Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (108)   Gesorteerd op: Titel


 

Chronijk van de vermaarde Zee en Koopstad Hoorn


Auteur
Feyken Rijp
Uitgever
Feyken Rijp, Hoorn
Jaar
1706
Collatie
480
Trefwoorden:
Hoorn geschiedenis kroniek
Ex Libris
Extern

 

CHRONIJK
Van de vermaarde Zee en Koopstad
H O O R N.
Beginnende met de Grondlegging
der West-Vriesen , ontrent 50 Jaren
Na Christi Geboorte.
ALS MEDE
Des Stads Begin, Voortgang en
Tegenwoordigen Staat,
MITSGADERS
Vele Gedenkwaardige Geschiedenis-
sen soo Binnen als Buyten de sel-
ve voorgevallen,
BENEFFENS
De Namen van de Heeren der Regeeringe,
Alles tot den Jare 1706.
Met veel Curieuse Koopere Plaaten verçiert.
[drukkersvignet: eenhoorn met wapen]
Tot HOORN ,
Gedrukt by Feyken Rijp . 1706

Rond het jaar 1700 was Feyken Rijp in Hoorn zowel actief als drukker, uitgever, boekhandelaar en later zelfs auteur. Van het begin van zijn zakelijke loopbaan zijn er twee uitgaven bekend die hij in samenwerking met Elbert Beukelman publiceerde. Die drukker was in dezelfde tijd werkzaam maar met veel meer uitgaven (±23). Rijp zelf heeft slechts vijf uitgaven op zijn naam staan, waarvan een er tegenwoordig zeer wordt gezocht. Dat was een verslag van de zestien reizen die de scheepsarts Nicolaus de Graaff in 48 jaar gemaakt had naar de vier gedeelten van de wereld: Azië, Afrika, Amerika en Europa.

De voor Hoorn belangrijkste uitgave is natuurlijk zijn stadsgeschiedenis die hij zelf had geschreven op basis van de kroniek van Velius, de toen bekende historieschrijvers en vermoedelijk omdat hij toegang had tot de stukken van de gemeentelijke overheid. Dat hij in de hogere kringen verkeerde blijkt uit de beroepen van zijn auteurs: chirurgijn, notaris, regent. Hij was de neef van Mr. Anth. Opperdoes, een van de Hoornse regenten.

Ook stonden de raden en vroedschappen toe de Chronijk aan hen op te dragen, het boek is aan maar liefst 18 bekende personen in Hoorn opgedragen. Het voorwoord is ondertekend: Uyt Mijn Boek-Winkel, Den 1. December 1705. Zijn winkel was gelegen op een voorname locatie: aan de Rode Steen, tegenover het stadhuis.

Uitgaven van Feyken Rijp

Samen met Elbert Beukelman:

- Geestelycke gesangen: op-gemaeckt van eenige godvruchtige sangers en sangeressen. Deel 1, verzameld door A. van Loo, 1691 of 1694, formaat 8º

- Pieter Jansz. Twisck, Verscheyde artikulen des geloofs, spreuken en sententien, uyt oude en nieuwe leeraers vergadert, 1694, formaat 4º

 

Eigen uitgaven:

- H. Fokkens, Sege-sang over de weêrgaloose overwinninge, behaalt door de zamen gevoegde magten der bondgenooten aan den Donauw, 1704, formaat 4°

- Nicolaus de Graaff, Reysen na de vier gedeelten des werelds, als Asia, Africa, America en Europa. Behelsende een beschrijving van zijn 48, jarige reyse en aanmerkelijkste voorvallen, die hy heeft gesien en die hem sijn ontmoet. Van de levenswijse der volkeren. Als ook een nette dog korte beschrijving van China. Hier agter is by gevoegt d'Oost-indische-Spiegel, .. d'Oost-Indise spiegel, zynde een beschryving van dezelve schryver van geheel Oost-Indiën, vermeerdert met een net verhael van 't verbranden van de Fluyt Waveren [1692], en een Reyse door Arabien van Andr. Wiltvangh, 1704, formaat 4º

- Hobius van der Vorm, Verhandeling van het Hollands, Zeelands ende West-Frieslands versterv-regt. Deze tweede druk vermeerdert met de versterv-regten van Uytrecht, Gelderland, Zutphen, Over-Yssel, Friesland, Groningen en de ommelanden; als mede in Brabant en Vlaanderen de steden Mechelen, Antwerpen, Bergen op Zoom, Brussel. Gent, Sluys, En alle desselvs omleggende landen en Plaatsen, 1705

- Wonderlyke reyse uyt christen lande Gedaan na de Stadt Bourdeaux. Waar in de Wonderlykste Aardigheden, en de Aardigste Wonderheden verhandelt werden, die immer tot Menschen kennisse zyn gekomen. Door B.v.N., 1705 formaat 8°

- Feyken Rijp, Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. Beginnende met de grondlegging der West-Vriesen, omtrent 50 jaren na Christ geboorte. Als mede des stads begin, voortgang en tegenwoordige Staat, Mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo Binnen als Buyten de selve voorgevallen, Beneffens De Namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den Jare 1706. Met veel curieuse Koopere Plaaten verçiert, 1706, formaat klein 8ºBronnen van deze transcriptie:
- CD-Rom uitgegeven in 2007 door Stichting de Oosterkerk ter gelegenheid van de stadsfeesten Hoorn 650 jaar stad. Gedigitaliseerd door Ben van Tartwijk en anderen. In 2015 is de tekst aan de hand van het origineel door Harm Stumpel nagelopen op tikfouten en daarna voorzien van de inleidende tekst voor deze webpublicatie. De CD-Rom is nog verkrijgbaar.

Bekijk hier het origineel op Google Books

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (4.07 MB - Opent in nieuw venster)