Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Verslag van de najaarsledenvergadering   (17-01-2012)


Verslag van de najaarsledenvergadering op zaterdag 29 oktober 2011

Rita Lodde-Tolenaar, secretaris

Deze keer vond de vergadering plaats op het Oostereiland in de grote zaal van Cinema Oostereiland. De belangstelling was zo groot dat een deel van het publiek meteen naar de rondleiding en de film is gegaan. Totaal zijn ongeveer 170 mensen aanwezig geweest. De vergadering is door 110 personen bijgewoond.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Francisca van Putten, Jos Biegstraaten, Jacq Entius en Leo Hoogeveen

1 – Welkom en algemene mededelingen
De voorzitter heet een ieder van harte welkom in het bijzonder de vertegenwoordiging van de gemeente Hoorn, onder wie loco-burgemeester en projectwethouder Oostereiland Roger Tonnaer en de gemeentelijk projectleider Jan van der Heijden.
Ondanks het bericht over tegenvallende kosten en inkomsten van het eiland is het eiland terug in volle glorie. En dat kan niemand ons meer afnemen!
Hij verwelkomde ook de gasten Dick Louwman en Anita Muller en Arné Peeters, directeur van Architectenbureau TPAHG, de ontwerper van de restauratieplannen. En Piet van Kranenburg, bestuurslid van Cinema Oostereiland, gastvrouw Ellen en technicus Fré. De Brasserie Oostereiland bedankt hij voor de plezierige kennismaking.

2 – Verslag voorjaarsledenvergadering
Het verslag is te vinden op de bladzijden 149 tot en met 153 van het laatste Kwartaalblad, 2011 nummer 3. Er zijn geen opmerkingen en het wordt onder dankzegging aan de secretaris Rita Lodde, vastgesteld.

3 – Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur

Op 12 september jongstleden is de 94-jarige nog altijd uiterst kwieke Gré Visser bij de presentatie van het laatste Kwartaalblad het ereburgerschap van onze stad toegekend. Zij is de vierde ereburger van onze stad en de eerste vrouw. Binnenkort zal op de gevel van haar vroegere woonhuis een gevelsteen worden aangebracht waarop aan haar moedige daden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herinnerd.
Het bestuur wil nagaan of er meer onderzoek kan worden gedaan naar de oorlogsgeschiedenis in Hoorn en vindt het belangrijk en van respect getuigen, dat ook in de straatnaamgeving hier aandacht voor komt.

Het ledental ontwikkelt zich positief. Onlangs vond een eerste bijeenkomst plaats voor nieuwe leden; zij wisten de kennismakingsbijeenkomst te appreciëren. Dit zal volgend jaar worden herhaald.
In 2012 herdenkt de vereniging het 95- jarig bestaan. Daarvoor is een feestelijke middag in de Oosterkerk gepland waar het boek ‘Hoorn in de 19e eeuw’ gepresenteerd zal worden, geschreven door de historicus en rasverteller Jos Leenders.
Op 12 januari 1912 overleed Adrianus Cyriacus Bleijs, die 70 jaar daarvoor in Hoorn was geboren. Aan deze zeer eigenzinnig architect, die zijn eigen richting zocht en een groot stempel op de architectuur in onze stad heeft gezet, zal aandacht worden besteed door de Koepelkerk. En in het Kwartaalblad zal een artikel van zijn kleinzoon Coen Bleijs, ook architect verschijnen. De gidsen bereiden een Bleijswandeling voor.
In 2012 verschijnt ook een biografie over Johan Christiaan Kerkmeijer, de oprichter van Oud Hoorn, ereburger van onze stad en in zijn tijd buitengewoon actief op velerlei terreinen. De stichting Kerkmeijer-De Regt, die de nalatenschap van Kerkmeijer en zijn echtgenote beheert, heeft opdracht voor de biografie gegeven.
Bij de officiële oplevering van het Oostereiland wordt een boek over het Oostereiland gepresenteerd. Die boeken zijn beslist de moeite waard. 2012 wordt een goed boekenjaar.
Ons lid en stadsgids Huub Ursem zal op 11 november zijn boek over de geschiedenis van het Visserseiland presenteren.

De lay-out van de website van de vereniging is verbeterd en verbreed waardoor er meer informatie op de bladspiegel kon. Bovendien is de snelheid waarmee over de site kan worden gezocht verhoogd.

De bouwkunstcursus start in januari 2012. Dee belangstelling voor deze cursus onder leiding van Boudewijn van Langen en Femke Uiterwijk en met medewerking van Peter Tack is groot.

De brief van het bestuur van deze zomer aan het college van burgemeester en wethouders over de verrommeling in de binnenstad heeft op een aantal plaatsen effect gesorteerd. Er is onlangs nogmaals aangedrongen op versterking van het handhavingsbeleid.

In oktober heeft de algemene raadscommissie zich gebogen over de voorstellen met betrekking tot het terrassenbeleid. Met de verruiming en de vereenvoudiging van de regels kan de vereniging leven, zoals bijvoorbeeld met de mogelijkheid van de overterrassen. Een vitale en leefbare binnenstad is in aller belang. Maar regels zijn onontbeerlijk willen we de bijzondere kwaliteit van onze binnenstad bewaren. Punt is dat er meer en beter gehandhaafd moet worden door de gemeente. In dat opzicht gaf wethouder Ruppert aan dat de gemeente daar oog voor heeft en er met de verruimde regels strakker op wil inzetten.

Frans van Iersel heeft vanuit de vereniging zitting in de klankbordgroep De Poort van Hoorn. De rapportage wordt voor het eind van het jaar verwacht.

De relatie met de gemeente is goed. Er wordt prijs gesteld op onze kritische inbreng; ook in de commissie Welstand en Monumenten, waarin we zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks vindt overleg met de wethouder Monumentenzorg, de heer Tonnaer, plaats. Dit zal geïntensiveerd worden.

Tot slot de contributie. In de vorige vergadering is al aangegeven dat verhoging onvermijdelijk is. De verenigingsinkomsten lopen met de lage rentestand terug en de kosten stijgen ook voor onze activiteiten. In de voorjaarsledenvergadering zal een voorstel worden voorgelegd voor een verhoging per 2013.

4 – Wind mee voor varend erfgoed
Anita Muller en Dick Louwman vertellen over de historische samenwerking tussen de organisaties die zich in onze stad bezig houden met het varend erfgoed. Er is een stichting Varend Erfgoed opgericht. Aan de hand van een mooie diaserie licht Anita de plannen voor het centrum Varend Erfgoed dat een plaats op het Oostereiland zal krijgen toe. Binnenkort zal de gemeente een beslissing nemen over de plannen.

5 – Het Oostereiland
De projectleider voor de restauratie en de herbestemming van het eiland, Jan van der Heijden van de gemeente Hoorn, geeft een toelichting op het proces en de plannen. Nu al een bijzonder en zeer geslaagd project.

6 – Uitreiking van de monumentenprijs 2011 voor het Oostereiland
De monumentenprijs 2011 van de Vereniging Oud Hoorn gaat dit jaar naar de gemeente Hoorn voor het feit dat ze dit project heeft aangedurfd en met lef heeft getrokken.
De vereniging heeft er indertijd op aangedrongen dat de invulling moest gebeuren met respect voor de historiciteit en dat daar ook met de functies rekening mee gehouden moest worden. Dit project is nu vrijwel afgerond en toont aan dat er projecten in onze stad zijn die met grote voortvarendheid en inzet, en zonder dat op de doelstellingen is ingeleverd, gerealiseerd kunnen worden. Dat is een groot compliment waard: voor het stadsbestuur en met name de projectwethouder Tonnaer en voor het toenmalige stadsbestuur waaronder oud-wethouder Van Es.
Bij de restauratie van het Oostereiland is met liefde voor het restauratievak, met kennis van zaken en met speelse creativiteit in het ontwerp, een project neergezet dat nationaal de competitie kan aangaan. Hoorn heeft zich opnieuw met een groots en onderscheidend project op de kaart gezet. De historie van deze plek is en blijft overal zichtbaar en voelbaar. Een project van formaat is neergezet. Maar niet alleen door de gemeente, nee alle erbij betrokken partijen hebben een enorme prestatie geleverd. Architectenbureau TPAHG, Bouwbedrijf De Nijs en zijn medewerkers, de onderaannemers, constructeurs, je kunt zien dat ze allen met grote liefde voor het restauratievak hun steentje hebben bijgedragen. De prijs, die ik graag aan de gemeente wil uitreiken, is daarmee een prijs voor allen.

Gewoonlijk bestaat de prijs van Oud Hoorn uit een bordje. Bij dit bijzondere project was er voor het bestuur aanleiding om daarvan af te wijken. Het bestuur wil de bijzondere waardering van de vereniging uitdrukken in de vorm van een nog aan te brengen gevelsteen. Die gevelsteen laat een oud schilderij zien van het Oostereiland ten tijde van de VOC. De fraaiste plek voor de steen is in de doorgang naar de binnenplaats.

Aan wethouder Tonnaer reikt de voorzitter de oorkonde uit. Hij onderstreept deze felicitatie met een mooie fles wijn uit de geboortestreek van de wethouder.
Wethouder Tonnaer dankt voor de prijs. Hij gaat in op het belang van dit project en de samenwerking van zoveel verschillende partijen die dit tot stand hebben gebracht. Hij kondigt aan dat de komende beslissing over het centrum Varend Erfgoed met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

7- Activiteiten voor jongeren
Eddy Boom licht de plannen toe om jongeren meer bij de vereniging te betrekken. Hij laat het boekje voor de wandeling voor basisschoolleerlingen zien. Voor jeugdleden komt een speciale lagere prijs voor het lidmaatschap en de activiteiten met scholen van voortgezet onderwijs krijgen steeds meer belangstelling.

8- Rondvraag
Op een vraag over de brandveiligheid op het eiland wordt verwezen naar het uitgebreide onderzoek van de brandweer. De vervanging van de brug heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid. Er is geen aanleiding voor ongerustheid.
Een van de aanwezigen vraagt naar een brug tussen de Haai en het Oostereiland. Het lijkt dat deze een wens zal blijven.

9 – Sluiting
De voorzitter dankt de mensen van Cinema Oostereiland en van de Brasserie voor de gastvrijheid en de medewerking om het onverwacht grote aantal mensen op te vangen. De dank wordt onderstreept door bloemen.

oostereilandgroepsfoto

Na een kopje koffie en een foto op de trap van de Brasserie gaan heel wat aanwezigen de film “Van donker naar licht” bekijken en daarna onder leiding van mensen van bureau TPAHG en Jan van der Heijden de kantoren en woningen bezichtigen.


Een zeer geslaagde bijeenkomst.

 

  Terug naar Brieven bestuur