Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Markermeerdijken   (20-09-2019)


 

 

In juni en juli jl. ontvingen wij aangaande ons beroep ten aanzien van het Projectplan Wa-terwet Versterking Markermeerdijken van uw griffier een zeer grote hoeveelheid informa-tie en rapporten. De Vereniging Oud Hoorn is een vrijwilligersorganisatie, het heeft ons in de vakantieperiode veel tijd gekost om het dossier met circa 3.000 pagina’s te kunnen be-oordelen. Bij brief van 2 augustus jl. stelt u ons in de gelegenheid om nadere stukken in te dienen. Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken om onze zienswijze verder toe te lichten op die aspecten die naar onze mening tot nu toe onvoldoende aan de orde zijn ge-weest of niet zijn begrepen. Daarbij hebben wij pas recent kennis kunnen nemen van, voor ons nieuwe, provinciale richtlijnen die van groot belang zijn bij het beoordelen van het ruimtelijk kader waarbinnen de dijkversterking in Hoorn plaats vindt.

Klik onderstaand document aan:

Aanvulling op ons beroep ten aanzien van Projectplan Waterwet

Versterking Markermeerdijken.

 

 

  Terug naar Brieven bestuur