Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Statuten

29 augustus 2006
Wijzigingen en aanvullingen in cursief weergegeven


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam:
  Vereniging Oud Hoorn en is gevestigd te Hoorn.
 2. De vereniging is opgericht op dertien juli negen tienhonderd zeventien en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn, een en ander in de ruimste zin.

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het restaureren, rehabiliteren, reconstrueren en instandhouden van:
  a. monumenten in de zin van de Monumentenwet
  b. monumenten in de zin van de Provinciale en Ge meentelijke monumentenverordeningen
  c. panden en stadsgezichten, die van bijzondere betekenis zijn voor het stadsbeeld van Hoorn

 2. De bevordering van de monumentenzorg te Hoorn in het algemeen door:
  a. te voorkomen dat verloren gaat wat in het ver leden is tot stand gebracht, indien dit om zijn artistieke waarde of als bron van kennis om trent het verleden, behouden dient te blijven
  b. te voorkomen dat historisch en/of architecto nisch van belang zijnde gebouwen of objecten nodeloos worden aangetast
  c. zich in te zetten voor het behoud van door men senhanden geschapen of op natuurlijke wijze - ontstane fraaie stadsgedeelten
  d. het adviseren en/of subsidiëren van personen en instellingen die het sub a, b en c bedoelde na streven
  e. het in eigendom of beperkt zakelijk recht verkrijgen van onroerende goederen die anders gevaar zouden lopen te verdwijnen
  f. het zoeken van een zodanige bestemming voor deze onroerende goederen, welke de beste waarborgen biedt voor het behoud daarvan in duurzame staat.

 3. Het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis betreffende de geschiedenis van de stad - Hoorn door:
  a. er voor te zorgen dat historische personen en gebeurtenissen op de juiste wijze worden voor gesteld of beoordeeld;
  b. het in eigendom yerkrijgen van roerende goederen die getuigen van het verleden van Hoorn en die gevaar lopen naar elders te worden overge bracht, alsmede het op andere wijze voorkomen dat dergelijke goederen uit Hoorn verdwijnen;
  c. het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd;
  d. het uitgeven van een periodiek;
  e. het uitgeven van andere publikaties betreffende de geschiedenis van Hoorn en het stimuleren van het uitgeven van dergelijke publikaties door anderen;
  f. het organiseren van stadswandelingen;
  g. het initiëren en ondersteunen van lezingen, -- cursussen en werkgroepen, waarvan de inhoud en de aktiviteiten samenhangen met het doel van de vereniging.

 4. Het toekennen van onderscheidingen, anders dan het erelidmaatschap, aan personen en instellingen die een bijzondere prestatie hebben geleverd in over eenstemming met het doel van de vereniging

 5. Alle overige middelen welke met het doel van de vereniging verband houden of daartoe bevorderlijk zijn

Artikel 4.

 1. De vereniging beoogt niet het maken van winst
 2. Bestuursleden en commissie- of werkgroep leden ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging gemaakte kosten


LIDMAATSCHAP

Artikel 5.
 1. De vereniging kent gewone leden, partnerleden en ereleden.
 2. Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur of ten minste tien procent van de leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging.
  Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie, doch hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden.
  Een partnerlid is een lid wiens partner waarmee hij/zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert een gewoon lid van de vereniging is.
  Partnerleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de contributie tot vijftig procent (50%) van de contributie van de gewone leden, doch hebben dezelfde rechten als gewone leden.
 3. Gewone leden en partnerleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, indien de door het bestuur afgewezene daartoe zelf een beroep op de algemene vergadering doet. Het bestuur dient dan zijn beslissing tot niet toelaten met redenen omkleed aan de eerstvolgende algemene vergadering voor te leggen.
  De lidmaatschapsrechten van een rechtspersoon kunnen slechts worden uitgeoefend door één natuurlijke persoon die daartoe door die rechtspersoon is aangewezen.
 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar of geschikt om door erfopvolging te worden verkregen.


BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid; is een rechtspersoon lid, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging: deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging, alsmede ontzetting uit het lidmaatschap, geschieden door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging of ontzetting kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Nochtans kan een lid binnen een twee maanden, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een twee maanden na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op en op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is een lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


GELDMIDDELEN, CONTRIBUTIE

Artikel 7
 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, opbrengsten uit (onroerende) goederen en andere baten.
 2. De leden en partnerleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 3. De algemene vergadering kan besluiten tot het opleggen van bijzondere heffingen of hoofdelijke omslagen.
 4. Het bestuur is bevoegd in zeer uitzonderlijke gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur - gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiële verplichtingen te verlenen.


BESTUUR

Artikel 8.
 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en maximaal elf leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na die van zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, heeft het bestuur het recht in de daardoor ontstane vacature tijdelijk te voorzien tot aan de eerstvolgende ledenvergadering
  Elk bestuurslid kan niet langer dan twaalf (12) jaar deel uitmaken van het bestuur. De functie van voorzitter beloopt eveneens een maximale periode van twaalf jaar, doch mag aan deze functie een andere bestuursfunctie van maximaal twaalf jaar vooraf gaan.
 3. Ten aanzien van elke vacature stelt het bestuur ten minste één kandidaat, wiens naam in de oproeping tot de vergadering ter kennis van de leden wordt gebracht. De leden hebben het recht één of meer tegenkandidaten te stellen, mits ten minste tien leden dit uiterlijk zeven dagen vóór de desbetreffende vergadering schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt
 4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  a. het bedanken als bestuurslid;
  b. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

Artikel 9.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en desgewenst een archivaris aan. Het kan voor ieder hunner een vervanger aanwijzen. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 2. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.
 3. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig acht(en).
 4. Besluitvorming binnen het bestuur kan slechts plaatsvinden in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Bij staking van stemmen binnen het bestuur beslist de voorzitter.
 5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris ten minste een besluitenlijst opgemaakt, die door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en secretaris wordt ondertekend.


BESTUURSTAAK / VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 8 vermelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door permanente- en/of ad hoc commissies en werkgroepen, waarvan de leden op voordracht van de betreffende commissie casu quo werkgroep worden benoemd door het bestuur.
  Van de commissies of werkgroepen kan een bestuurslid deel uitmaken.
  De taak, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie of werkgroep worden zo mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de leden kenbaar gemaakt.
 4. De archivaris draagt zorg voor het beheer van het archief, zulks in overleg met de archivaris van de Gemeente Hoorn.
 5. De archivaris draagt zorg voor het beheer van de aan de vereniging toebehorende roerende goederen, zulks in overleg met de directeur van het Westfries Museum en zonodig ook met de archivaris van het Westfries Archief.
 6. Het bestuur is met inachtneming van het in lid 7 bepaalde bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
 7. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  a. het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in lid 6;
  b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen en het beëindigen van zodanigeovereenkomsten;
  c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  e. het aangaan van dadingen;
  f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  g. het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 11.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.BOEKJAAR, JAARVERSLAG

Artikel 12
 1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden één of meerdere leden voor de financiële commissie. De financiële commissie bestaat uit ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissieleden worden voor maximaal drie jaren benoemd, terwijl een zodanig rooster van aftreden wordt aangehouden dat leden niet gelijktijdig aftreden. De financiële commissie onderzoekt minimaal eenmaal per jaar de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.


ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
  statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissieleden die volgens het rooster van aftreden voor het volgende verenigingsjaar moeten worden vervangen;
  c. voorziening in eventuele vakatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste twintig leden of zoveel minder leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 óf bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
 5. Indien tijdens een vergadering een zaak wordt behandeld die niet geagendeerd is, kan daarover in diezelfde vergadering slechts worden besloten indien die zaak van ondergeschikt belang is, danwel indien die zaak een spoedeisend karakter heeft.


TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
  Geschorste leden hebben géén toegang.
 2. Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden, beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet méér stemmen uitbrengen dan twee.


VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 15.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
  Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid der vergadering, óf, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet mee geteld.
 5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij het besluit bij acclamatie wordt genomen .
  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot.
 6. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.


BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.


STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 18.
 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging, kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Een besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 19, alsmede een besluit tot ontbinding, behoeft je voorafgaande goedkeuring van de Minister belast met de monumentenzorg.

Artikel 19.

 1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de liquidatie.
 2. Hetgeen na liquidatie van de bezittingen van de vereniging overblijft, zal ter beschikking worden gesteld van de gemeente Hoorn, op voorwaarde dat het ontvangene uitsluitend wordt aangewend tot dezelfde doeleinden als werden nagestreefd door de vereniging.
 3. De leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.
 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen omtrent de interne organisatie en werkwijze van de vereniging.
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of deze statuten.


SLOTBEPALING

Artikel 21.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of nadere reglementen niet of niet duidelijk voorzien, beslist het bestuur.

 

 

29 augustus 2006
Wijzigingen en aanvullingen in cursief weergegeven