Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 128

 

Klasse Aantal
Personen
% aantal
gezinnen
Vermogen % van het
Vermogen
Niet-bezit 0 — ƒ 100 725 57,2 ƒ 18000 8,5
Klein-bezit ƒ 101 — - 600 469 37,0 - 111000 52,2
Middel-bezit - 601 — - 2000 70 5,5 - 73500 34,6
Rijkdom boven ƒ 2000 4 0,3 - 10000 4,7

Van den geheelen plaatselijken rijkdom was het grootste deel (86,8 %) in handen van het klein- en middelbezit, dus van de kleine burgerij, neringdoenden en handwerkslieden, te zamen 539 gezinshoofden en 42,4 % der bevolking. Een vrij aanzienlijk deel van de ambachtslieden behoorde tot de armen, zooals we zagen; de arme lieden overtreffen de bezittenden in aantal, 57,2 % tegen 42,8 %.

Wat nu den aanwas der bevolking aangaat door recruteering uit den omtrek, door watervloeden en stormrampen, ook hiervan bevat het schotboek gegevens.

Zoo worden genoemd als plaatsen van herkomst:

Berchout
Medemblik
Winckel
Groesthuysen
Groeningen
De Leeck
Wieringen
Wesop
Wognum
Blocker
Venhuysen
Campen
Edam
Monnikendam
Schagen
Scoenhoven
Schaerdam
Hoechtwout
Zutfen
Apcou
Hoechecarspel
Rustenburg
8
9
2
4
2
2
2
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maal
 

1 Het aantal inwoners bedroeg ± 5500; een groot aantal arme lieden trokken echters 's zomers weg.