Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Plannen dijkverzwaring en aanleg stadsstrand Westerdijk   (28-07-2014)


Aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Tevens per e-mail: DijkversterkingMarkermeerdijk@hhnk.nlProvincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Tevens per e-mail: post@noord-holland.nlGemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Tevens per e-mail: gemeente@hoorn.nlBetreft: plannen dijkverzwaring en aanleg stadsstrand provinciaal monument Westerdijk HoornHoorn, 22 juli 2014Hierbij treft u onze reactie aan op de plannen met betrekking tot de dijkversterking aansluitend op de uitgevoerde werkzaamheden voor het dijklichaam Enkhuizen-Hoorn, waar onze vereniging om is gevraagd.De voorgenomen dijkverzwaring betekent een onherstelbare ingreep op het Provinciale Monument van de Omringdijk. Door uitvoering van de plannen wijzigt de skyline van Hoorn definitief. U zult begrijpen dat wij als hoeders van het erfgoed in onze stad deze ingreep betreuren zonder een uitspraak te doen over de noodzaak. In zijn algemeenheid spreken wij onze waardering uit voor de aanpak van dit deel van de Markermeerdijk die in positieve zin sterk afwijkt van de te rigoureuze dijkverzwaring tussen Enkhuizen en Hoorn. Ook willen wij onze grote waardering uitspreken voor de voorgestelde mogelijkheden om de gebruikswaarde van de nieuwe dijk aanzienlijk te vergroten. Niet alleen met de aanleg van een stadsstrand met ligweide, maar ook door het situeren van nieuwe fiets- en voetpaden op en langs het dijklichaam.Vanwege de monumentale status van de dijk bepleiten wij, rekening houdend met het vergroten van de gebruiksmogelijkheden voor recreatief gebruik, voor een sobere uitvoering. Wij zijn daarom geen voorstander van enige extra bebouwing op of zelfs in de dijk. Wij hebben ernstige bedenkingen bij het aantal horeca-activiteiten in de plannen. Door dat aantal zal de levensvatbaarheid daarvan een probleem worden. Waarom kunnen de geplande extra horeca-activiteiten niet gekoppeld worden aan de horecafaciliteit van de Parkschouwburg? Hooguit kan er in de zomermaanden voor gekozen worden om aan het eind van het strand, bij de Galgenbocht, een mobiele voorziening te treffen met beperkte openingstijden om overlast voor de omwonenden te voorkomen. En van een hoogwaardige kwaliteit, zelfs als het tijdelijk is. Ook de bewoners van de Westerdijk e.o. pleiten ervoor om geen nieuwe horecagelegenheden toe te voegen.Het voorgestelde buitendijkse parkeerterrein wordt door ons niet positief beoordeeld. Het parkeerterrein zal de skyline nog verder aantasten, terwijl het buitendijkse gebied ons inziens als puur natuurgebied dient te worden gezien slechts bedoeld voor recreatief gebruik. Wij doen dan ook een beroep op u om te onderzoeken welke andere oplossingen denkbaar zijn.Het stadsstrand zal als recreatieve voorziening een aanwinst voor de stad zijn. Maar op beheersmatig vlak – onderhoud, schoonmaken, openbare orde – zullen tijdig heldere en sluitende afspraken gemaakt moeten worden. Hoorn heeft bijvoorbeeld al jaren veel moeite om het Schelpenstrandje te onderhouden.De stichting In Den Beginne heeft op het Vissereiland een kunstroute gerealiseerd. Het verdient aanbeveling om deze route door te zetten op de dijk tot aan de Hulk. In dat kader verdient het aanbeveling om In Den Beginne te betrekken bij vormgeving van dijk zodat goede locaties voor toekomstige kunstwerken geïntegreerd meegenomen kunnen worden.Tot slot:

Het is van groot belang dat de huidige structuur van het Provinciaal Monument in woord en beeld wordt gedocumenteerd en vastgelegd, waarbij ook de aanleg van het nieuwe dijklichaam fotografisch en filmisch wordt meegenomen. Het is belangrijk om de aantasting nauwkeurig te beschrijven. Ook tijdig archeologisch onderzoek moet hier een plek in krijgen. In dit kader pleiten wij voor het realiseren van een leesbare publicatie in het kader van bouwhistorische reeks van Publicatiestichting Bas Baltus, aangevuld met verhalen van bewoners van de Westerdijk.Onze vereniging is bereid om op positieve wijze mee te denken bij de plannen voor de beoogde dijkversterking in combinatie met de andere plannen.Hoogachtend,

Vereniging Oud Hoorn

E.S. Ottens S.P. van Iersel
voorzitter penningmeester

cc: Cor Hoppe, gemeente Hoorn

 

  Terug naar Brieven bestuur