Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Barmhartige Samaritaan   (01-06-2012)


oudhoornBij brief van 19 maart j. l. heeft de Vereniging Oud Hoorn u van haar ongerustheid m.b.t. de uitwerking van de plannen rond de Westerblokker en de aansluiting op de Strip voor de monumentale boerderij de ‘Barmhartige Samaritaan’ op de hoogte gesteld. Onze vrees dat van deze uitwerking zowel schade voor het aanzicht van dit monument als voor de fysieke toestand van de boerderij is door de informatie die wij nadien hebben ontvangen niet weggenomen.

In ons contact met de eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keyser, is ons gebleken dat de gemeente officieel nooit contact met hen heeft opgenomen ook niet nu de plannen zijn gewijzigd.


samaritaan
Aanvankelijk zou de Strip, de ontsluitingsweg door de Bangert-Oosterpolder, op de Westerblokker eindigen met een t-kruising. Inmiddels is dit voornemen verlaten en wordt de weg doorgetrokken naar de IJsselweg. Dat betekent een toename van het verkeer langs de boerderij. Vermoedelijk ook van zwaar verkeer. Kennelijk is dat nog niet voldoende voor de asfaltlobby, want nu wil de gemeente Hoorn ook nog aparte afslagen naar de Westerblokker realiseren. Dat kan alleen als de weg voor een deel over de grond van de Barmhartige Samaritaan komt. Een wijziging van het bestemmingsplan wordt daartoe voorbereid. Naar onze mening kan dat nooit de bedoeling zijn. Het zware verkeer zal hierdoor nog meer toenemen en het komt bovendien gevaarlijk dichtbij de boerderij.
verkeersplein

Er bestaat de vrees dat het toenemende verkeer schade zal veroorzaken aan de bouwkundige toestand van het zeventiende eeuwse pand.kaart2

hdk

De Vereniging Oud Hoorn onderschrijft de reactie van de Vereniging Hendrick de Keyser (HdK), die zij heeft ontvangen. Het gaat met name om het onderstaande.

1) Procedureel: HdK is in de periode 1987 t/m 1989 verschillende malen benaderd door de Gemeente Hoorn om de boerderij B.S. voor een blijvend behoud onder haar hoede te nemen. Nu diezelfde gemeente kennelijk andere belangen heeft wordt HdK tot de dag van vandaag hier niet in betrokken, gekend of zelfs maar over geïnformeerd;

2) Inhoudelijk: Juist de Barmhartige Samaritaan. is, uiteindelijk door tussenkomst van de Vereniging Oud Hoorn, bij HdK ondergebracht omdat het:

a) Een zeer gave 17de-eeuwse stolp is, karakteristiek voor de hele provincie en daarmee een monument van agrarische geschiedenis;
b) Met zijn grotendeels 17de-eeuwse interieur een zeer gaaf bewaard voorbeeld is van het wonen op het platteland in de 17de eeuw en daarmee van landelijk belang;
c) Met zijn rijke uitvoering architectonisch zeer mooi is en daarmee ook van landelijk belang.

3) Ruimtelijk: Bij de verwerving van de Barmhartige Samaritaan speelde naast de inhoudelijke kwaliteiten van het gebouw, de habitat een belangrijke rol: omdat het een agrarisch monument betreft, hoort deze stolp een zekere vrije ruimte om zich heen te hebben. De eerste twee overdrachtpogingen – in 1987 en 1988 – waren dan ook gestrand omdat er onvoldoende grond rondom de boerderij werd meegeleverd. Bij de uiteindelijke overdracht in 1989 was de hoeveelheid grond minimaal, maar voldoende;

4) Behoudsaspect: Gebouwen worden alleen bij HdK ondergebracht om hun behoud voor de zeer lange toekomst te garanderen. Om die reden is het afstoten van eenmaal verworven monumenten eigenlijk uitgesloten en derhalve statutair uiterst lastig gemaakt. Een afstoting behoeft altijd de goedkeuring van Bestuur (unaniem), de Raad van Commissarissen (unaniem) en de Algemene Ledenvergadering (meerderheid). In het onderhavige geval, waar de hoeveelheid grond een belangrijke rol speelde bij de verwerving, lijkt goedkeuring bij zowel Bestuur als Raad van Commissarissen uitgesloten. Dat betekent dat vrijwel zeker de Gemeente Hoorn een onteigeningsprocedure zal moeten beginnen tegen HdK, zijnde de partij waar diezelfde gemeente de Barmhartige Samaritaan ter bescherming heeft ondergebracht. Dat lijkt ons een heilloze procedure.

De Vereniging Hendrick de Keyser en de Vereniging Oud Hoorn hebben in deze een geluidluidend standpunt en om die reden zenden zij u dit gezamenlijk schrijven.

De Vereniging Hendrick de Keyer en de Verenging Oud Hoorn roepen u met klem op om de Barmhartige Samaritaan met rust te laten en nu het nog kan de kruising zodanig te verleggen of in te richten, dat de onteigening achterwege kan blijven.


Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn zond samen met de Vereniging Hendrick de Keyser op 22 mei een brief naar het College en de Raad.


Het eerdere pleidooi van 19-3-2012 staat in deze brief 

  Terug naar Brieven bestuur