Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

glasstrook dak Oostereiland   (10-06-2011)


Aan het college van

Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Hoorn,

onderwerp: inrichting Oostereiland

Hoorn, 3 juni 2011

Geacht college,

De Vereniging Oud Hoorn heeft informatie ontvangen dat het voornemen bestaat in het dak van het alkovengebouw aan de zuidzijde een doorsnijding te maken t.b.v. een glasstrook.

Bij de restauratie van de gebouwen op het Oostereiland dient naar onze mening de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk gehandhaafd te worden. Een aantasting van het tot nu toe ongeschonden dakvlak is ons inziens niet gewenst.

Wij ondersteunen in deze het advies van de Commissie voor Monumenten en Welstand en brengen u nu reeds op de hoogte van ons standpunt voordat onomkeerbare stappen zijn ondernomen.

Wij stellen het op prijs als u ons over de ontwikkelingen in deze wilt informeren.

Hoogachtend,

Namens het bestuur

C. Droog plv. voorzitter M.J.Lodde-Tolenaar secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur