Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Verslag Najaarsledenvergadering Oud Hoorn   (06-12-2013)


oudhoornOpening
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Boudewijn van Langen en Anita Muller en de ereleden van de vereniging.
Afbericht voor deze vergadering is ontvangen van:Jos Biegstraaten, Peter Westenberg, Francisca van Putten, Tine Eggers, Jack van Es, Volkert Nobel, J. Entius, Henk Halsema, en Rita lodde. Aanwezig zijn 80 leden. Locatie: Oosterkerk Hoorn 26 oktober 2013

Verslag voorjaarsledenvergadering
Het verslag van de vergadering 17 april 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Mededelingen vanuit het bestuur

De nieuwe informatiefolder van de vereniging is klaar en wordt gepresenteerd. Na afloop van de vergadering kunnen leden de folder voor verspreiding in eigen kring meenemen. Facebook is gestart evenals het Hoorns Biografisch Woordenboek. Het wandelseizoen was een succes. Meer dan elfhonderd deelnemers. Naast de vaste wandelingen waren er de Veliuswandeling en de rechtbankwandeling. Ook voor volgend jaar wordt een speciale wandeling voorbereid. De voorzitter informeert de aanwezige leden over het voornemen van het college om de samenstelling van de Commissie Monumenten en Welstand opnieuw te veranderen. Het aantal leden wordt met nog één plaats teruggebracht, naar de functie van ‘burgerlid’ moet worden gesolliciteerd. Het bestuur heeft bezwaar tegen de plannen aangetekend en ook de raad van zijn bezwaren op de hoogte gesteld. Beroep is helaas niet mogelijk. Naar de achterliggende motieven van het collegebesluit is het slechts raden.In het jaarlijkse overleg met de wethouder voor de monumentenzorg, september j.l. is aandacht gevraagd voor de ooit toegezegde beleidsnota cultureel en historisch erfgoed in de binnenstad, alsmede voor het ontbreken van een geactualiseerde welstandsnota. Gelijk met de presentatie van het boek Van de West naar het Oosten gezien, is er een gelijknamige tentoonstelling in het Pakhuis. In de loop van volgend jaar volgt een tentoonstelling van zwart-wit foto’s uit de collectie Van Veen met als thema Hoorn in de jaren vijftig en zestig. Er zijn geen vragen.


Jubileumviering in 2017

Secretaris en voorzitter hebben enige tijd geleden een eerste gesprek met burgemeester Van Veldhuizen over het jubileum van Oud Hoorn gehad. De burgemeester was bereid om met de vereniging mee te denken. De voorzitter noemde tijdens de ledenvergadering een aantal ideeën die de komende tijd worden uitgewerkt.

Een greep eruit: een bronzen plaquette met de kop van de oprichter van Oud Hoorn, Johan Chr. Kerkmeijer voor in het Pakhuis. De aanvraag van het predicaat ‘koninklijk’. Als het predicaat wordt toegekend kan erover worden gedacht om het Pakhuis een aantal maanden aan te lichten met logo en de kroon. Het publiceren van een boek over de geschiedenis van de stad in de twintigste eeuw, presentatie tijdens een extra feestelijke avond in de schouwburg met medewerking van tal van Hoornse musici. Wellicht kan het Museum van de Twintigste Eeuw hier met een specifieke tentoonstelling op inspelen. De organisatie van een symposium voor zusterverenigingen met een thema dat voor alle verenigingen van belang is. Het plaatsen van een beeld van de oprichter, Kerkmeijer, tegenover zijn vroegere woonhuis aan het Noorderplantsoen.

De groslijst die het bestuur heeft samengesteld bevat veel meer ideeën. Geleidelijk zal die lijst worden uitgedund totdat de meest wenselijke en haalbare activiteiten overblijven.
Uiteraard kunnen ook leden en anderen ideeën naar voren brengen.
Voor de concrete uitwerking van de activiteiten voor het eeuwfeest doet het bestuur een beroep op de vrijwilligers en de leden om hierbij te helpen. De voorzitter hoopt tijdens de voorjaarsledenvergadering een meer definitieve lijst aan de vergadering te kunnen voorleggen.

Monumentenprijs 2013
Boudewijn van Langen, bouwhistoricus en nauw betrokken bij de restauratie van het pand Grote Oost 38, geeft een toelichting op de restauratieplannen en –werkzaamheden (zie het Kwartaalblad 2013-4). Het bestuur heeft de Monumentenprijs 2013 van de vereniging aan de restauratie van dit pand toegekend. De voorzitter bedankt de spreker voor zijn presentatie en onderstreept dat met een kleine blijk van waardering.
De bewoners, tevens opdrachtgever van de restauratie, vertoeven tijdens de ledenvergadering buitenslands. Op een nader af te spreken datum wordt hun de prijs overhandigd. Uiteraard delen het architectenbureau TPAHG, Aannemingsbedrijf Hoorn ‘80 en het bureau Erfgoed van de gemeente, in de eer. Ook zij hebben aan deze fraaie prestatie het nodige bijgedragen.

Rondvraag
Volgens de heer Verhoeven is het college van Hoorn van mening dat de bewoners van de linten niet vertegenwoordigd zijn in de monumentencommissie. De voorzitter antwoordt dat goede contacten met de historische verenigingen Blokker en Zwaag worden onderhouden, maar dat beide verenigingen voor zover hem bekend niet de ambitie hebben om in de commissie zitting te nemen. Hij zal contact met beide verenigingen opnemen en het bestuur zal het college hiervan op de hoogte stellen.Mevrouw Tacx is bereid te helpen bij het vervaardigen van een speurtocht en het bezoeken van de scholen voor het voortgezet onderwijs. Dat kan goed aansluiten bij de masterclass van de OSG. Op een vraag van één van de aanwezigen over de relatie tussen de vereniging en de gemeente antwoordt de voorzitter dat deze in het algemeen als positief kan worden omschreven. Maar op een enkel dossier is dat momenteel wat minder. De burgemeester bijvoorbeeld, denkt actief mee over het eeuwfeest van de vereniging en steunt de aanvrage van het predicaat ‘Koninklijke’. Uiteraard spelen de bezuinigingen de gemeente parten. Het bestuur veronderstelt niettemin dat er op sommige plekken op het stadhuis niet positief over Oud Hoorn wordt gedacht. Men vindt de vereniging te kritisch. Het is deels een imagokwestie. Enige tijd geleden had het bestuur een gesprek met een afvaardiging van ondernemers in Hoorn. Bij hen bestond de indruk dat Oud Hoorn overal op tegen was, zoals bij de winterterrassen en het samenvoegen van panden. Hen is toen uitgelegd dat de gemeenteraad voor het samenvoegen van panden regels heeft vastgesteld. En Oud Hoorn is niet tegen winterterrassen, maar tegen het tegen fraaie gevels optrekken van simpele ‘dozen’. In de afgelopen tien jaar heeft de vertegenwoordiger van Oud Hoorn in de Commissie Monumenten en Welstand welgeteld één keer tegen een samenvoeging gestemd. Uiteindelijk zag de ondernemer in dat het aangepaste plan vervolgens heel wat beter uitpakte en was zelfs blij met het commentaar van de vertegenwoordiger van de vereniging. Mevrouw Wiggelaar vraagt aandacht voor de nog aanwezige zeefdrukken in het Pakhuis. De voorzitter legt uit dat ter gelegenheid van het 95-jarig-bestaan van de vereniging vijf kunstenaars een zeefdruk hebben vervaardigd met daarop één van de panden van de vereniging. Ze kosten €50,- per stuk. De zeefdruk van de Bierkade 10 is echter uitverkocht.


Hoorn, stad aan de zee

Na de pauze verzorgt Anita Muller een interessante inleiding over Hoorn, stad aan het water en het verleden van scheepvaart en visvangst. Zij doet dit ter voorbereiding op het bezoek van de leden aan het onlangs geopende Centrum voor Varend Erfgoed op het Oostereiland.

Na sluiting van de vergadering brengen de aanwezige leden een bezoek aan het Centrum voor Varend Erfgoed, waarbij Anita Muller desgevraagd de nodige toelichtingen geeft.


Eddy Boom

 

  Terug naar Brieven bestuur