Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Veegplan   (07-07-2020)


Aan de Gemeenteraad van Hoorn

Postbus 603

1620 AR Hoorn

 

Hoorn, 07 juli 2020

 

Betreft: zienswijze op NL.IMRO.0405.BPVeegplan-ON01

 

Geachte gemeenteraad,

Op 2 juni 2020 is het langverwachte Veegplan ín procedure gebracht. Langs deze weg wil het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn haar zienswijze bij u kenbaar maken op NL.IMRO.0405.BP Veegplan-ON01. Volgens het college brengt het nieuwe bestemmingsplan wijzigingen aan in geldende ruimtelijke plannen. Het gaat om een correctie van regels en verbeeldingen. Deze wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie en maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

Vooraf

Vanaf het Globaal Bestemmingsplan Binnenstad eind zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de Vereniging Oud Hoorn altijd op een prettige wijze samengewerkt met de gemeente bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen voor en rond de binnenstad. Deze prettige samenwerking voorkomt dat we achteraf via bezwaarschriften of zienswijzen nog om correcties moeten vragen. Om onduidelijke redenen heeft de gemeente deze goed functionerende gedragslijn verlaten, naar verluidt vindt de afdeling RO het niet noodzakelijk.

Op 10 december 2019 hebben wij over deze gedragslijn een brief gestuurd aan het college van B&W. Op 13 maart jl. heeft er naar aanleiding van onze brief een gesprek plaatsgevonden met de wethouders A. Helling en S. Bashara en het hoofd van het team Erfgoed, de afdeling RO was jammer genoeg niet aanwezig. In dat gesprek hebben wij nogmaals benadrukt dat de Vereniging Oud Hoorn graag een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen en uitwerken van het gemeentelijk beleid voor de binnenstad en gezien onze lange staat van dienst en inhoudelijke kennis over de binnenstad zijn wij bij uitstek in staat om de gemeentelijke plannen in een vroegtijdig stadium inhoudelijke hulp te bieden. Wij hebben verzocht om de gedragslijn waarbij de Vereniging Oud Hoorn in de conceptfase betrokken wordt weer in ere te herstellen. In concreto wilden wij het in ontwikkeling zijnde Veegplan voor de binnenstad kunnen beoordelen voordat dit plan in procedure zou worden gebracht.

Wethouder A. Helling zegde toe een en ander met RO te bespreken en zou daar op korte termijn op terug komen hetgeen erin resulteerde dat wij op 3 juni jl. van ambtelijke zijde de kennisgeving kregen dat het Veegplan formeel in procedure was gegaan.

Deze wijziging in de gemeentelijke gedragslijn en de manier waarop het college daarover met onze Vereniging (niet) communiceert wordt door ons niet begrepen en wij hebben dit als onbetamelijk ervaren.

Wij hebben een aantal bemerkingen rond het veegplan:

 1. Corona maakt het moeilijk om het stadhuis te bezoeken, om die reden zouden de plannen volgens de gemeentelijke publicatie vanaf 2 juni te bekijken zijn op www.Hoorn.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zijn door ons aldaar opgezocht en wij hebben ze niet kunnen vinden. Uiteindelijk hebben wij via de gemeente een link gekregen om het plan te kunnen inzien. Probleem daarbij is dat het opgenomen kaartmateriaal een onvoldoende resolutie heeft om ze goed te kunnen lezen en beoordelen.
 2. In het veegplan zijn een aantal vernieuwingen geïntroduceerd die bij kunnen dragen aan een beleidsinstrument waarmee onze cultuurhistorische en bouwhistorische waarden versterkt en verdiept kunnen worden. Dit zijn ook de instrumenten die de komende tien jaar van nut kunnen zijn en waar de vereniging Oud Hoorn een positieve grondhouding bij heeft.
 3. De cultuurhistorische waardenkaart. Het Veegplan biedt de kans alle nog niet in bestemmingsplannen opgenomen cultuurhistorische waarden alsnog op te nemen. Op die manier zijn de cultuurhistorische waarden voor heel Hoorn in beeld gebracht en geborgd via de ruimtelijke ordening;
 4. De stolpen dreigen steeds meer te verdwijnen uit het Noord-Hollandse landschap. Ook in Hoorn neemt het aantal stolpen gestaag af. In 2015 telde Hoorn nog 78 stolpen, in 2019 is dat aantal afgenomen tot 71. Hiervan zijn er 30 beschermd als rijks- of gemeentelijk monument. De overige stolpen hebben geen monumentale status, maar hebben wel architectuur- en cultuurhistorische waarden. Waarden die de stolp als goed bewaard gebleven voorbeelden van de Westfriese bouwkunst benoemen. Dat de stolpen en hun bouwhistorische waarden zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart is een eerste stap in het behoud van de Hoornse stolpen;
 5. Bouwhistorische verwachtingenkaart. Naast het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart is ook het opstellen van een bouwhistorische waardenkaart één van de doelstellingen in de Erfgoedvisie. Op deze kaart staat aangegeven welke panden bouwhistorische waarden hebben of waar deze verwacht worden.

Inhoudelijk heeft onze zienswijze betrekking op de volgende aspecten:

 1. Het fenomeen Airbnb heeft ook in Hoorn zijn intrede gedaan, een aantal volledige woningen (ook in de binnenstad) zijn aan de woonfunctie onttrokken en worden door de eigenaren geëxploiteerd in het kader van Airbnb. Het is noodzakelijk om deze categorie toeristische verblijfsaccommodaties in het bestemmingsplan te benoemen en adequaat te regelen zodat woononttrekking niet meer mogelijk is en deze vorm van verhuur beperkt blijft tot een gedeelte van een woning.
 2. In de plankaart van het vigerende bestemmingsplan voor de binnenstad zitten fouten die in het veegplan hersteld hadden moeten worden. De afgelopen jaren is het enkele malen voorgekomen dat de gemeente een vergunning moest afgeven bij het verhogen van panden. In meerdere bouwblokken staan soms geen maten en soms zijn de maten onjuist. Helaas is er geen nieuwe plankaart gemaakt, dit zou alsnog moeten plaatsvinden.
 3. Het vigerende bestemmingsplan Binnenstad blijft van kracht. In het veegplan worden alleen die zaken geregeld die volgens de gemeente nu in de bestemmingsplannen niet goed zijn geregeld. Daarbij is er een lijst met locaties opgenomen waarvoor in het recente verleden een partiële bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd om een specifiek, afwijkend, bouwplan te kunnen realiseren. Het veegplan heeft betrekking op alle bestemmingsplannen in Hoorn, dus niet alleen de binnenstad.

Wij onderschrijven dit veegplan en vinden het een goede zaak. Als er geen tijd/geld is voor een integraal nieuw bestemmingsplan dan is dit een redelijk goede oplossing. Maar dat ontslaat de gemeente niet van de plicht om transparantie en zorgvuldigheid te betrachten en dat is nu onvoldoende, de burger wordt daarbij ernstig tekort gedaan.

Als je als burger een update wil van het bestemmingsplan voor de binnenstad dan heb je voortaan het volgende nodig:

 1. Het bestaande bestemmingplan voor de binnenstad;
 2. Het veegplan. In het veegplan moet je zelf opzoeken welke bepalingen betrekking hebben op het bestemmingsplan binnenstad;
 3. In het veegplan staat een lijst met adressen waarvoor in het verleden een partiële wijziging is doorgevoerd. Deze wijzigingen moet de burger zelf maar zien op te sporen, onduidelijk is waar ze staan. Of deze lijst compleet is onbekend.

Naar wij hebben begrepen heeft de afdeling RO een tweede veegplan en misschien zelfs een derde in ontwikkeling, daarmee wordt het inzien van een bestemmingsplan voor iedereen een onneembare horde. Wij pleiten dan ook voor een duidelijkere koppeling tussen de plannen en de wijzigingen.

 1. Onder 2.1.2 Provinciaal beleid - Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 wordt in het kort het provinciaal beleid beschreven. Aan deze beschrijving zou het volgende moeten worden toegevoegd: De provincie Noord-Holland gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering, omdat tegenwoordig ook ruimtelijke ontwikkelingen het landschap vormen, zodat zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande (historische) kenmerken van het landschap.
 2. Onder 2.2.2 Erfgoed – Cultuurhistorie wordt naar de mening van Oud Hoorn onvoldoende aandacht besteed aan het beschermen van de resterende schaarse open ruimte in de linten. Het zijn juist de linten die de afgelopen tien jaar onder economische druk verder zijn aangetast. Er dient in het veegplan bepaald te worden dat linten niet verder verdicht worden en de nog aanwezige doorzichten beschermd worden door alle niet bebouwde ruimten in de linten onbebouwd te laten en dat de doorzichten ook niet dicht gezet mogen worden met schuttingen, hagen of ander opgaand groen.
 3. Onder 2.2.2 Erfgoed – Cultuurhistorie wordt naar de mening van Oud Hoorn onvoldoende aandacht besteed aan de grote monumentale waarde van de Westfriese Omringdijk. Dit grootste in Hoorn gelegen monument is door de eeuwen heen bepalend geweest voor het ontstaan en de waterveiligheid van de stad. De zichtbaarheid en de herkenbaarheid van dit monument moet versterkt worden om hem een betere monumentale toekomst te kunnen garanderen.
 4. Onder 2.2.2 Erfgoed – Bouwhistorische verwachtingen wordt naar de mening van Oud Hoorn onvoldoende aandacht besteed aan het beschermen van de woonhuisinterieurs van de beschermde panden (Rijks-, Gemeentelijke Monumenten en beeldbepalende panden).
 5. Om Hoorn toekomstbestendig te maken is het van groot belang dat er ook in de bestemmingsplannen en dus ook in het veegplan ruim aandacht wordt besteed aan een goede leefomgeving. De coronatijd bevestigt nogmaals dat sociaaleconomische problemen in de samenleving beter opgevangen kunnen worden in wijken waar het goed toeven is en die beschikken over voldoende ruimte en groen. In het veegplan wordt in Hoofdstuk Toetsing de leefomgeving dan ook node gemist.
 6. In het verleden is de gemeente Hoorn meerdere malen geconfronteerd met reclame uitingen die in het stadsbeeld storend waren en zijn. Volgens de toenmalige wethouder RO kon er in enkele gevallen niet opgetreden worden omdat niet alle reclame uitingen in de bestemmingsplannen goed waren gereglementeerd. Oud Hoorn is van mening dat elke vorm van reclame aangebracht aan gebouwen, op gebouwen of het erf en zichtbaar van de openbare weg vergunning plichtig moet worden. Dat geldt ook voor reclame uitingen aangebracht in het openbaar gebied. Een en ander impliceert dat hiervoor het veegplan dient te worden aangepast.
 7. Duurzaamheid is een nieuwe en een bestemmingsplan overstijgende opgave, aandacht hiervoor is echter wel gepast. In het veegplan wordt in Hoofdstuk Toetsing duurzaamheid dan ook node gemist.
 8. Langs de langgerekte kustlijn van Hoorn is de afgelopen jaren onder auspiciën van de stichting In Den Beginne een beeldenroute ontstaan. De route begint vanaf schouwburg Het Park aan de Westerdijk en loopt door via de vuurtoren op het Visserseiland, langs het Oostereiland, het Julianapark tot en met de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk. Bij brief van 21 06 2019 heeft Oud Hoorn bij het college gepleit voor het opnemen van deze beeldenroute in de eerstkomende revisie van het bestemmingsplan voor de binnenstad. Helaas mochten wij tot heden geen reactie van het college ontvangen. Het verdient aanbeveling om de beeldenroute in het bestemmingsplan te benoemen en adequaat te regelen.

 

Hoogachtend,

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

 

Jaap van der Hout, voorzitter     Matt Wever secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur