Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Publicatiestichting Bas Baltus

logo stichting Bas baltus

Doel

Sinds 13 december 1994 werken de gemeente Hoorn, de Stichting Stadsherstel Hoorn en Vereniging Oud Hoorn formeel samen in een samenwerkingsverband onder de naam PUBLICATIESTICHTING BAS BALTUS.

Deze stichting stelt zich ten doel het uitgeven van publicaties op historisch en bouwhistorisch terrein over de stad Hoorn en omgeving, alsmede alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt. Tot de oprichtingsdatum in 1994 brachten genoemde instanties ieder voor eigen verantwoordelijkheid historische publicaties uit. De samenwerking sindsdien beoogt de financiële en organisatorische krachten te bundelen en de deskundigheid te versterken.

Werkwijze

Organisaties en personen, die een boek willen laten verschijnen over een onderwerp de historie van Hoorn betreffende kunnen een verzoek doen aan de stichting. In samenspraak wordt de opzet en organisatie geregeld en de financieringsmogelijkheden bekeken. De stichting beschikt over een klein kapitaal en is voor het realiseren van een publicatie afhankelijk van de steun van anderen. Er wordt een beroep gedaan op fondsen en sponsoren dan wel bieden schenkingen de mogelijkheid om een publicatie te laten verschijnen...

De boeken zijn verkrijgbaar bij de Hoornse boekhandels, in de winkel van Vereniging Oud Hoorn en bij de Publicatie Stichting zelf.

Naam

De stichting draagt als postuum eerbetoon de naam van Johannes Maria Baltus, roepnaam Bas (1939-1994). Geboren in Akersloot kwam hij als jonge leraar Nederlands in 1971 naar Hoorn naar het toenmalige Sint Werenfridus Lyceum. Vrijwel onmiddellijk raakte hij gefascineerd door de historische schoonheid van zijn nieuwe woonplaats. Hij verdiepte zich in de stadsgeschiedenis en haar bouwkunst en werd lid van Vereniging Oud Hoorn. In 1978 werd hij voorzitter van die vereniging. Tot zijn dood bepaalde hij op inspirerende en ideeënrijke wijze het beeld van de snel groeiende vereniging. Zo stond hij aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen: het eigen verenigingsblad waarvoor hij regelmatig bijdragen verzorgde, gratis stadswandelingen in de zomermaanden en initiatiefnemer en tevens docent van de bouwkunstcursus. Hij was een deskundig lid van de monumentencommissie van de gemeente en stond regelmatig op de bres voor Hoorns kwetsbare monumentenbezit. Hij deed onderzoek en publiceerde daarover. Velen - in en buiten Hoorn - hebben aan Bas Baltus te danken dat zij met andere ogen de stad bekijken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • J. van Es, voorzitter
  • J.M.F. van der Heijden, secretaris, namens Stichting Stadsherstel Hoorn
  • Mevr. M.J.Lodde-Tolenaar, penningmeester, namens Vereniging Oud Hoorn
  • J. Buchner namens Gemeente Hoorn
  • B. Leek, lid, namens Vereniging Oud Hoorn
  • P.R. Kleintjes, lid, namens Stichting Stadsherstel

De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgaven

De stichting heeft tot nu toe historische uitgaven verzorgd die zijn ondergebracht in zeven afzonderlijke reeksen:

ANBI

De Publicatie Stichting Bas Baltus is in 2015 aangemerkt als Culturele ANBI. Dat houdt in dat de stichting voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Zie www.belastingdienst.nl

Gegevens PSBB

Fiscaal nummer 8038.93.802
ANBI registratie 803893802
Kamer van Koophandel 41236204
Rekeningnummer NL56 RABO 0329702726

Publicatieplicht Fondswervende organisaties

Contactpersoon M.J.Lodde-Tolenaar loddetol@hotmail.com

Beleidsplan

2015 e.v.    (PDF, opent in nieuw scherm)

Statuten

2015 | 2017    (PDF, opent in nieuw scherm)

Jaarverslag

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020    (PDF, opent in nieuw scherm)

Financieel overzicht

2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021    (PDF, opent in nieuw scherm)

De leverbare boeken uit de PSBB reeksen zijn verkrijgbaar in de Oud Hoorn winkel

Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Telefoon: 0229 - 27 35 70
Mail: info@verenigingoudhoorn.nl