Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Hoogbouweffectrapportage Maelsonstraat gevraagd aan de Raad   (18-01-2016)


 Aan de Raad van de gemeente Hoorn,

Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

Ontwerpbestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat (28-10-2015)

 Hoorn, 5 januari 2016

 Geachte raad,

Op 13 december 2015 is het Ontwerpbestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat ter inzage gelegd.

Vereniging Oud Hoorn wil graag haar zienswijze op dit plan aan u kenbaar maken.

Op zich stemt Vereniging Oud Hoorn in met de strekking van dit plan. Het versterken van de woonfunctie nabij de binnenstad beschouwen wij als positief.

De maat van de woongebouwen roept bij ons vraagtekens op.

In de toelichting staat:

De invulling gaat uit van het maken van een fors gebaar aan de Provincialeweg en de Maelsonstraat en het markeren van de stadsentree. Het markeren van de stadsentree is vormgegeven met een markant hoogteaccent van circa 55 m aan de nieuwe vorm te geven laan. Met deze bouwhoogte ontstaat enerzijds een hoogteaccent in relatie tot de direct aangrenzende bebouwing en anderzijds wordt aangesloten bij de bouwhoogte van het ziekenhuis. De schaal van de ruimte is daarbij dusdanig groot, dat deze hoogte op een ontspannen wijze ingepast kan worden (de afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing, het Horizon College, is 50 m).

In de toelichting wordt nergens onderbouwd waarom er in hoogte een zo grote schaalsprong wordt gemaakt. De hoogte van het hoogste deel van het nabij gelegen ziekenhuis bedraagt 34 meter. De voorgestelde 55 meter van het te realiseren woongebouw staat dan ook niet in verhouding tot het hoogteaccent van het ziekenhuis zoals in de toelichting wordt gesteld. In dit bestemmingsplan wordt bijna een verdubbeling toegestaan. Immers een afwijking van 10% kan tot een hoogte van ruim 60 meter leiden. Voor een accent bij een entree van de stad volstaat het met een accent van 1/3 extra hoogte van de bouwmassa om de entree te duiden. Dat zou voor dit bouwplan een hoogte van 24 meter betekenen.

Voor de gekozen 55 meter wordt slechts gewezen op de afstand tot het Horizon college. Dit in combinatie met de gegeven maten voor het bebouwingsoppervlak kan op deze hoek een zeer fors en hoog gebouw gerealiseerd worden dat een grote invloed zal hebben op een veel groter gebied dan alleen de Poort van Hoorn en zijn entrees.

Het silhouet van de Hoornse binnenstad is voor velen zeer herkenbaar en geliefd. Het toevoegen van een nieuw element mag dan ook niet alleen beoordeeld worden op zijn invloed op de directe omgeving.

Hoorn is grotendeels vorm gegeven op basis van het “Structuurplan Groot Hoorn 1976”. Dit geldt zeker voor het deel rond de binnenstad. Dit Structuurplan ging er van uit dat hoogbouw binnen een straal van 600 meter rond de binnenstad gemeden moest worden. Dit om het silhouet voldoende te beschermen. In grote lijnen is dat tot heden volgehouden. Het woongebouw met de toegestane hoogte van 55 meter binnen dit bestemmingsplan ligt ruimschoots binnen deze grens en gaat dan ook meedoen binnen het silhouet van de binnenstad. Op zich zou een aanvulling op het stadssilhouet tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dit vraagt echter een veel bredere studie naar de effecten van dit hoogteaccent op de binnenstad en haar silhouet en vraagt beleidskeuzes die veel verder gaan dan in het kader van dit bestemmingsplan zijn gedaan.

In de “Structuurvisie Hoorn” staat dat de woonwens van de Hoornse bevolking vooral uitgaat naar grondgebonden woningen. Deze woonwens vraagt zeer veel van de positionering van hoogbouw wil deze aansluiten bij deze Hoornse woonwensen. Hoogbouw vraagt niet alleen bijzondere aandacht binnen het stadsilhouet. De vraag die daar naast gesteld moet worden is, wat draagt het bij aan de woningmarkt. Wonen op grotere hoogte vraagt extra aandacht aan de omgevingsaspecten. Dat zijn vooral een bijzondere ligging van het object en het uitzicht. Deze zijn op deze locatie niet voldoende aanwezig, ook deze onderdelen behoren een onderdeel van een hoogbouweffectrapportage te zijn.

De toren van de Grote Kerk is het meest bepalende en hoogste accent van onze binnenstad. De hoogte van deze toren bedraagt 60 meter, een gelijke hoogte als het bedoelde accent. Met de maximale maten uit het bestemmingsplan kan een grove overheersende pukkel in ons geliefde silhouet ontstaan. Dit kan nooit de bedoeling van dit bestemmingsplan zijn geweest. Er is geen enkele garantie ingebouwd die een slanke nieuwe bijdrage aan het silhouet van de binnenstad garandeert. Voor deze locatie is een beeldkwaliteitsplan geschreven, in dit beeldkwaliteitsplan is er sprake van een slanke toren. De schetsen van het beeldkwaliteitsplan laten echter nog steeds een veel te plompe verschijning zien. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of een slank accent binnen een woonprogramma is te realiseren.

Wij vragen u alvorens het bestemmingsplan definitief vast te stellen een hoogbouweffectrapportage te laten opstellen, waarin de effecten van deze keuzes in beeld wordt gebracht en de keuze wordt onderbouwd. Wanneer uit deze studie blijkt dat het silhouet op een ongewenste wijze wordt aangetast willen wij u dringend aanbevelen hoogbouw op deze locatie niet toe te staan.

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout                  Rita Lodde-Tolenaar

Voorzitter                               secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur