Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Verslag voorjaarsledenvergadering 18-4-2012   (05-05-2012)


Verslag van de voorjaarsledenvergadering Vereniging Oud Hoorn, gehouden op 18 april 2012 in de Oosterkerk te Hoorn

Rita Lodde-Tolenaar, secretaris

1 – Welkom, algemene mededelingen

De voorzitter verwelkomt een ieder, in het bijzonder de ereleden en verder Ton van der Lee, senior-medewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente Hoorn. Zijn lezing stond voor het najaar gepland, maar hij was bereid om zijn inleiding vanavond te houden. In oktober komt een zeer geleerde inleider over Bleijs en na afloop van die vergadering een speciale Bleijswandeling voor de liefhebbers.

Van negen leden is bericht van verhindering is ontvangen.

Er is bericht ontvangen dat in Canada Wim Bongers is overleden. Hij was ons trouwste lid op afstand. Hij bleef Horinees in hart en nieren en had nog regelmatig, soms zelfs wekelijks, contact met verschillende leden van de vereniging. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn Canadese vrouw en andere nabestaanden sterkte.

2 – Verslag van de najaarsledenvergadering

Het verslag dat in het eerste kwartaalblad van 2012 is opgenomen wordt zonder wijziging vastgesteld met dank aan de secretaris..

3 – Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur

● De steen die de herinnering aan de moedige daden van Gré Visser en de anderen levend moet houden is in januari aan het Grote Oost onthuld. Deze eerste vrouwelijke ereburger van Hoorn heeft kortgeleden haar 95e verjaardag gevierd. De vereniging heeft haar een boeket bloemen bezorgd.

● In juni wordt een aantal Stolpersteine in Hoorn geplaatst. Het is een actie van het Comité 40-45 in Hoorn. Op een messing plaatje staan de namen van joodse burgers die in het pand waarvoor de steen komt, genoemd, en die in de oorlog zijn afgevoerd en omgekomen. De Vereniging Oud Hoorn heeft de plaatsing van één van die stenen voor haar rekening genomen.

● Het bestuur zal opnieuw bij de gemeente erop aandringen een aantal straten in de stad te vernoemen naar Horinezen die in het verzet actief zijn geweest, liefst in de buurt van de binnenstad bijvoorbeeld bij het Philipsterrein.

● In juni, bij de officiële oplevering van het Oostereiland, wordt de gevelsteen van Oud Hoorn onthuld die bij de toekenning van de Monumentenprijs Oud Hoorn 2011 aan de gemeente is toegezegd voor de restauratie van het eiland.

Dan verschijnt ook deel 16 in de bouwhistorische reeks over het Oostereiland.

● Eind juni wordt de biografie van de medeoprichter en inspirator van de vereniging, Johan Christiaan Kerkmeijer, gepresenteerd. Dan wordt er in het Westfries Museum een expositie van schilderijen en tekeningen van Kerkmeijer gehouden en komt in het Pakhuis van de vereniging een expositie van de bouwplannen waarover Kerkmeijer een oordeel gaf, toen hij zitting had in de Welstandscommissie in Hoorn.

● In november verschijnt de geschiedenis van Hoorn in de 19e eeuw onder de titel Hij komt van Hoorn, De schitterende publicatie met veel onbekende verhalen wordt gepresenteerd tijdens een bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de vereniging.

Veel boeken in een kort tijdsbestek als gevolg van het feit dat de twee eerstgenoemde publicaties sterk zijn vertraagd.

● De beeldkroniek Hoorn Oh ja, is gestopt, maar in overleg met Koos van Bockxmeer zal deze jaarlijks op de site van de vereniging worden geplaatst. Hij verzorgt de teksten en Alphonse Noordeloos zoekt er de foto’s bij.

● De restauratie van de maquette Hoorn 1650 is klaar. Het Westfries Museum is bezig met een filmische presentatie achter de maquette, waarop voor een breed publiek informatie over de maquette, de stad en de geschiedenis van de stad in de Gouden Eeuw wordt verteld. De vereniging is bezig met het maken van een programma voor touchscreens, waarop geïnteresseerde bezoekers meer informatie over de verschillende thema’s kunnen krijgen. Daarna komt nog een imaginaire 3D-wandeling door het Hoorn van de Gouden Eeuw. Vanuit de vereniging is het legaat van mevrouw Groefsema hiervoor ingezet. Op die manier kan een zo groot mogelijk publiek van dat legaat profiteren.

● Frans van Iersel vertegenwoordigt de vereniging in de Klankbordgroep Poort van Hoorn. Oud Hoorn heeft een uitgebreide reactie op de plannen geschreven. De reactie is gepresenteerd aan de leden van de raad, bij enkele politieke partijen en in het Overleg Leefbaarheid Binnenstad. Ongeacht of men het met de reactie van Oud Hoorn eens was, de waardering voor de deskundige inbreng van Oud Hoorn en de professionele presentatie was groot.

● Onlangs heeft een werkgroep van de vereniging een reactie geschreven op de Ontwerp Structuurvisie van de gemeente Hoorn. De werkgroep was met het bestuur teleurgesteld over de Ontwerp-visie. De gemeente leek nauwelijks iets te hebben gedaan met de uitgebreide, inhoudelijke reactie van Oud Hoorn van vorig jaar augustus op de Basisnota Structuurvisie, de onderlegger voor het Ontwerp. De nieuwe nota is inhoudelijk niet gewijzigd. Het bleek onmogelijk om te zien wie welke reactie had gegeven en hoe het college daarop heeft gereageerd. Niettemin hebben we weer gereageerd.

● Begin mei staat een kennismakingsgesprek van het bestuur met wethouder Westenberg gepland die een deel van de portefeuille van Roger Tonnaer heeft overgenomen.

● Het bestuur maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van de infrastructuur bij de Westerblokker en de gevolgen daarvan voor de monumentale 17e eeuwse boerderij de Barmhartige Samaritaan. Aanvankelijk zou daar een T-kruising komen. Nu wordt wijziging van het bestemmingsplan voorbereid en wil men er een fors kruispunt aanleggen waarvan de afslagen vlak bij het monument komen. Er moet zelfs een strook van de tuin voor worden ingeleverd. Het stoort ons hoe weinig historisch besef er bij de plannenmakers op het stadhuis is op dit punt. Het unieke aanzicht van deze schitterende boerderij, eigendom van Hendrick de Keyser, die in 2009 nog de monumentenprijs van Oud Hoorn ontving, komt ernstig in het gedrang. Verder vrezen we dat door de toename van het verkeer en dan vooral het zware verkeer, schade aan dit unieke monument zal ontstaan.

● Meermalen hebben we gepleit om bij de dijkwerkzaamheden aan de oostkant van de stad de oude situatie van de aansluiting van het Kleine Oost op de Schellinkhouterdijk te herstellen. Helaas lijkt iedereen ondanks de belofte om er serieus en positief naar te kijken horende doof en ziende blind.

● Het bestuur heeft nogmaals aandacht gevraagd voor de open gaten in de stad. We hebben ons positief gesteld achter de uitlatingen van bezorgde burgers en omwonenden over het smerige gat van de oude schouwburg.

● Mede vanwege tot de toegenomen mogelijkheden van informatievoorziening, met name de sociale media zal het bestuur zich buigen over de mogelijkheden daarvan en de huisstijl. Maar één ding is vast afgesproken: ons vertrouwde logo blijft.

● Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger die met name op zaterdag het team van de winkel kan komen versterken. Graag aanmelden bij Coen Droog.

4 – Jaarverslag 2011

Dat is opgenomen het eerste Kwartaalblad van 2012. Er zijn geen opmerkingen en het verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris.

5 – Rekening 2011

De jaarrekening is afzonderlijk bijgevoegd.

De voorzitter merkt op dat deze penningmeester iemand is die uitstekend op de centen past en ook dieper in de materie duikt. Als vereniging hebben we daar beslist profijt van gehad. De hoogte van verzekeringspremies kon worden teruggebracht en abusievelijk te hoog opgelegde Onroerend Zaakbelasting en rekening van het Hoogheemraadschap konden worden terug ontvangen.
Op een vraag over de notering van de negatieve bedragen wordt toegezegd deze in het vervolg duidelijker aan te geven,

Naar aanleiding van het feit dat de renteopbrengsten zoveel lager zijn geworden en het bedrag op de lopende rekening verminderd zou kunnen worden licht de penningmeester toe dat in de loop van het jaar voldoende liquide middelen nodig zijn om betalingen te kunnen doen. Begin dit jaar zijn weer deposito’s aangeschaft. Op een zakelijke rekening ontvangt men minder rente. Per kwartaal wordt in het bestuur de financiële situatie bekeken. De suggestie van een van de leden om te kijken naar banken met een hogere rente zal de penningmeester in overleg met de vraagsteller bekijken.

6 – Verslag van de financiële commissie

De heer Wigard verklaart dat de financiële commissie de boeken heeft gecontroleerd en in orde bevonden.

Met een applaus wordt decharge van het gevoerde financiële beleid voor 2011 verleend.

7 – Begroting 2012

De begroting 2012 is bijgevoegd. Een van de leden constateert dat mede door de hoge kosten van het kwartaalblad en de lage rente ook dit jaar weer met een tekort zal sluiten. Er zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt om de kosten van het Kwartaalblad binnen de perken te houden. Het tekort zal ten koste gaan van het eigen vermogen.

De begroting 2012 wordt vastgesteld.

8 – Voorstel contributieverhoging met ingang van 2013

Een onderdeel van de begroting is de verhoging van de contributie en het vragen van een bijdrage in de portokosten voor de leden die het blad per post ontvangen. Voorgesteld wordt om de contributie, die al tien jaar onveranderd is, op € 22,50 per jaar te brengen en voor de verzending om een bijdrage in de portokosten te vragen. Het voorstel is anders dan aangekondigd € 1,- per nummer. De prijs voor het cadeauabonnement en het jeugdlidmaatschap wordt ongewijzigd gelaten. Een lid heeft bezwaren tegen de verhoging en de bijdrage aan de portokosten: er is een groot vermogen en andere verenigingen vragen minder. De penningmeester licht toe dat over de omvang van het aan te houden vermogen afspraken zijn gemaakt.

De vergadering stemt in met het voorstel.

9 – Benoeming financiële commissie

Piet de Munnik kan niet worden herbenoemd. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Dick Louwman te benoemen. De vergadering stemt in met deze benoeming. De voorzitter bedankt Piet de Munnik voor zijn constructieve en consciëntieuze bijdrage als commissielid.

De commissie bestaat volgend jaar uit de heren Louwman en Wigard.

10 –Herbenoeming leden bestuur van de vereniging

Drie leden te weten Coen Droog, Egbert Ottens en Piet van Iersel zijn volgens het rooster verplicht af te treden. Alle drie zijn bereid om een nieuwe termijn van drie jaar te accepteren.

De vergadering stemt in met de voorgestelde herbenoemingen.

11 – Rondvraag

De heer Frans Zack vraagt of de oprichter van de vereniging alsnog postuum het erelidmaatschap van de vereniging kan worden toegekend. De aanwezige leden zijn het daarmee eens. Het bestuur neemt het verzoek in overweging en komt volgende ledenvergadering met een voorstel.

12 – Pauze

13 – Inleiding Hoorn, stad aan het Blauwe Hart door Ton van der Lee.

Hij vertelde over het rijksbeleid t.a.v. het Markermeer en de positie van Hoorn.

Het is een ingewikkeld verhaal over Europese projecten w.o. Natura 2000 met het internationale vogelgebied, de toekomstagenda Markermeer en IJmeer, Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM), het Nationale Waterplan, Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied, de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) en de dijkversterking Hoorn-Amsterdam en de stadsrand van Hoorn. Rijk, ministeries, provincies en gemeenten bemoeien zich ermee, naar het lijkt ieder in zijn eigen structuren en overlegstructuren. In onze contreien is het Tolhuusberaad ontstaan: overleg met de gemeenten Koggenland, Zeevang en Edam-Volendam.

Eind 2011 heeft wethouder Louwman de Blue Deal gepresenteerd om sturing te geven aan het omgaan met bedreigingen.

Op 8 juni zal een Waterconferentie Markermeer in Schouwburg Het Park worden gehouden, waar ieder welkom is.

Er zijn al heel veel nota’s en visies verschenen, maar het is nog niet duidelijk of in welke mate grootschalige ontwikkelingen in het zuiden van het Markermeer tot compensatie in het noorden daarvan zullen leiden en in welke mate deze compensatie nadelig kan zijn voor Hoorn, stad aan het water.

De gehele presentatie is op de website van Oud Hoorn te vinden.

De heer Van der Lee reageert op vragen vanuit de zaal over de ontwikkelingen in het Markermeer en de consequenties voor Hoorn.

De voorzitter dankt de heer Van der Lee hartelijk voor het uitgebreide overzicht van de stand van zaken.

14 – Sluiting bijeenkomst

De najaarsledenvergadering is zaterdagmorgen 27 oktober 2012. De voorzitter zal dan niet aanwezig kunnen zijn. Op vrijdag 16 november 2012 vindt de viering van het 95-jarig jubileum van de vereniging plaats.

De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.

 

  Terug naar Brieven bestuur