Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Statuut Redactie Kwartaalblad Oud Hoorn

 1. Het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn ondersteunt de doelstelling van de Vereniging Oud Hoorn: "Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven."
 2. Het kwartaalblad biedt het bestuur de mogelijkheid contact te onder­houden met de leden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de inhoud is door het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn gedelegeerd aan de redactie, die, binnen de doelstellingen van de vereniging, onafhankelijk kan publiceren.
 4. Het bestuur van de Vereniging ontvangt tenminste één maal per jaar een overzicht van de stand van zaken m.b.t. het gevoerde beleid, de plannen etc. Een lid van het bestuur maakt deel uit van de redactie.
 5. De redactie bestaat uit vrijwilligers van de Vereniging Oud Hoorn. Zij telt ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die hun taak zonder commerciële banden of het risico van belangenverstrengeling uitvoeren. De leden worden door het bestuur voor een periode van vier jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar.
 6. De redactie draagt uit haar midden een hoofd-, tevens eindredacteur voor, die door het bestuur wordt benoemd. De redactie verdeelt in onderling overleg de taken.
 7. De redactie is verantwoordelijk voor plaatsing, indeling en vormgeving van de artikelen in het blad. Anonieme bijdragen worden in principe niet gepubliceerd.
 8. De redactie toetst kopij aan de doelstelling van de Vereniging en beoordeelt de kwaliteit ervan, inhoudelijk en qua stijl. Zij kan auteurs vragen om inkorting, verlenging, aanpassing of verbetering van de tekst. Desgewenst kan de auteur vragen door de redactie begeleid te worden. Plaatsing van een bijdrage betekent niet per definitie dat de meningen van de auteur worden gedeeld door bestuur of redactie. De auteur blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bijdrage.
 9. Kopij kan geleverd worden door redactieleden, door auteurs die artikelen ter publicatie aanbieden of door auteurs die hiertoe worden benaderd door de redactie.
 10. De inhoud van het blad wordt in goed overleg vastgesteld tijdens de redactie­bijeenkomst. Jaarlijks stelt de redactie vast welke vaste rubrieken worden opgenomen, aan welke onderwerpen en thema's aandacht besteed zal worden.
 11. De informatie van het bestuur aan de leden vindt plaats door publicatie van het jaarverslag, financiële stukken, verslagen van de leden­verga­deringen, bestuursmededelingen en berichten over ontwikkelingen in de stad.
 12. In het blad staan de volgende disclaimer en copyright-mededelingen:
  -Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt tekst- en beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte teksten en/of beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.
 13. -Niets uit dit Kwartaalblad mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd egevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.
  -No part of this product may be reproduced in any form without permission from the owner.
 14. De toestemming van de auteur tot plaatsing van een artikel, betekent ook instemming met de plaatsing op de website van de Vereniging. In het algemeen zal dat niet eerder gebeuren dan een jaar na publicatie in het Kwartaalblad.
 15. De auteur behoudt het recht het artikel op te nemen in een ander werk, een compilatie of dissertatie. Ook heeft hij het recht het te presenteren aan deelnemers van bijeenkomsten.
 16. De auteur staat ervoor in dat hij het volledige auteursrecht op het artikel bezit en dat hij met het artikel geen rechten van derden schendt. Dit geldt ook voor eventueel bij de bijdrage geleverde foto's, tekeningen of andere illustraties.
 17. Om een goede afstemming te bereiken tussen publicaties in het Kwartaalblad en op de website, heeft één van de redactieleden zowel zitting in de internetwerkgroep als in de redactie van het Kwartaalblad.
 18. Het blad wordt toegezonden aan
  -leden van de Vereniging Oud Hoorn
  -auteurs van bijdragen aan het blad (3 exemplaren, tenzij anders afgesproken)
  -personen en instellingen waarmee de Vereniging contacten onderhoudt, een en ander te bepalen door het bestuur
  Daarnaast wordt een nader te bepalen aantal bladen gedrukt voor losse verkoop. Aantallen en verkooppunten worden vastgesteld door de redactie.
 19. In alle gevallen waarin dit redactiestatuut niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de vereniging Oud Hoorn
2 sept.2009

E. S. Ottens Voorzitter
M.J.Lodde-Tolenaar Secretaris

In aanwezigheid van kwartaalblad redactieleden; Femke Uiterwijk, Jos Biegstraaten en Jack Entius