Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan het College mbt herinrichting Westerdijk   (10-01-2018)


Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn stuurde op 4 januari 2018 onderstaande brief naar het College van Burgemeester en Wethouders mbt de herinrichting van de Westerdijk:

 

Betreft: De herinrichting van de Westerdijk 

Geacht college,

De plannen voor de herinrichting van de Westerdijk zijn op 6 december jl. gepresenteerd. Met veel belangstelling hebben we kennis gemaakt met deze eerste herinrichtingsschetsen zoals op deze avond zijn voorgelegd.

Het monument, de West-Friese omringdijk ligt niet op de plek van de huidige zeewering. Dit deel heeft dan ook geen monumentale status maar maakt wel een belangrijk onderdeel uit van het gezicht van het beschermde stadsgezicht. In onze brief van 12 november 2017 schreven we over dit deel van de dijk het volgende:

Voor de bestaande dijk wordt een berm aangelegd met een voet/fietspad. De nieuwe berm is een ondergeschikt aan de oude dijk en volgt de oorspronkelijke dijk in zijn verloop. De beschrijving gaat uit van stortsteen. Eén van de meest kenmerkende elementen van dit dijktracé is de bekleding met Noordse stenen. Wij pleiten om deze bekleding zichtbaar terug te brengen in de bestaande en de nieuwe dijk. Deze dijkversterking laat de ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht intact als er bij de uitvoering van de huidige dijkbekleding wordt uitgegaan. Daarnaast pleiten we voor een zeer terughoudende vormgeving die de dijk zo min mogelijk aantast.

 

Wij vinden het jammer dat in het gepresenteerde ontwerp alleen de dijk zelf is meegenomen. Een ontwerp op basis van een visie voor het gehele deel van de Westerdijk, van rooilijn tot voet van de dijk, was hier op zijn plaats geweest. Een ontwerp op basis van de gehele Westerdijk zet de nodige ingrepen in een breder perspectief en biedt oplossingen voor problemen die nu slecht of niet opgelost kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de discussie die ontstond op 6 december over de relatie tussen de nieuw te planten bomen en de huidige parkeerplekken.

In onze brief van 12 november hebben we gepleit voor een zeer terughoudende vormgeving. De beleving van een continue doorgaand dijkprofiel moet de basis vormen van de herinrichtingsopgave. De eerste schetsen stellen ons hierin nog niets gerust. Het doorgaande profiel van de dijk moet de basis van het ontwerp vormen. Dat betekent geen leuningen bij de trappen, de trappen terughoudend in vorm en lager uitgevoerd dan de bekleding met de Noordse stenen, het liefst in een zelfde kleur. Op deze wijze is een beleefbaar doorgaand profiel gegarandeerd. Voor de trappen betekent dit ook dat deze niet uitgebreid moeten worden met allerlei zit elementen.

Van oudsher had dit deel van de Westerdijk een parkachtige uitstraling. Voor de wijze waarop met bomen wordt omgegaan is dat een belangrijk uitgangspunt. Nu staat er een nieuwe laanbeplanting in de ontwerpschetsen. Wij pleiten om de bestaande bomen zolang mogelijk te handhaven en bij nieuwe aanplant te kiezen voor een meer gespreide aanplant in diverse boomtypen. Een aanplant die meer past bij het parkachtig karakter dat dit deel van de dijk in vroeger jaren had. 

Het is jammer dat de blusdam gehandhaafd moet worden. Deze onderbreekt de beleving van de lengte van de dijk. Om deze beleving hier te laten bestaan is ook hier en zeer terughoudende inrichting gewenst.

De verlichting met het bekende type lantarenpaal op de dijk sluit aan bij de inrichting van de binnenstad. De vraag is of het fietsvoetpad wel verlicht moet worden. De geschetste oplossing roept nu nog veel vragen op. De doorgaande betonnen band onderbreekt het profiel dat richting water steeds meer wordt afgebouwd. Daarnaast is de vraag of de naar binnen gerichte verlichting juist niet het zicht op het water wegneemt. Het Markermeer is een prachtig onverlicht en donker stukje Nederland, pas rondom dit gegeven zo min mogelijk verlichting toe.

Wij hopen met deze opmerkingen een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere uitwerking van de dijk.

 

Hoogachtend,

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter                                     Rita Lodde-Tolenaar secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur