Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan College over schakelkasten en vuilcontainers   (28-06-2024)


Geacht college,

De komende periode staat de gemeente voor een grote opgave om enerzijds de komst van trafostations, vuilcontainers en schakelkasten voor glasvezel te faciliteren en anderzijds de ruimtelijke kwaliteit van het beschermd stadsgezicht te beschermen. Daar delen van deze opgave bestemmingsplan-technisch vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd, maakt dit een goede regie lastig. Alles bij elkaar bedreigt dit de ruimtelijke kwaliteit van ons beschermde stadsgezicht in hoge mate.

Dat betekent niet dat de gemeente lijdzaam moet toezien hoe de nutsbedrijven onze binnenstad gaan ontsieren met tientallen en misschien wel een paar honderd nieuwe kleine en grote kasten. De gemeente is immers eigenaar van de openbare ruimte en ook op basis van het beschermde stadsgezicht kunnen eisen gesteld worden. Het is dan wel zaak dat de gemeente actief beleid ontwikkelt en niet afwacht wat de nutsbedrijven voor onze binnenstad in petto hebben.

Nederland heeft een lange periode gekend waarbij een transformatorhuis een ontwerpopgave was. Deze periode ligt jammer genoeg achter ons. Wij vragen ons af of het geen tijd wordt voor nieuw elan en een nieuwe kijk op de vorm van de trafohuisjes in de openbare omgeving. Een ontwerpwedstrijd voor architecten om met een nieuwe standaard te komen die past binnen een historisch stadsgezicht is een idee om de komst van plat afgedekte betonnen bunkers met een bakstenen schaamschortje in onze binnenstad te voorkomen.

Lees hier de volledige brief 

 

  Terug naar Brieven bestuur