Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Themabijeenkomst Poort van Hoorn + dossier   (23-03-2012)

Website pPort van Hoorn’Centrum Hoorn niet kannibaliseren’ Op 22 maart organiseerde B en W een themabijeenkomst over de structuurvisie voor de Poort van Hoorn. De bijeenkomst was bedoeld ter informatie van de leden van de gemeenteraad, maar ook andere belangstellenden waren welkom in de raadzaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1.

---------------

’Centrum Hoorn niet kannibaliseren’

Aan het verkeer op het Keern moet echt wat gebeuren om in de rest van het stationsgebied zaken te kunnen ontwikkelen. Maar dat laatste moet behoedzaam gebeuren. Grote winkelontwikkelingen kunnen ten koste gaan van de binnenstad. En financieel gezien zijn er nog veel open eindes.

In de raadzaal van Hoorn werd voor raadsleden donderdagavond een informatiebijeenkomst gehouden over de Poort van Hoorn. Dat trok ook flink wat publiek. Niet zo gek, want op papier gaat het om ingrijpende zaken, waaronder een nieuwe ontsluitingsweg voor het centrum, het verplaatsen van het busstation en het bouwen van woningen, winkels en kantoren in het stationsgebied.
Jaap Broer van bureau Decisio stelde dat er in het gebied straks best ruimte kan komen voor een aantal winkelbedrijven die tot nu toe steeds niet terecht konden in het centrum van de stad. Maar hier duizenden vierkante meters winkelvloer bouwen is volgens Broer het kannibaliseren van de binnenstad, waar volgens hem de 'looprondjes sterk gehouden moeten worden'.
Op het gebied van de uitvoering is het volgens Matthijs Nijboer van bureau Purple Blue op dit moment niet mogelijk de plannen uit te voeren. Het geld bij elkaar halen uit de exploitatie van de Poort van Hoorn zelf is volgens hem niet alleen onhaalbaar, maar ook niet toegestaan. Er moeten dus geldbronnen van buiten worden aangeboord en daarover is nog niets concreets bekend.

bron www.nhd.nl

-----------------------------------------

Programma
Het programma zag er als volgt uit:

1. inleiding door wethouder Ronald Louwman: voorgeschiedenis, nut en noodzaak van de structuurvisie
2. presentatie op het onderdeel "functies" door J. Broer van het bureau Decisio
3. presentatie op het onderdeel "verkeer" door de heer T. van der Horst van het bureau Goudappel Coffeng
4. presentatie op het onderdeel "financiën" door de heer M. Nijboer van het bureau Purple Blue
5. beantwoording van vragen

Entree naar de binnenstad
Hoorn koestert zijn verleden, maar soms zijn ruimtelijke ingrepen in delen van de stad noodzakelijk om de centrumfunctie van Hoorn binnen West-Friesland in de toekomst te behouden.
poortkaart
Een stadsdeel dat als eerste voor herstructurering in aanmerking komt is het stationsgebied. deelgebieden
In dit gebied liggen belangrijke regionale voorzieningen, zoals het Westfries Gasthuis, scholen voor voortgezet onderwijs en het knooppunt van het openbaar vervoer. Het is de entree naar de binnenstad, vandaar de benaming Poort van Hoorn.

Toekomstbeeld over 20 jaar
Op dit moment werkt de gemeente Hoorn aan het opstellen van een structuurvisie voor het gebied. Daarin staat het toekomstbeeld voor de Poort van Hoorn over 20 jaar beschreven. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de structuurvisie na een periode van overleg en inspraak in december 2012 vaststelt.
Een belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwingen is de aanpak van de infrastructuur. Een concreet project dat in voorbereiding is, is de aanleg van de Carbasiusweg, de nieuwe ontsluitingsweg van de binnenstad vanaf de Provincialeweg. Projecten die al zichtbare resultaten hebben opgeleverd zijn de vernieuwing van de voetbrug bij het station en de uitbreiding van het ziekenhuis.

born www.hoorn.nl

-------------------------------------------------------
oudhoornOud Hoorn heeft onderstaande tekst expliciet op laten nemen in de eindresultaten van de Klankbordgroep

• Het grootste deel van het plangebied ten zuiden van de spoorlijn is gelegen in het beschermde stadsgezicht en omvat enkele grote rijksmonumenten (Station, Veemarkt, Noorder Veemarkt, Noorder Plantsoen en Spoorsingel).
De Vereniging Oud Hoorn stelt voor om op korte termijn een historisch onderzoek te laten uitvoeren voor het plangebied zodat aan de hand van een historische kwaliteitskaart inzicht verkregen wordt in de aanwezige en de verdwenen historische elementen en structuren. Aan de hand daarvan kan een ontwikkelingsstrategie geformuleerd worden die tot doel heeft de historische kwaliteit te versterken en die tegelijk ruimte biedt aan nieuwe bouwmassa’s.
• De Vereniging Oud Hoorn stelt om het proces en de volgorde van de projecten te veranderen, begin bij het noordelijk stationsgebied met busstation en uitbreiding van het transferium. Houd de binnenstad autoluw en houd rekening met veranderend koopgedrag en de gevolgen daarvan. Mochten er zich dan nog problemen voordoen, dan is een tunnel altijd een optie. Hoewel wij vrezen dat het verkeer door het gekozen tracé straks aan de andere kant van het spoor vastloopt.

-----------------------------------------------------

Website pPort van HoornOp donderdag 9 februari presenteerde de klankbordgroep de eindresultaten van haar werk aan B en W.De klankbordgroep, die uit vertegenwoordigers van ruim 20 organisaties en bedrijven bestaat, is het afgelopen halfjaar een aantal malen bijeen geweest om aanbevelingen te formuleren voor de toekomstige invulling van het gebied de Poort van Hoorn.

Wethouder Ronald Louwman: “Met deze reactie heeft de klankbordgroep een constructieve bijdrage geleverd aan de planontwikkeling voor de Poort van Hoorn. Wij gebruiken de resultaten bij het verder vormgeven van de structuurvisie voor het gebied. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de structuurvisie na een periode van overleg en inspraak in december 2012 vaststelt.’

Reactie klankbordgroep

De reactie bestaat uit een beschrijving van de ambitie die de klankbordgroep voor ogen heeft voor de Poort van Hoorn, van de cruciale ingrepen die nodig zijn om het gebied verder te ontwikkelen, en een fasering.
De klankbordgroep is het op hoofdlijnen redelijk met elkaar eens is; er ligt wel een verschil van mening over nut en noodzaak van grote investeringen, vooral waar het gaat om aanzienlijke infrastructurele ingrepen. Daarnaast delen de leden zorgen over de mogelijk negatieve effecten van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn op het functioneren van het historisch winkelhart, de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeersaantrekkende werking.

Ambitie Poort van Hoorn 2030
De Poort van Hoorn is een bruisend en levendig gebied, veilig, gastvrij en met een vriendelijke uitstraling. Fietsers, voetgangers en rolstoelers kunnen zich soepel door het gebied bewegen. De reizigers per trein, bus en auto vinden gemakkelijk hun bestemming of wandelen van parkeerplaats, busstation of perron naar de binnenstad via aantrekkelijke, duidelijk herkenbare routes waar wat te beleven valt. Onderweg staan bankjes om af en toe uit te rusten. Op drukke dagen rijdt een pendelbusje naar verschillende punten in de binnenstad.
De Poort van Hoorn heeft een zachte groene uitstraling, met kleinschalige, gelaagde en gevarieerde (historische) bebouwing met incidenteel een hoog en iconisch accent. De openbare ruimte is aangenaam om te verblijven met ‘s avonds en ’s nachts goede verlichting. Energie en warmtestromen die uit het gebied vrijkomen worden direct weer benut, waardoor het gebied energie levert en inspeelt op de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid.
De ontwikkeling van de Poort van Hoorn maakt Hoorn nog aantrekkelijker voor de regio als woon-, werk-, cultuur-, recreatie- en winkelstad. De historische binnenstad is direct met het stationsgebied verbonden door een levendige openbare ruimte, autoluwe straten en groene singels. In de Poort van Hoorn is voor iedereen wat te beleven. Het gebied is toegankelijk en aantrekkelijk voor jong en oud, arm en rijk en vele culturen.

Cruciale ingrepen die nodig zijn om De Poort van Hoorn te ontwikkelen
• Verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het station is een onontkoombare maatregel die snel uitgevoerd moet worden.
• Hoewel de huidige loopbrug momenteel wordt opgeknapt kan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de brug nog meer worden verbeterd, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid.
• Alle leden zien de meerwaarde van een ongelijkvloerse kruising met het spoor. De aanleg van een nieuwe auto-ontsluiting ter hoogte van Dampten, eventueel gecombineerd met parkeervoorzieningen, kan de bereikbaarheid van de binnenstad flink verbeteren. Toch is er twijfel of de ingreep de investering echt waard is. Vooral wanneer dit zou betekenen dat investeringen in de infrastructuur ten koste gaan van andere ontwikkelingen in Hoorn. Een goede afweging is gewenst.
• Belangrijk aandachtspunt is dat de veiligheid en doorstroming van het verkeer ook bij calamiteiten is gegarandeerd. De bewoners van Hoorn-Noord pleiten voor een 4-baans tunnel die eventueel flexibel kan worden gebruikt door in de ochtend meer rijbanen naar de stad te gebruiken en ’s middags meer rijbanen de stad uit.
• Een aantal functies in het gebied neemt veel ruimte in beslag en past niet geheel in een binnenstedelijke setting. Het rangeerterrein neemt veel ruimte in en naast de sporen van de stoomtram zijn er ook nog sporen in gebruik bij NS. Wellicht zou deze functie beter passen op een andere plek. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe, hoogwaardige functies die beter passen bij het gebied.
• De huidige fietsenstallingen zijn rommelig en er zijn te weinig plekken. Het aanpakken van de parkeermogelijkheden voor fietsers en scooters kan snel voor een kwaliteitsimpuls voor het gebied zorgen. Het kan een oplossing zijn om gestapelde fietsenstallingen te plaatsen.
• De huidige wet- en regelgeving zijn beperkend voor ondernemers die graag in Hoorn nieuwe initiatieven willen ontwikkelen. Een proactieve gemeente, soepelere regels over vierkante meters aan winkelruimte, en een stimulerend ondernemersklimaat maakt Hoorn aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe ondernemers. Dit komt de diversiteit van het winkelaanbod ten goede. Punt van aandacht is dat het kleinschalige karakter van het historische centrum niet teloor mag gaan.
• Ontwikkelingen in de Poort van Hoorn moeten een positieve bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van Hoorn. Ideeën die genoemd worden zijn: centrale bibliotheek, grotere Albert Heijn, zorgvoorzieningen, serviceflat voor ouderen, HBO-opleiding, uitbreiding transferium en studentenhuisvesting.
• Er zijn goede kansen voor tijdelijke functies tijdens de ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld de functiewijziging van de hal van Connexxion. Zo blijft het gebied ook tijdens de ‘verbouwing’ levendig en aantrekkelijk. Voorbeelden: een informatiecentrum over de ontwikkelingen in de Poort van Hoorn of het toestaan van bewonersinitiatieven.
• Er is twijfel over de groei van het winkelaanbod omdat landelijke cijfers uitwijzen dat door de opkomst van het winkelen via internet de vraag naar winkelvloeroppervlakte afneemt. Met de huidige kennis en inzichten is de klankbordgroep van mening dat de winkelvoorzieningen geconcentreerd moeten blijven in het centrum en niet te veel verspreid worden over een te groot gebied.

Fasering en ontwikkelstrategie
Het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van het station wordt gezien als een belangrijke eerste ingreep. De noordzijde krijgt hiermee een kwaliteitsimpuls, de routes tussen noord en zuid kunnen tegelijkertijd worden verbeterd en aan de zuidkant ontstaat ruimte om de entree naar de binnenstad op te waarderen. Tegelijkertijd kunnen relatief kleine ingrepen worden uitgevoerd zoals:
• afstemming tussen bus- en treintijden,
• een informatiesysteem bij de spoorwegovergangen en verkeerslichten
• het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op vrijkomende gebieden
• benutten parkeergarage ziekenhuis
• het opschonen van de openbare ruimte
• het plaatsen van extra banken op de route van het station naar het centrum
• het aanleggen van fietsenstallingen
• het tijdelijk programmeren van vrijkomende bebouwing
• het actiever uitdragen van de kwaliteit van Hoorn

Presentatie
De presentatie namens de klankbordgroep werd verzorgd door mevrouw ir. Hilde Blank. Zij is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, het bureau dat de klankbordgroep heeft begeleid. Wethouder Ronald Louwman nam de eindresultaten namens het college in ontvangst.

Tijdens de bijeenkomst gaven Sanne Slijkerman en Jasper de Koster, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, een presentatie van het onderzoek dat zij in het kader van hun studie hebben gedaan naar mogelijkheden om tijdelijke functies in het gebied een plaats te geven.
Dit onderzoek is begeleid door de Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord. Gedeputeerde J. van Run was op 9 februari aanwezig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de stuurgroep Kenniswerkplaats. De Kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, het Clusiuscollege en de Kamer van Koophandel.

Hoornse maat
De gemeente Hoorn is van start gegaan met de planontwikkeling op basis van het advies van de provinciale Taskforce Ruimtewinst en de uitgangspunten die de gemeenteraad in 2010 heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de gemeentelijke structuurvisie die op dit moment wordt voorbereid.
Om ervoor te zorgen dat de structuurvisie voldoet aan de ‘Hoornse maat’ is een klankbordgroep in het leven geroepen die tussen september en december 2011 vier keer bijeen is gekomen.
Het is een complexe planontwikkeling in een onzekere tijd. Dit vraagt om het uitdiepen van vraagstukken en het verkennen van kansen. De bijdrage van de Klankbordgroep is niet zo zeer een advies aan B&W, maar meer een reactie op de voorgenomen plannen van de gemeente en een mening over een mogelijke toekomst van het gebied. De reactie heeft geen officiële status: de deelnemers houden zich het recht voor om straks vanuit hun eigen belang en positie op de structuurvisie te reageren.


bron www.hoorn.nl

-----------------------

Lees hier het hele rapport

Zie bijdrage en dossier

 

Nieuwsarchief