Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Gouw-verwikkelingen   (01-12-2011)


Met verbazing hebben we de verwikkelingen rond de samenvoeging van de panden Gouw 25 en Gouw 27 gevolgd. Bij de totstandkoming van het Bestemmingsplan Binnenstad is nadrukkelijk gekozen voor een bepaalde beleidslijn met betrekking tot het samenvoegen van panden in de binnenstad. In geval wordt ingestemd met samenvoeging is gekozen voor het van buitenaf zichtbaar houden van de oorspronkelijke opdeling van de panden door over een vastgestelde lengte een scheidingsmuur te handhaven. Elders in onze stad zijn voorbeelden te vinden waar vasthouden aan deze keuze geen enkel probleem heeft gegeven voor de bedrijfsvoering.


gouw2527


Gouw 25-27 september 2011


gouw150112

Gouw 25-27 januari 2012

---------------------------------------

Zie ook het dossier

------------------------

Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hoorn,

Stadhuis

Hoorn

Datum:30 november 2011

Betreft: Gouw 23-25

Geacht college,

Met verbazing hebben we de verwikkelingen rond de samenvoeging van de panden Gouw 25 en Gouw 27 gevolgd. Bij de totstandkoming van het Bestemmingsplan Binnenstad is nadrukkelijk gekozen voor een bepaalde beleidslijn met betrekking tot het samenvoegen van panden in de binnenstad. In geval wordt ingestemd met samenvoeging is gekozen voor het van buitenaf zichtbaar houden van de oorspronkelijke opdeling van de panden door over een vastgestelde lengte een scheidingsmuur te handhaven. Elders in onze stad zijn voorbeelden te vinden waar vasthouden aan deze keuze geen enkel probleem heeft gegeven voor de bedrijfsvoering.

Misschien nog meer dan het feit dat met de toezegging van het college de ontwikkelaar niet gehinderd wordt door in het vigerende bestemmingsplan vastgestelde beleid, stoort het ons dat wanneer daarop wordt gewezen er plotseling een tien jaar oude brief uit de la komt waarin de toestemming voor de samenvoeging al blijkt te zijn geregeld. Ook toen golden, voor zover wij weten, afspraken over het samenvoegen van panden. Het meest merkwaardig is misschien wel dat deze brief niet tijdens het proces om tot het bestemmingsplan te komen boven water kwam, maar eerst nu.

Onze vraag is dan ook: hoeveel meer ‘lijken’ mogen we nog verwachten?

Wij begrijpen dat het weinig zin heeft om nog bezwaar te maken tegen de samenvoeging. Wij hebben daar in dit geval ook geen behoefte aan. Wel wijzen we erop dat er afspraken lagen over de condities waaronder met samenvoeging ingestemd kon worden. Wij stellen het op prijs als uw college uitspreekt dat hier sprake is van een omissie van de zijde van de gemeente, zodat niet nog eens een dergelijk spel kan worden gespeeld. Met andere woorden: er kan geen precedent aan worden ontleend.

Wij wijzen u er tot slot op dat de gekozen oplossing voor de ontsluiting van de bovengelegen appartementen een inferieure en ongewenste is. Wij adviseren u dringend om de ontsluiting van de te realiseren woningen aan het Gouw te realiseren, hetgeen ook nog goed is voor de sociale veiligheid.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn

M.J. Lodde-Tolenaar,

secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur