Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

onregelmatigheden Binnenstad   (10-06-2011)


Aan het college van

Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Hoorn,

onderwerp: onregelmatigheden in de Binnenstad

Hoorn, 3 juni 2011

Geacht college,

De Vereniging Oud Hoorn heeft naast een aantal positieve ontwikkelingen in de Binnenstad ook zaken geconstateerd die tot verontrusting aanleiding geven.

Op diverse plaatsen zijn de laatste tijd veranderingen aangebracht zonder vergunning. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de straalverwarming op het terras bij de Waag, de vernieuwing van de bloemenkiosk bij de Veliusbrug, de reclameborden van de winkel Used Products aan het Koepoortsplein, de witte stoelen op een terras op de Roode Steen en dichtgeplakte winkelruiten op het Stationsplein.

Een en ander duidt erop dat de buiteninspectie onvoldoende alert is op dergelijke ontwikkelingen dan wel dat na constatering geen verdere actie wordt ondernomen. Het probleem is het gebrek aan handhaving. Dit leidt ertoe dat tegen nieuwe overtreders moeilijk wel kan worden opgetreden en een soort gedoogcultuur ontstaat.

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn verzoekt u meer aandacht te besteden aan die zaken die in strijd met de geldende regels en beleidslijnen in de binnenstad plaatsvinden.

Wij stellen het op prijs als u ons over de ontwikkelingen en de te ondernemen stappen in deze wilt informeren.

Hoogachtend,

Namens het bestuur

C. Droog plv. voorzitter M.J.Lodde-Tolenaar secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur