Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn 4 - Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop te Hoorn Het ecologisch materiaal van de campagne 2004

Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn 4

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop te Hoorn Het ecologisch materiaal van de campagne 2004


Auteur
J. van Dijk, B. Beerenhout, A.L. de Sitter-Homans; met bijdrage van: C. P. Schrickx
Uitgever
Gemeente Hoorn Archeologische Dienst
Jaar
2006
Prijs
€ als pdf op site archeologiewestfriesland


In 2004 heeft op de percelen Grote Noord 4 en 6 een opgraving plaatsgevonden. Enkele jaren eerder was al een onderzoek verricht op het belendende perceel Grote Noord 2, op de hoek van het Grote Noord en de Rode Steen. De Winston bioscoop die op dat terrein stond, moest na brand in 2000 worden gesloopt en dit vormde de aanleiding tot het onderzoek. Na afbraak van het woonhuis dat bij de bioscoop behoorde, kon in 2004 een vervolgonderzoek plaatsvinden. In deze rapportage wordt uitsluitend verslag gedaan van het ecologisch materiaal van de tweede opgravingscampagne. Het botmateriaal van het onderzoek in 2000 is reeds gepubliceerd als deel 1 van de Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn.De opgravingen op het terrein van de voormalige Winston bioscoop kenmerken zich door de grote hoeveelheid organisch materiaal. In het veld is zoveel mogelijk botmateriaal met de hand verzameld en daarnaast zijn diverse grondmonsters uitgezeefd, waarbij veel visresten tevoorschijn zijn gekomen. Deze dateren met name uit het laatste kwart van de 13e eeuw en begin van de 14e eeuw. In deze rapportage wordt speciale aandacht aan de visresten besteed en ingegaan op thema's als visserij en visconsumptie. De grondmonsters die tijdens de opgraving zijn genomen, zijn niet alleen onderzocht op botmateriaal, maar ook op botanisch materiaal. De zaden en pitten geven een beeld van het plantaardig voedsel dat is gegeten.(achterkant boek)