Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Startdocument Zwaar verkeer binnenstad   (16-11-2012)Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoorn,


Onderwerp: Startdocument Zwaar Verkeer Binnenstad

Hoorn, 10 november 2012,

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het Startdocument Zwaar Verkeer Binnenstad dat u on-langs voor inspraak hebt vrijgegeven.
Het stuk bevat een opsomming van de vigerende beleidsnota’s die het kader voor het beleid vormen en een inventarisatie van mogelijkheden om – de overlast van – zwaar verkeer in de binnenstad te weren. Ook de Structuurvisie Poort van Hoorn wordt genoemd. Maar deze is nog niet vastgesteld. In die zin is elke reactie prematuur te noemen.
Verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het spoor, waarvan zoals u bekend is Vereniging Oud Hoorn een fervent voorstander is, doet het aantal busbewegingen door de binnenstad en daarmee een deel van de overlast verminderen.


De in de startnotitie opgenomen alinea’s over de overlastmeldingen en ongevallen laten zien dat hun aantal minimaal is, de cijfers zijn naar onze mening weinig betrouwbaar, en daarmee weinig relevant.
De ‘gereedschapskist’ is zo ruim gevuld dat het daardoor moeilijk wordt om een goede keuze te maken. Wij stellen voor om eerst voor te sorteren op enkele maatregelen die snel en eenvoudig zijn uit te voeren. Bovenal adviseren wij u om te gaan praten met de bedrijven die op dit moment door voornamelijk grote vrachtwagens worden bevoorraad om gezamenlijk te zoeken naar de mogelijkheden om de overlast terug te brengen.
Wij adviseren u om kennis te nemen van de maatregelen die gemeenten als Dordrecht en Delft op dit punt hebben genomen.


De laatstgenoemde variant uit de Startnotitie, een busstrook langs de Draafsingel, beschouwen wij, los van de gememoreerde nadelen en hoge kosten, als een weinig gelukkig proefballonnetje. Verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het station maakt dit voorstel irreëel en overbodig. De tegenover gelegen Achter de Vest en Hoge Vest zijn samen met het water van de Draafsingel rijksmonument. Daarmee is de Draaf-singel beschermd en zullen wij ons tegen elke aantasting verzetten.
Hoewel prematuur geven we u dit al vast mee.

Hoogachtend,
Vereniging Oud Hoorn

E.S. Ottens, voorzitter M.J. Lodde-Tolenaar, secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur