Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Sociaal en economie (133)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

Statuten vereeniging 'Het Werkhuis' te Hoorn


Uitgever
Gedrukt bij: Geerts & Kops, Hoorn
Jaar
1895
Ex Libris
Harm Stumpel

 

ARTIKEL 1.
Te Hoorn wordt, als onderdeel der commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen, opgericht eene vereeniging tot werkverschaffing, onder den naam van Het Werkhuis.
ART. 2.
Zij tracht dit doel te bereiken door verschaffing van werk tegen betaling van loon en verstrekking van voedsel.
ART. 3.
Werk wordt uitsluitend verschaft aan ingezetenen van Hoorn die, behoudens bijzondere omstandigheden, minstens twee jaren in die gemeente wonen.
ART 4.
Leden der vereeniging zijn zij, die, door den raad van administratie daartoe aangezocht, zich met een deel der werkzaamheden belasten. Donateurs zijn zij, die zich daartoe bij
het bestuur hebben aangemeld en zich tot eene jaarlijksche
bijdrage verbinden.
ART. 5.
Het bestuur bestaat uit een raad van administratie van twaalf personen, die de werkzaamheden regelen. Voor de eerste maal treden als leden van dien raad op, de leden van de commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen, te Hoorn in 1801 opgericht.
ART. 6.
De leden van den raad van administratie hebben zes jaren
zitting. Jaarlijks treden, volgens een vast te stellen rooster, twee leden af.
Voor den raad van administratie, zooals zij thans bestaat,
zal de aftreding bij loting worden geregeld. Het eerste tweetal
treedt af in Augustus 1895.
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.
De benoeming geschiedt door de leden, op eene aanbeveling van twee dubbeltallen, door den raad van administratie ingediend.
ART. 7.
De raad van administratie is bevoegd zich door zoovele commissiën, uit de donateurs, te doen bijstaan, als hij voor
den goeden gang der werkzaamheden noodig acht.
Aan het hoofd van iedere commissie staat een lid van den raad van administratie. Ook andere leden van dien raad kunnen deel eener commissie uitmaken.
De werkkring, samenstelling en aftreding dier commissiën worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
ART. 8.
Jaarlijks, in de maand Augustus, wordt eene vergadering der leden gehouden. Buitengewone vergaderingen kunnen ten allen tijde door het bestuur worden belegd.
De leden worden door den raad van administratie, minstens acht dagen te voren, bij convocatie opgeroepen.
Op de Augustus-vergadering wordt door dien raad verslag
uitgebracht over den toestand en de werking der vereeniging
over het afgeloopen dienstjaar. In Augustus geschieden de
benoemingen ter voorziening in de vacatures, door periodieke
aftreding, of om andere redenen, in het loopend jaar ontstaan,
en wordt de begrooting voor het volgend dienstjaar ingediend;

Etc., zie pdf.

Art. 21.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van administratie.
Dit reglement treedt in werking den lsten Novemb. 1895.
Hoorn, Augustus 1895,
Het Bestuur,
M. De Jong, Voorzitter.
P. Eijken.
J. Groot Jr.
L. Hooft, Penningmeester.
G. H. Van Hoolwerff.
F. A. J. Kaag.
Joh. Rozendaal Jr.
J. A. G. Schermer.
J. Schuit Dzn.
Joh. Vermande.
H. Schottee de Vries.
G. A. Engelmann, Secretaris.

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (934.63 KB - Opent in nieuw venster)