kersenboogerd

Het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw in de Kersenboogerd (foto's WFA)

 

Tijdens de bouw breekt brand uit. De schade is aanzienlijk, maar toch kan de school het nieuwe gebouw met ingang van het schooljaar 1984/1985 in gebruik nemen. Minister Deetman van Onderwijs verricht op 14 november de officiële opening.

Minister Deetman
Minister Deetman van Onderwijs (rechts) verricht de officiële opening van de school aan de Gording (foto WFA)

De CDA-minister houdt in zijn toespraak een pleidooi voor de inbreng van het bijzonder onderwijs en de vrijheid die hiervoor nodig is. Hij benadrukt ook dat er geen sprake zal zijn van een strafexpeditie tegen kleine scholen: 'De overheid kiest voor en goede spreiding naar type, kleur en richting, waarbij de dreiging van sanering door leerlingenterugloop niet op zijn beloop wordt gelaten. Op die manier weten scholen waar ze aan toe zijn en wordt oneigenlijke concurrentie uitgesloten.'
De openingshandeling bestaat uit het laten zakken van een zeil, waardoor een tegeltableau met vissersschepen zichtbaar wordt. De symboliek van de afbeelding past goed bij het protestants-christelijke karakter van de school. Het nieuwe orgel, dat dankzij giften kon worden aangeschaft, wordt ingewijd door organist Piet Ouwens.
De Johannes Post MAVO heeft in de Kersenboogerd nu de beschikking over een royaal en modern gebouw, compleet met praktijklokalen, aula en gymzaal.

Gording
Het nieuwe gebouw aan de Gording (foto WFA)

Directeur De Jong legt zijn functie per 1 november 1986 om gezondheidsredenen neer. Hij wordt intern opgevolgd door adjunct-directeur G.J. van der Louw, die in 1990 wordt opgevolgd door H. van Veen uit Schoonebeek, waar hij adjunct-directeur was van de christelijke mavo.
Bij het afscheid van Van der Louw op 8 oktober 1990 wordt op de wijs van het Zeeuws Volkslied een tekst ten gehore gebracht waarin Albert de Graaf (leraar Frans) onder meer van leer trekt tegen de voortdurende vernieuwingen die het onderwijs sinds de invoering van de Mammoetwet hebben geteisterd. Een paar strofen:

Beginseltrouw en vastigheid
Zij hoorden bij die oude tijd.
Maar daar is het wiss'len van de wacht.
Jo Cals die heeft iets nieuws bedacht.

De tijd verandert, weet dat wel.
En U moet meedoen met het spel.
Daarom dus nu de Mammoetwet
En d'ULO school opzij gezet.

Van alles wijzigt zich van naam.
Verleden tijd heeft afgedaan.
Als ULO meester was men niets.
Als MAVO leraar lijkt 't wel iets.

De stroom van 't nieuwe breekt zich baan.
Examens zullen anders gaan.
De keuzetekst maakt groots entrée
Nu is een ieder vast tevrêe

In sneller tempo gaat het voort
De orde wordt steeds meer verstoord.
Projecten hier, projecten daar
't Normale werk komt geenszins klaar.

Maar het Gezag maalt daar niet om.
De lesboerleraar is slechts dom.
Verheven tot de hoogste graad
Is niet op school zijn maar op straat!

[...]

Jo Ritzen ritselt rustig voort.
Met geld tekort zoals 't behoort.
Formatiebudget lost dat op
Dat spaart straks ook nog VUT en DOP.

En Basisvorming is de wens.
Want dan pas wordt de leerling Mens!
Of 't met de leraar ook geschiedt
Zegt de historie thans nog niet.

Albert de Graaf ridder in de orde van Oranje
Leraar Frans Albert de Graaf wordt bij zijn afscheid van de Johannes Post MAVO in 1989 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau (foto WFA)