Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorns Hoorn en de Eenhoorn (1)

Zegels en Wapen als reflexen van stadshistorie *)

"....'t Wapen / als dat zijnde sijnen
"naem gelijk / een roode Hoorn in een
"wit veld / sonder twijfel / niet uyt
"eenige diepe voordachtigheyd / Maer
"alleenlijk uyt den selven naem gesproten
"is...."
(Velius.)

"Christus is de hoorn onser salicheyt."
(Randschrift van het inktstempel
der N.H. Gemeente te Hoorn.)

Van wege den Koning

*) Veel dank ben ik verschuldigd aan mej. mr. E. C. M. Prins, Chartermeester te klasse aan het Algemeen Rijksarchief, die zo vriendelijk is geweest de tekst met mij door te nemen, aan wie de juiste lezing der middeleeuwse zegels te danken is en die mij op de verblijfplaats van een aantal zegels heeft gewezen.