Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 129

 

Heyloo
Elborch
Tongeren
Avenhorn
Spierdijk
1
1
1
1
1
maalOm het stadsbeeld te voltooien dienen we thans nog een vergelijking te maken tusschen de inkomsten in de verschillende jaren.

Volgens de Informacie gaf het schotboek van 1514, 3812 schotponden op, welk getal door de vele armen tot 3318 pd. werd verlaagd. In 1518 was het eerste getal 2125, dat wat lager dient gesteld te worden, doordat er, zooals we zagen ruim de helft voor 0 of ½ pd. geboekt stond.  De verponding was als basis voor belastingheffing in Hoorn in 1500 2 afgeschaft en was alleen van belang voor de bepaling van de stedelijke bijdrage voor de beden. De accijnzen waren bij de komst van Philips den Schoonen weer hersteld en de eenige bron van inkomsten voor de stedelijke regeering.
De opbrengst bedroeg in:

1514 5428 Rijnsche guldens 3
1517 5403 , 17 sch.
1516 5639 , 7 sch.
1515 5325 , 5 sch.

De voorafgaande jaren geven weinig verschil.
Zoo vermeldt de Informacie voor:

1507 5874 Rijnsche guldens
1508 5906
1510 5183
1512 4735
1513 5889  4

De stadsinkomsten werden verhoogd door de geldelijke bijdragen van de 13 dorpen die er toe behoorden. Deze betaalden vóór 1500 23 % van de gezamenlijke inkomsten en toen in de stad alleen accijnzen werden geheven. die relatief minder opbrachten …

1 In 1477 telde Hoorn 10150 pd., in 1494 2500 pd.; de invloed der Geldersche oorlogen is dus wel duidelijk.
2 I. H. Gosses, Stadsbezit in grond en water gedurende de Middeleeuwen. p. 122.
3 De Informacie schat het bedrag op rond 5600 R. g.
4 De kloosters kregen accijnsvrijheid voor eenige tonnen vreemd bier en een half aem wijn voor de missen.