Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan het College mbt de aanleg van het stadsstrand   (10-01-2018)


Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen. Zie onderstaande brief van 12 november 2017 aan het College van Burgemeester en wethouders van Hoorn. 

Geacht college,

 Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen.

De dijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht. Vanuit deze monumentale status en het zicht op onze stad vanaf deze dijk geven wij een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking. Binnen de gemeentegrenzen is er voor drie verschillende vormen van dijkverzwaring gekozen. Het hoofdprincipe bestaat uit de keuze voor een buitendijkse oplossing, voorland. Deze buitendijkse landen zijn een voorbeeld van de oudste vorm van een dijkverdedigingssysteem. Men liet voor de dijk land liggen om de slag van het water te breken. Een keuze die wij onderschrijven en de monumentale dijk in zijn verschijningsvorm in takt laat. Per dijkdeel geven wij aanbevelingen om de monumentale waarde van de dijk en het stadsgezicht zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Het deel tussen Parkschouwburg en het Visserseiland:

Voor de bestaande dijk wordt een berm aangelegd met een voet/fietspad. De nieuwe berm is een ondergeschikt aan de oude dijk en volgt de oorspronkelijke dijk in zijn verloop. De beschrijving gaat uit van stortsteen. Eén van de meest kenmerkende elementen van dit dijktracé is de bekleding met Noorse stenen. Wij pleiten om deze bekleding zichtbaar terug te brengen in de bestaande en de nieuwe dijk. Deze dijkversterking laat de ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht intact als er bij de uitvoering van de huidige dijkbekleding wordt uitgegaan. Daarnaast pleiten we voor een zeer terughoudende vormgeving die de dijk zo min mogelijk aantast.

      2. Het deel tussen de Galgenbocht en de Parkschouwburg:

De andere zorg zijn de geparkeerde auto’s. De geparkeerde auto’s zijn erg goed zichtbaar vanaf de bestaande dijk en hierdoor wordt de relatie met het water verder verstoord. Het hoogste punt van de oeverdijk is niet hoog genoeg om vanaf het water de auto’s uit het zicht te houden. Vanaf het water, het Visserseiland en de Westerdijk zullen op zonnige dagen de glimmende autodaken en ruiten verstorend werken op het uitzicht over de mooiste baai van Nederland. Samenvattend, het ontbreken van een goed landschapsplan maakt het niet goed mogelijk om te beoordelen of rond het strand de juiste keuzes zijn gemaakt. Het zicht op de stad en het gevoel van de weidsheid van het water en het strand met zijn parkeerplaats moeten elkaar versterken en niet tegen werken. Een integraal ontwerp wordt hier zeer gemist. Alleen een beeldkwaliteitsplan doet de stad hier tekort.

Voor dit deel is gekozen voor een oeverdijk die door water is gescheiden van de monumentale West-Friese omringdijk. Door deze keuze blijft de West-Friese omringdijk zijn monumentale vorm behouden. De monumentale status van de dijk wordt echter ook bepaald door de relatie met het Hoornse Hop. Dit deel van de oeverdijk wordt bestemd tot stadsstrand en bijbehorend parkeerterrein. Daarnaast ligt er een doorgaand voet/fietspad op het hoogste punt van de oeverdijk. Een stadstrand is een waardevolle aanvulling op de recreatieve mogelijkheden van de stad. Een keuze die wij onderschrijven. Er ontbreekt echter een heldere visie op de vormgeving van dit deel. Zowel de Galgenbocht, een duidelijke kaap in de dijk, als de verschillende bochten bieden een schitterend uitzicht op onze binnenstad vanaf de dijk. Het ontbreken van een goed landschapsplan als onderdeel van de keuzes roept veel vragen op bij de getoonde visualisaties. In de visualisaties ontbreekt van af de West-Friese omringdijk duidelijk de relatie tussen de dijk het zicht op de stad en het Hoornse Hop. Bij de Galgenbocht, de belangrijkste zichtlijn op de binnenstad, is een paviljoen gepland dat hier verstorend werkt.

 

  3.  Het deel tussen de Hulk en de Galgenbocht: 

Voor dit deel is gekozen voor een oeverdijk die door water is gescheiden van de monumentale West-Friese omringdijk. Door deze keuze blijft de West-Friese omringdijk zijn monumentale vorm behouden. De monumentale status van de dijk wordt echter ook bepaald door de relatie met het Markermeer. De directe relatie tussen het water en de dijk verandert hier door sterk. Door dat hier sprake is van natuurontwikkeling is de aantasting van de dijk hier minder dan het gedeelte van het stadsstrand. Dit voorland kan beschouwd worden als een nieuwe laag in onze geschiedenis.

De West-Friese omringdijk is een provinciaal monument dat vele veranderingen in de loop der eeuwen heeft ondergaan. Op één van de bijeenkomsten werd verteld dat de integrale bescherming mogelijk wordt losgelaten bij komende grote ingrepen. Dat is voor ons een verontrustend bericht. Het is belangrijk dat bij een regio overstijgend monument als de West-Friese omringdijk een integrale benadering wordt gehandhaafd en zorgvuldig wordt omgegaan met dit bijzondere provinciale monument.

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter                                     Rita Lodde-Tolenaar secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur