Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van rijmen en dichten (9)

Aan 't einde van de Koepoortsweg gekomen, treft de wandelaar een speelweide of een speeltuin aan, hetgeen mij doet denken aan het vroegere "Roomhuis". Hij kan nu twee kanten uit: de Geldeloze Weg op of rechtsaf de Nieuwe Weg. Eerst slaat hij zijn blik naar links:

"Kiest men de linker zy, gy ziet
Een reeks van Toorens, Huchtens, Weiën,
Daar 't Vee, als in een vlak verschiet,
Zich gaat langs 't malsche groen vermeiën:
Gints doet zich Berkhout op zoo prat
Op Kerk, op pann' en riede-daaken,
Wiens Snoek en Baars, in 't visryk nat
Geteelt, den Stêeling wonder smaaken;
Terwyl de Leeurik daalt en queelt,
En my tot hier op Keeren 1) streelt.
Die streek geleidt ons verder heên
Langs klavervelden, huyz', en boomen,
Tot aan Wognummer Dorp: wy treên Terug;"

De dichter wil een andere kant uit maar blijft dan nog even namijmeren:

"Op 't weghje, dat zich strekt voor uyt,
Is niet als ruymte te beschouwen,
Men ziet' er boom, prieël, noch kruydt;
Maar wel van verre Kerk-gebouwen,
En Toorens langs het opeveldt;
Daar Molens, schoon die niet en praalen,
Nochtans van 't uitgeschote geldt
Des jaars een' zoete winst betaalen
Aan hunne Rééders in de Stadt;
Men noemt haar 't Geldelooze Padt.
Geen' Oudtheidt (na ik gisze of meen')
Kan ons des naams beginsel schenken:
Misschien gong daar een moed'loos brein
Zyn' schaade, of armoede overdenken."

Nieuwe Wech.

Nieuwe Wech.

Na nog enkele vrij abstracte overdenkingen wandelt de dichter de "Nieuwe Wegh" op en geeft; vele coupletten lang, uiting aan zijn verrukking over het "verquikkelyke boomgezicht dat de overgeestige natuur" hem schenkt.
Er schijnt daar destijds een baan voor het beoefenen van een balspel te hebben bestaan.
De schrijver wijdt hieraan verscheidene coupletten, welke hier sterk verkort worden weergegeven:

"Des winters weten jonge maats
(Wen barre kou den mens doet schrikken)
Langs deezen wech en brééde plaats
Den bal te slaan met taaie klikken,
Tot dat 'er eene zegepraalt,
En 't loon den winnaar wordt betaalt.
Men ziet er vaak een groot getal,
Die met elkâar een' wedde maaken,
Wie eerst met zynen kloot of bal
Het vastgestelde perk kan raaken;
Men loopt en rendt dien kloot vast nae,
En denkt op voordeel ofte schae."

1) Een nog bestaande buitenwijk van Hoorn. het Keern.