Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Sterflats verbazen   (01-12-2011)


Onlangs hebben wij kennis genomen van de plannen met betrekking tot de sterflats in de Grote Waal. Nog maar enkele jaren geleden werd besloten deze flats op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Reden daarvoor was dat Hoorn rond het begin van de jaren zeventig met deze wijk een buitengewoon interessante bijdrage leverde aan de discussie over de stedenbouw in ons land. Het bleek mogelijk om in een grote dichtheid een uiterst interessant en leefbaar alternatief te bieden voor de stedenbouwkundige richting die vrijwel overal in ons land gekozen werd, met als dogmatisch eindpunt de verticale tuinstad. In Hoorn slaagden we erin een aantrekkelijk ensemble te realiseren, waar harde en zachte structuren zich harmonieus mengden. Ook de gekozen variatie in woningtypen bevorderde de aantrekkelijkheid. De woningen en gebouwen zijn bovendien van goede bouwtechnische kwaliteit.

 

--------------------------------------------


Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hoorn,

Stadhuis

Hoorn

 

 

Datum:30 november 2011

Betreft: sterflats

 

 

Geacht college,

 

 

Onlangs hebben wij kennis genomen van de plannen met betrekking tot de sterflats in de Grote Waal. Nog maar enkele jaren geleden werd besloten deze flats op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Reden daarvoor was dat Hoorn rond het begin van de jaren zeventig met deze wijk een buitengewoon interessante bijdrage leverde aan de discussie over de stedenbouw in ons land. Het bleek mogelijk om in een grote dichtheid een uiterst interessant en leefbaar alternatief te bieden voor de stedenbouwkundige richting die vrijwel overal in ons land gekozen werd, met als dogmatisch eindpunt de verticale tuinstad. In Hoorn slaagden we erin een aantrekkelijk ensemble te realiseren, waar harde en zachte structuren zich harmonieus mengden. Ook de gekozen variatie in woningtypen bevorderde de aantrekkelijkheid. De woningen en gebouwen zijn bovendien van goede bouwtechnische kwaliteit.

 

Het feit dat de sterflats de status van gemeentelijk monument verwierven impliceert dat er, juist vanuit de gemeente, de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij het behoud van het monument. Dat betekent dat er niet ongestraft elementen uit het ensemble gehaald kunnen worden en door willekeurig andere vervangen. De gemeente is het aan zichzelf verplicht om de eigen besluiten uit te voeren en te verdedigen.

 

Het is ons als Vereniging Oud Hoorn bekend dat er van meet af aan problemen zijn geweest rond de exploitatie van de zogenoemde e-blokken. Met het rigoureus aanpakken van die e-blokken hebben wij ons min of meer verzoend. Zelfs met de sloop daarvan en vervanging. Op voorwaarde echter dat het ensemble als geheel wordt gerespecteerd, dat wil zeggen: zo min mogelijk aangetast. Nieuwbouw binnen het bestaande volume en met respect voor de oorspronkelijke architectuur is voor ons een mogelijk alternatief.

 

Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat er nu plannen worden gepresenteerd waarin een van de drie e-blokken verdwijnt, terwijl de andere e-blokken worden opgehoogd tot vijf verdiepingen in totaal. Wie slechts een summiere blik op de ontwerptekeningen werpt ziet onmiddellijk dat het totale beeld van de wijk wordt aangetast. De geleidelijk oplopende opbouw van de drie sterren naar het middelpunt van elk deel verdwijnt. De e-blokken domineren de achter gelegen blokken met de maisonnettes. Kortom: deze oplossing vormt een aantasting van het oorspronkelijke concept.

 

Het tweede model, waarbij ook een van de e-blokken verdwijnt, bevat twee elf verdiepingen hoge torenflats. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit een interessantere optie. Het sluit aan bij de ontwikkelingen in de Grote Waal langs de Weel. Maar hier blijft in het geheel niets meer van het oorspronkelijke concept over. Met andere woorden: hoe interessant ook, dit plan staat haaks op de bescherming die de monumentenstatus biedt.

 

Mocht de wens, of de eis, om tachtig seniorenwoningen te bouwen ter vervanging van de e-blokken tot deze plannen leiden, omdat dat aantal anders niet te halen valt, dan zouden wij u dringend willen adviseren om dat aantal woningen te verminderen. Wellicht kan dan een plan worden uitgewerkt dat wel rekening houdt met de oorspronkelijke opzet, die terecht de status van gemeentelijk monument verkreeg.

 

 

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn

 

 

M.J. Lodde-Tolenaar,

secretaris.

 

 

  Terug naar Brieven bestuur