Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Redactiestatuten oudhoorn.nl / facebook.com/OudHoorn

www.oudhoorn.nl

30 augustus 2013
15 november 2004 (In archief)

 1. De website www.oudhoorn.nl en ondersteunt de doelstelling van de Vereniging Oud Hoorn:

  "Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven."

 2. De inhoudelijke redactie en het technisch onderhoud is door het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn gedelegeerd en opgedragen aan de "Internetwerkgroep", welke onafhankelijk kan publiceren. Het bestuur van de Vereniging ontvangt regelmatig, tenminste eenmaal per jaar een stand van zaken, m.b.t. vorderingen, plannen etc. Een delegatie van het bestuur overlegt hierover met de redactie om lessen te trekken voor de toekomst.

 3. Op basis van de nota vrijwilligersbeleid van de Vereniging kan het bestuur ingeschakeld worden bij meningsverschillen binnen de werkgroep. Het bestuur kan de Internetwerkgroep aanwijzingen geven om door haar gewenste informatie te publiceren.

 4. De website wordt beheerd door leden, vrijwilligers van de Vereniging Oud Hoorn. (Zie ook de nota vrijwilligersbeleid van de Vereniging Oud Hoorn)

 5. De website wordt zonder commerciële banden ontwikkeld en uitgevoerd.

 6. De werkverdeling m.b.t. inhoudelijke en technische activiteiten wordt tenminste drie maal per jaar besproken in een vergadering van de Internetwerkgroep en er is onderling intensief mailverkeer mbt concepten, updates e.d. De actuele werkverdeling wordt op de website bijgehouden, in de rubriek vereniging -> organisatie -> werkgroep Internet.

 7. De werkgroep onderhoudt een nauw overleg met de werkgroep beeldbeheer om ontsluiting van het beeldarchief mede mogelijk te maken. Gezamenlijk wordt contact onderhouden met www.geschiedenisbank-nh.nl om ook daar de archivering van het Hoornse erfgoed te realiseren.

 8. De hosting van de website wordt verzorgd door Caveo B.V.

 9. Op de site staan de volgende disclaimer en copyright-mededelingen:
  - Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.
  - Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.
  - No part of this product may be reproduced in any form without written permission from the owner.

 10. Het Content Management Systeem levert via een gebruiksvriendelijk interface toegang aan dynamische rubrieken als: Nieuwsarchief, Van het bestuur, Activiteiten (wandelingen/lezingen), Gestelde vragen, Teaserblokken (kleine 'menublokjes' rechts op de pagina's), Recent geplaatst. Rubrieken kunnen uitgebreid worden voor werkgroepen van de Vereniging onder eigen redactie.

 11. Inhoud van de Website (najaar 2004):
  · Ontsluiting en archivering van belangrijke gegevens van het bestuur van de Vereniging: Bijv. Correspondentie met de Gemeente Hoorn.
  · Vermelding belangrijke verenigingsactiviteiten: Stadswandelingen, lezingen, winkelactiviteiten, cursussen, ledenvergaderingen, Kwartaalblad
  · Weergave van de geschiedenis van Hoorn
  Bedrijven, Kerken; In voorbereiding: Scholen, Waterbouwkundige ontstaansgeschiedenis van Hoorn, Bouwkunstoverzicht, Kwartaalblad
  · In de actualiteitsrubriek van de website kunnen nieuwsberichten van andere media met bronvermelding geciteerd worden.
  · Op de pagina Oudhoornlinks worden relevante Internetbronnen weergegeven welke aansluiten bij de doelstelling van de Vereniging.
  · In de rubriek "Vereniging" is ruimte opgenomen om binnen de standaard lay-out materialen van werkgroepen, vertegenwoordigingen etc. van de vereniging te vermelden.
  · De openingspagina van de website toont informatie over recent geplaatste artikelen, wijzigingen etc.

 12. Techniek:
  Bij de technische verwerking van de site wordt gebruik gemaakt van de open source php script-taal in combinatie met een MySQL database.
  Invoer van zgn dynamische pagina's in de database is geregeld via het CMS. Statische pagina's worden opgebouwd uit inhoud die handmatig kan worden vormgegeven. Alle inhoud wordt automatisch aangevuld met de standaard-vormgeving van de Vereniging Oud Hoorn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vormgeving middels "stylesheets".
  Gestreefd moet worden naar een zo kort en helder mogelijke navigatie. Eenduidigheid in navigatie heeft prioriteit.
  Bij de zwaarte en lengte van pagina's wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met telefoonmodem gebruik.

 13. Inhoudelijke redactie en technisch onderhoud:
  Dit onderscheid beoogt zowel inhoudelijk als qua techniek en lay-out een hoge standaardkwaliteit te realiseren en anderzijds inhoudelijke rubrieksredactie laagdrempelig te houden. Voor de inhoudelijke eindredactie worden concepten voorgelegd aan ter zake kundige leden van de Vereniging Oud Hoorn.

 14. Gevonden willen worden:
  De website is vooral gericht op leden en (Oud)-Horinezen en wil een digitaal archief worden, met oog voor de actualiteit van vereniging en de monumentale stad.
  Voor de aanmelding bij zoekmachines, verzamelpagina's, etc. wordt onderstaand beleid gehanteerd:
  - Nederlandstalige sites en zoekmachines
  - Er worden geen oneigenlijke (niet met het doel van de Vereniging samenhangende) metatags (verborgen sleutelwoorden) toegepast.
  - Aanmelding alleen bij verzamelpagina's mbt deze regio, monumenten verenigingen, historische verenigingen, archeologie etc.

Redactiestatuut facebook.com/OudHoorn

De Facebook pagina van Vereniging Oud Hoorn is een middel om contact te onderhouden met leden en daarnaast andere geïnteresseerden te informeren over de schoonheid en geschiedenis van Hoorn.

Alle geplaatste content van de Facebook pagina ondersteunt het doel van de Vereniging Oud Hoorn. "Het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgang ... spunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven."

Op de Facebook pagina zullen evenementen zoals wandelingen, lezingen, ledenvergaderingen en tentoonstellingen onder de aandacht worden gebracht. Dit gebeurt door het aanmaken van Events, waarvoor al onze fans / vrienden een uitnodiging zullen ontvangen.

Ook zullen algemene evenementen worden aangekondigd, waarmee het doel van de Vereniging Oud Hoorn ondersteund kan worden. (Voorbeelden: Open Monumentendag en de Dag van de Architectuur)

Op de Facebook pagina zal ook (nieuwe) content van de website worden vermeld. Dit gebeurt altijd door middel van een link met korte uitleg. Geïnteresseerden zullen doorgeleid worden naar www.oudhoorn.nl

De verantwoordelijkheid voor de inhoud is door het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn gedelegeerd aan de redactie, die, binnen de doelstellingen van de vereniging, onafhankelijk kan publiceren.

De redactie bestaat uit vrijwilligers van de Vereniging Oud Hoorn. Zij telt minimaal drie en maximaal 6 leden. Deze leden voeren hun taak zonder commerciële banden of het risico van belangenverstrengeling uit.

De redactie is verantwoordelijk voor plaatsing van artikelen op de Facebook pagina. De redactieleden plaatsen dit als "Vereniging Oud Hoorn".

Anderen mogen artikelen plaatsen op de Facebookpagina van Oud Hoorn. Echter, deze artikelen zullen eerst door de redactie worden gecontroleerd (time line controle).

De redactie houdt zich aan de voorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/ legal/terms

De redactie houdt zich het recht voor om vrienden te blokkeren. Dit wordt echter pas gedaan als er geen redelijke oplossing meer is. Redenen om "vrienden"  te blokkeren zijn het misbruiken van de Facebook pagina voor eigen commercieel gewin, of zich discriminerend uitlaten mbt  godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht of op welke grond dan ook (Art 1, gw).


De redactie zal niet zelf discussies aangaan of bewust oproepen. Als er naar aanleiding van een algemene posting een discussie ontstaat, dan moet het standpunt van Vereniging Oud Hoorn wel genoemd worden. Dit altijd in overleg met een van de bestuursleden van de vereniging.

Gedragsregels redactie
- Minimaal twee keer per week posting (maar vaker is absoluut geen bezwaar)
- Natalie Huijsman monitoort facebookpagina
- De redactieleden zullen alleen reageren op postings onder de naam Oud Hoorn, niet onder hun eigen naam.
- Redactieleden kunnen liken onder eigen naam (nooit onder naam Oud Hoorn)
- Redactie delen de postings onder hun eigen naam
- Verslagen/foto's lezingen, wandelingen op de dag zelf of direct erna (niets uit de oude doos)
- Indien mogelijk wordt er ALTIJD doorgelinkt naar oudhoorn.nl
- Vragen via de Facebook (bijvoorbeeld in de timeline of via een persoonlijk bericht). Deze vragen beantwoorden onder de naam van Oud Hoorn door hoofdredactie. Bij twijfel of als er een duidelijk standpunt wordt gevraagd, overlegt de redactie de vraag met een van de bestuursleden van Oud Hoorn (Jan Floris). Ook zou dit bestuurslid zelf het antwoord kunnen geven onder naam van Oud Hoorn. Hiervoor heeft Jan Floris een managersaccount gekregen op Oud Hoorn facebookpagina. Streven:Antwoord binnen 24 uur.

Disclaimer
- Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie. Dit kan door middel van een pb (persoonlijk bericht).
- Op diverse plaatsen op deze site staan persoonlijke herinneringen vermeld. Deze kunnen niet altijd gecontroleerd worden op hun juistheid en blijven dus voor rekening van de spreker / schrijver.
- Het verder delen van berichten op onze Facebook pagina staat elke bezoeker vrij. Dit zorgt voor meer bekendheid van de vereniging onder haar eigen fans en hun vrienden.