Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn in de Middeleeuwen

Vijfde hoofdstuk: Langzame opleving (± 1494 - ± 1520)

Pagina 111

… 117 uit de stad en de rest uit de omliggende dorpen. Het geheele contingent van Holland was 6000 man. 1 Enkhuizen zond 70 en Alkmaar 155 man.

Toen er een fort gebouwd was te Wijdenes om de zeeroovers af te weren, moest Hoorn ook zijn aandeel betalen voor het onderhoud van het garnizoen, wat de stad in die tijden van het Kaas- en Broodvolk buitengewoon bezwaarlijk viel. 2 Ook van latere jaren worden nog bijdragen vermeld voor het onderhoud van troepen. 3 Zoo in 1505 een omslag voor de soldij van 300 knechten, een bedrag van 83 pd. 15 st. „aan Claes Corff te geven”. 3

Inmiddels werden de directe eigen belangen niet verwaarloosd. De magistraat droeg zorg voor de stadswallen en -poorten.
In 1464 vinden we in de rekeningen voor 't eerst van de poorten gewag gemaakt, het betreft reparatiekosten van de Koepoort en de Westerpoort. 4 In 1482 was de Noorderpoort ter wille van het blokhuis een weinig meer westwaarts verplaatst. 5 In 1496 werd de wal verhoogd en werden de grachten uitgediept. 5

In 1502 werden de Noorder- en Westerpoort afgebroken en opnieuw in steen, 6 in Hattem gekocht, opgetrokken. 6 Jan Pietersz Grap ontving 4 Rijnsche guldens „voor het beeld van St.-Cyriacus te maken in de Westerpoort”. 7

De stad klaagde dat het onderhoud van de versterkingen haar zooveel kostte, omdat ze tien nieuwe torens en tien nieuwe poorten had doen bouwen 8 in de laatste 10 jaren.

In 1508 had n.l. de eerste uitleg van de stad plaats gehad, waardoor haar oppervlakte met een vierde vergroot werd. Om eenige kloosters binnen de omwalling te halen, groef men een buiten gracht. Voor dit werk werden perceelen onteigend en boeren uit den omtrek als arbeidskrachten gebruikt. Wel hadden dezen …

1 Informacie, aanhangsel, p. 632. Misschien wordt dit lage cijfer verklaard door het verlies dat de pest veroorzaakte in 1515: 600 menschen werden weggerukt.
2 P. J. Blok, Het Kaas- en Broodvolk, p. 130.
3 Velius-Centen, p. 170; Inv. G. A.: regest, No. 354.
4 Rek. 1464.
5 Velius-Centen, noot 1 90, p. 162. In de rek. vindt men herhaaldelijk den post: sliken.
6 Rek. 1502; Velius-Centen, noot 166.
7 Rek. 1502. In deze rekeningen wordt ook gesproken van 2½ honderd voet grauwe steen, die XXIX Rijnsche guldens kostte.
8 Informacie 1514.