Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Sint Pietershof

De Vleugels

De zuidelijke vleugel

De in 1462 gebouwde oude Kruisherenklooster- of Dalskerk, die de zuidelijke vleugel vormde, is in 1692 gesloopt. In de daarop volgende jaren tot 1695 is deze nagenoeg op dezelfde plaats vervangen door het huidige hoofdgebouw. Sindsdien geldt deze vleugel ook als hoofdtoegang in plaats van het St. Pieterspoortje in de oostelijke vleugel.

Gevel Dalzijde van zuidelike vleugel in westelike richting gezien.
Gevel Dalzijde van zuidelijke vleugel in westelijke richting gezien.

De uitvoering van de bouw van de vleugel stond onder leiding van meester metselaar Gerrit Janszoon van Alckemade te Amsterdam. Het gebouw is opgetrokken in de toen in zwang zijnde stijl van het Hollands Classicisme.
De kenmerkende strakke en van weinig ornamentiek voorziene symmetrische gevels verraden de toen in zwang zijnde Hollands Classicistische periode. Het midden- en de twee eindsegmenten van de zuidelijke gevel zijn iets risaliserend (naar voren komend). Elk segment heeft twee rijen vensters boven elkaar van elk 3 stuks. In twee segmenten, elk opgesloten tussen een eindsegment (of -risaliet)en het middensegment (of -risaliet) bestaan eveneens uit twee rijen van elk twee vensters. De vensters bestonden oorspronkelijk uit kruisvensters met luiken voor de onderlichten en bestaan nu uit 12-ruits schuifvensters op de benedenverdieping en 9-ruits schuifvensters op de bovenverdieping.

Gevel Dalzijde van zuidelijke vleugel in oostelijke richting gezien.
Gevel Dalzijde van zuidelijke vleugel in oostelijke richting gezien.

De poortvormige toegangspartij bestaat uit een gefrijnd natuurstenen blokstructuur en zou kunnen zijn uitgevoerd volgens een ontwerp van de Amsterdamse steenhouwer Jan Gijseling. Elk der einden van het fries toont een wapenschild met blind blazoen. Op het fries rust een tekststeen, gevat in een eenvoudige doorlopende sierlijst, waarboven ook het verdiepingsvenster in is opgenomen. Het bovenlicht van de dubbele deuren toont een waaiervormige roedenverdeling.
De opbouw van toegang met vensteromlijsting erboven maakt in feite één doorlopend geheel uit, hetgeen reeds kan verwijzen naar de overgang tot de Lodewijk XIV periode als opvolgende bouwstijl.

Kozijnombouw met tekststeen als onderdeel van de hoofdtoegang in de zuidelijke vleugel.
Kozijnombouw met tekststeen als onderdeel van de hoofdtoegang in de zuidelijke vleugel.

Op de tekststeen staan de in het Nederlands vertaalde Latijnse woorden naar aanleiding van de bouw in 1692:
“De bij de burgemeesteren ontvlamde liefde en hun gloeiende geestdrift gaat bij de regenten niet teloor
Een vlammende zorg omringde de ouden van dagen
De toegepaste middelen leggen hiervan getuigenis af en hun wapens bekrachtigen het
O dat in de hemel zich voor deze hooggeplaatste mannen de beloning zal opdoen”.

De tekststeen boven de hoofdtoegang.
De tekststeen boven de hoofdtoegang.

Ter linkerzijde van het verdiepingsvenster hangt een sierstreng, hoofdzakelijk bestaande uit wapenschilden links van burgemeesters en rechts die van regenten, welke ten tijde van de bouw in functie waren. Boven het linker venster naast de toegang toont een cartouche het woord “anno” en het rechter het jaartal “MDCLXXXXII”

De linker streng wapenschilden der toenmalige Burgemeesteren.
De linker streng wapenschilden der toenmalige Burgemeesteren.

De rechter streng wapenschilden der toenmalige regenten.
De rechter streng wapenschilden der toenmalige regenten.