Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Kerkenraad mbt Noorderkerk   (10-05-2017)


Aan de Kerkenraad en het College van Diakenen

Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker

JD Pollstraat 1

1623 LM Hoorn

 

Verkoop Noorderkerk 

 

Hoorn, 8 mei 2017

 

Geachte raad en college,

 

Op 20 april 2017 lazen we in de krant het bericht dat de algemene kerkenraad de kerk gaat verkopen aan een groep ondernemers, de Coöperatie Westfries Cultuur Goed in Hoorn.

 

Wij hebben begrip voor het feit dat in de huidige situatie de exploitatie en het onderhoud van een monumentale kerk als de Noorderkerk, het oudste monument van Hoorn, een te zware last is voor een kerkelijke gemeenschap en dat u daarom heeft gekozen voor de verkoop van de kerk.

Bij eerdere gelegenheden hebben we uw aandacht gevraagd voor het behoud van de publieke functie van het monument.

Voorbeelden van een dergelijk gebruik zijn elders te vinden in monumentale kerken waarin een boekhandel is ondergebracht. Het feit dat de bibliotheek Hoorn een bod heeft uitgebracht, past volledig bij de suggesties die we toen hebben aangereikt.

 

De commerciële groep gaat de kerk als eigen sociëteit gebruiken en daarmee is de kerk niet meer beschikbaar voor de gemeenschap, ook al zijn er enkele mogelijkheden voor huwelijk en speciale kerkelijke feestdagen afgesproken.

 

Vereniging Oud Hoorn betreurt het dat het bod van de bibliotheek niet geaccepteerd is en dat daarmee de kans op een openbare functie en behoud van de kerk voor de gemeenschap verkeken lijkt.

Wij maken ons zorgen over het behoud van de kerk en verwachten van u dat er voldoende waarborgen zijn afgesproken over het behoud van de inventaris, de preekstoel, het doophek, het koorhek en andere historisch waardevolle elementen. Niet voor niets heeft de gemeenschap meer dan eens bijgedragen aan restauraties van dit monument.

Voor zover de verkoop definitief is, vragen wij u of er harde afspraken en garanties zijn over het onderhoud en het gebruik in de toekomst.

Wanneer de exploitatie in de toekomst niet voldoet aan de huidige verwachtingen, is het risico aanwezig dat het gebruik verandert in een niet wenselijke richting en er schade aan het gebouw of interieur wordt aangebracht.

We denken daarbij onder meer ook aan gebruik dat concurrerend zou zijn voor andere historische kerken in Hoorn.

 

Wij hopen van harte dat de verkoop nog niet definitief is dan wel dat er harde afspraken met duidelijkheid over de consequenties wanneer deze niet worden nagekomen, in de overeenkomst worden opgenomen.

 

Wij kijken uit naar uw reactie en zijn graag bereid een en ander toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn,

 

M.J. Lodde-Tolenaar,

secretaris

 

In afschrift aan

College van Burgemeester en Wethouders Hoorn,

de Raad van de gemeente Hoorn

de bibliotheek en de pers

 

  Terug naar Brieven bestuur