Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 130

… brachten dan de directe belastingen, gaf het platteland in 1512, 33½%, in 1513, 29 % van de totale belastingopbrengst. 1 Zoo werden de inkomsten in 1514, die aan accijnzen 5600 R. g. beliepen, verhoogd met 2000 R. g., van elk schotpond 2 R. g., uit de dorpen, die dus 26⅔ % bijdroegen. De stad hield de pondschatting voor elk dorp geheim en noodzaakte „elcx int particulier”, zijn belasting in Hoorn te storten, welk bezoek allicht de neringdoenden in Hoorn geen schade zal berokkend hebben. Uit het meergenoemde archiefstuk van 1518 blijkt, dat de uitgaven bedroegen.
1800 R. g. voor onderhoudskosten en reparatie van de bolwerken,
1700 R. g. voor staketsels, grachten, wallen en arbeidsloonen.
2000 R. g. voor muren en torens,
727 R. g. voor salaris aan beambten te betalen,
dus te zamen 6227 R. g. Mocht de magistraat al klagen, dat de uitgaven de inkomsten overtroffen, met de vermelde bijdragen van de dorpen hield de stad geregeld een batig saldo over, dat ze ten eigen bate aanwendde. 2

Om een denkbeeld te krijgen van de welvaart dier dorpen volge het staatje uit de Informacie.

Schaerdam 35 pd. (voor elk pd. 100 R. g. bezit)
Beets
Oudendijk
Scarwoude
Grosthuysen
Avenhorn
Mysen
Berchout
Wadwey
Woggenom
Zwaech
Nubixwoude
Hauwert
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

te zamen 1085 pd., d.i. ⅓ deel van het aantal van de stad.

Van de verschillende dorpen bevat de Informacie nog de volgende bijzonderheden.

In Oudendijck en Grosthuizen werd wol gesponnen. Van de 643 morgen behoorden 27 aan Hoornsche poorters, van de 60 morgen uit de Koog, 3 31.

1 I. H. Gosses. Stadsbezit in grond en water. p. 122.
2 I. H. Gosses. Stadsbezit in grond en water. p. 123.
3 Stuk buitendijksch land. aan zee gelegen.