Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 117

… of drie pond. En omgekeerd mochten drapeniers geen weef getouwen of vulkommen plaatsen in hun huizen en evenmin lakens scheren. 1

Dat de magistraat nog streng de keuren op de lakenindustrie gemaakt, handhaafde, blijkt uit het resolutieboek, 2 waar gesproken wordt van een correctie van „Cornelis poirtgen en Katrijn sijn huysvrou”, die „moerwerp” 3 gesponnen en geweven hadden en met „voerwollen 3 camme gescoren”. Ze werden verbannen om een bedevaart te doen en „20000 Vechtsteenen + 20 hoet kalk” te leveren. De bereiding, uitsluitend van Schotsche wol, die slechter was dan de Engelsche, werd in een keur tusschen 1494 en 1501 uitgevaardigd, verboden. 4

Het laken was een belangrijk handelsartikel op de Deventer markt. Maar ook kwam het te Antwerpen, getuige de verklaring van een koopman uit Bergen op Zoom, die het in Hoorn kocht en in Antwerpen weer verhandelde. 5

De Informacie geeft 3 brouwerijen te Hoorn op. Maar ook Haarlemsch bier werd er geconsumeerd, getuige een verzoek van deze stad aan de Hoornsche magistraat om haar poorters aan te manen Haarlemsch bier te blijven drinken, ook al was de kwaliteit iets minder goed geweest door gebruik van het brakke Spaarnewater. 6 Het Hamburgsch bier bleef nog altijd een gewilde drank. 7

Dat de ambachtsgilden in de Hoornsche stadsgemeenschap een rol spelen, blijkt uit de voorrechten, die het stadsbestuur schenkt aan het St.-Crispyns- en St.-Crispiniaensgild, dat der lederhandelaars en schoenmakers, aan het St.- Vitus- of lakenkoopers- en lakenbereidersgild en aan het St.-Christoffels- of sleepersgild. 8

Dat de zeevaart weer opfleurde toont een verklaring van Christiern koning van Denemarken, Zweden enz. in 1511, waarin hij aan de stad toestaat op alle havens en steden van Noorwegen handel te drijven, vooral op Bergen, „mits tol betalend”. 9

Maar de wensch der poorters hun oude welvaart terug te …

1 Keurboek 1508-'09, art. 202.
2 Eerste alderoudste keurboek ende Resolutiebouck, ook Sentenciebouck van anno 1382 tot anno 1527.
3 Een soort van slecht bewerkt laken; fijne wol van de beste soort.
4 Keurboek 1501, art. 196; in de rek. van 1502 wordt gesproken van het lakenstempel, dat gemaakt is voor XXXIIII st.
5 Hanze-Recesse, 3e serie IV, No. 335, p. 5.
6 Inv. G. A.: regest, No. 1328.
7 Rek. 1497, 1502.
8 Inv. G. A.: regest, Nos. 1333, 1363, 1376.
9 Inv. G. A.: regest, No. 1344. Veel zuivel werd naar Noorwegen verscheept; E. C. G. Brünner, De order op de buitennering, p. 58.