Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Waag

Algemeen

Vanaf het prille begin van Hoorn is de Rode Steen het middelpunt geweest van handel, bestuur en rechtspraak. En nog steeds geldt de Rode Steen als het belangrijkste plein voor allerhande maatschappelijke aktiviteiten. Hierin speelde de Waag een vooraanstaande rol vooral wat de handel betreft in agrarische produkten, die vanuit het Westfrieze achterland werden aangevoerd. Door weging van de produkten in het openbaar was het juiste gewicht gewaarborgd. De weging geschiedde echter tegen betaling van een accijns (belasting), die ten goede kwam aan de gezagsdrager van het gebied. Aanvankelijk was deze de Graaf van Holland. Hij kon ook het “waagrecht” verpachten, zoals aan Willem IJsbrandtszoon van Velsen of aan de schutterij. In 1550 pachtte het stadsbestuur het waagrecht van de Graaf, dat door koop in 1602 overging in eigendom van de stad.

Aanzicht huidige Waag.
Aanzicht huidige Waag.

Redactie gebouwenrubriek: Henk Overbeek († 2017)